Exàmens VIII (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Medicina - 4º curso
Asignatura Endocrinologia
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 26/08/2017
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

374 APMED.UdL seguiment nutricional. Té una neoplàsia de faringe. Actualment està en tractament amb quimioteràpia i posteriorment s'intervindrà. Pes habitual 68Kg. Explica anorèxia i disfàgia severa. Ha perdut més del 10% de seu pes inicial. Indiqueu l'afirmació correcta en aquest moment: a) Recomanarem als otorinolaringòlegs endarrerir la cirurgia fins que el pacient estigui en un estat nutricional correcte ja que una cirurgia en un pacient desnodrit n'augmentaria els riscos' b) Ingressarem el pacient per iniciar nutrició parenteral total fins que es reiniciï la nutrició oral postoperatòria c) Pautarem una dieta amb productes naturals triturats adaptant-nos a la situació actual del pacient i mantenint una actitud expectant sabent que després de la cirurgia es resoldrà part del problema . d) Pautarem nutrició enteral de forma complementària pel context del pacient. e) En el context del pacient la nostra intervenció probablement no influirà en el pronòstic del pacient. 58.- La infermera de Neurologia ens fa una interconsulta per una dona de 83 anys ingressada per un ictus des de fa 4 dies. Com a conseqüència d'aquesta patologia la pacient presenta disfàgia. Ha realitzat el cribratge inicial del NRS 2002 i ha sortit positiu. La nutricionista ha completat el cribratge i és indicatiu de risc nutricional. Quina de les següents respostes no és correcta?: a) Calcularem les seves necessitats energètiques mitjançant l'equació de Harris- Benedict corregida per un factor d'activitat i un factor d'estrès b) Analíticament utilitzarem paràmetres com l’albúmina, la prealbúmina i la transferrina c) Ja que la pacient presenta disfàgia haurem d’iniciar nutrició parenteral per cobrir els seus requeriments. d) La intervenció nutricional precoç per la nostra part probablement permetrà una millora al curs evolutiu de la pacient. e) La valoració global subjectiva ens ajudarà a avaluar restat nutricional 59. Home de 44 anys amb ELA derivat al nostre servei per disfàgia progressiva. Ha perdut un 5% del seu pes habitual i en els 2 últims mesos ha patits 3 infeccions respiratòries per broncoaspiració. Quina és l’opció correcta respecte al maneig nutricional? APMED.UdL 375 a) Sol·licitarem la realització d'una jejunostomia quirúrgica per a alimentació per l'elevat risc de broncoaspiració . b) Derivarem el pacient a digestiu per a la col·locació d'una gastrostomIa endoscòpica percutània per començar nutrició enteral ambulatòria. c) Plantejarem a la família la inclusió al programa de nutrició parenteral a domicili, pel context del pacient d) Pautarem una dieta amb productes naturals amb textura blanda, suplementada amb productes energètics per la nit e) Col·locarem una sonda nasogàstrica per a nutrició enteral ambulatòria en espera de la millora de la deglució per part del rehabilitador i el logopeda. 60.- Home de 45 anys sense antecedents patològics a destacar, excepte una leucèmia aguda. Actualment està ingressat des de fa 7 dies a la planta d'Hematologia per rebre tractament amb quimioteràpia a través d'un catèter tunelitzat. Ens avisen perquè el pacient té una mucositis grau IV (úlceres esofàgiques) que li impedeixen la ingesta tant de líquids com de sòlids i es preveu que aquesta situació es mantindrà aproximadament 2-3 setmanes. Indiqueu quina és la resposta incorrecta: a) En la situació del pacient creiem que el pacient se beneficiaria de l'inicio de nutrició parenteral b) Ja que la nutrició enteral és la primera opció proposarem la col·locació d'una gastrostomia percutània per a la seva administració e) Tenint en compte el context, el pacient necessitarà una aportació elevada de proteïnes d) Calcularem les seves necessitats energètiques mitjançant l'equació de Harris- Benedict corregida per un factor de activitat i un factor d'estrès e) La intervenció nutricional precoç per la nostra part probablement permetrà un millor curs evolutiu del pacient. Obesitat 34. Dona de 40 anys amb un IMC de 38. Aquesta diagnosticada de DM tipus II i és hipertensa. És mestressa de casa i diu que com aquesta sola "pica tot el dia", quina de les següents afirmacions és correcta? a. Considerant lo jove que és la pacient l'objectiu és aconseguir un pes ideal mitjançant una dieta hipocalòrica i fomentar l'exercici física. 376 APMED.UdL b. Inicialment ens plantejarem una dieta de 500 kcal per sota de les seves requeriments energètics. c. Atès que la pacient és diabètica plantejarem un pla dietètic amb reducció dels carbohidrats. d. Tenint en compte l'edat de la pacient en cas de necessitar cirurgia bariàtrica preferirem una gastrectomia tubular. e. Una complicació freqüent després de la gastrectomia tubular és el dèficit de vitamina B12. 35. Home de 45 anys en seguiment a les nostres consultes per obesitat grau III (IMC 42). Assenyala la resposta correcta: a. La dieta formarà sempre part del tractament i indicarem una dieta equilibrada de 1200 kcal. b. Donat el context del pacient la cintura abdominal és útil per valorar el risc del pacient. c. Si pautamos una dieta de molt baix contingut calòric serà hiperproteica. d. Si ens plantegem una dieta de molt baix contingut calòric es mantindrà un màxim de sis mesos. (4 mesos) e. El resultat a llarg termini d'una dieta de molt baix contingut calòric és millor que la d'una dieta moderadament hipocalòrica. 23,- Dona de 46 anys remesa per obesitat, amb un índex de massa corporal (IMC) de 36'5, amb un perímetre de cintura de 98 cm. .Té una diabetis mellitus tipus 2, hipertrigliceridèmia i hipertensió arterial. Quina de les següents actituds no és correcta?: a) Plantejarem una dieta de 500 kcal per sota dels seus requeriments energètics, amb 4 a 6 preses. b) La composició de la dieta tindrà aproximadament un 55 % de les calories totals a expenses del carbohidrats, preferentment complexos, i un 15 - 20 % de proteïnes, reduint sobre tot la ingesta de greixos saturats. e) Si als sis mesos no obtenim una resposta satisfactòria valorarem iniciar tractament amb orlistat. d) Si la resposta inicial no és satisfactòria indicarem una dieta de molt baix contingut calòric (≤ 800 kcal/dia) durant 6 mesos. e) Si la resposta al tractament dietètic no és adequada, plantejarem la cirurgia de l'obesitat. APMED.UdL 377 24,- Home de 51 anys amb un IMC de 52'43 Kglm2, programat a la consulta d'obesitat mòrbida per valoració pre-quirúrgica. Està diagnosticat d'una síndrome d'apnees de la son i és hipertens. Quina de les següents afirmacions és incorrecta?: a) Podem plantejar la col-locació d'un globus intragàstric previ a la cirurgia de l'obesitat amb la intenció de reduir el risc quirúrgic postoperatori. b) Si té un hàbit enòlic actiu serà contraindicació per la cirurgia. c) Si el pacient és diabètic només serà candidat a realitzar-li una gastroplàstia tubular. d) Si es realitza una cirurgia amb component malabsortiu, recomanarem evitar els carbohidrats d'absorció ràpida, pel risc de dumping. e) Al postoperatori triarem aliments de baixa densitat energètica i alta densitat nutricional, amb complementació rutinària de vitamines i minerals. 25.- En la cirurgia bariàtrica (assenyaleu la correcta): , a) La cirurgia només està indicada amb un IMC >50 o >45 amb complicacions (>40 o >35 amb complicacions) b) Les diferents tècniques aconsegueixen resultats idèntics. c) El pacient operat ja no necessita segu ir fent dieta d) La longitud de la nansa comuna determina la possibilitat de malabsorció e) Els pacients hipertensos i diabètics són mals candidats a la cirurgia Sistema reproductor femení 20. Pacient de 22 anys que consulta per cicles menstrual és molt irregulars i hirsutisme moderada. Té un IMC de 35, la PA de 140/90 mmHg i en l'analítica general destaca una glucèmia en dejú de 115 mg / dl, quina seria la vostra sospita diagnostica? a. Síndrome d'ovari poliquístic b. Debut de DM tipus I c. Síndrome de Turner d. Dèficit de 21-hidroxilasa e. hiperaldosteronismo primari 39. Dona de 24 anys que consulta per hirsutisme d’augment progressiu des de la pubertat. A més té les regles molt irregulars i acne. Quin dels següents enunciats és correcte? ...