Preguntes típiques d'examen (2011)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 2º curso
Asignatura Microbiologia I
Año del apunte 2011
Páginas 3
Fecha de subida 04/05/2016
Descargas 27
Subido por

Vista previa del texto

sruizboy (unybook.com) PREGUNTES DE MICROBIOLOGIA -Concepte de medi de cultiu en microbiologia. Defineix els diferents tipus de medi de cultiu que coneguis i cita algun exemple.
-Cita exemples de compostos químics ingredients en un medi definit i un medi complex. Què s’entén per medi mínim? -Indica un únic component de cada un dels 4 models de paret cel·lular que et permeti diferenciar-lo d’altres models.
-Els bacteris són éssers vius unicel·lulars que es reprodueixen per divisió binària.
Existeixen excepcions d’aquest esdeveniment? Si hi ha indica quines i com ho fan.
-Estructura i composició de la paret cel·lular de bacteris gram negatius.
-Característiques estructurals i topològiques del nucli bacterià.
-Segregació nuclear en bacteris. Concepte i mecanisme -Què és el quorum sensing? Descriu breument com ocorre. Descriu algun procés bacterià en el que sigui patent aquest procés.
-Flagels. Quimiotaxis.
-Quina és la composició, funció i localització cel·lular de cada un dels següents components d’un bacteri: flagels; pili; càpsula; lipopolisacàrid o LPS, àcid lipoteicoic i peptidoglicà.
-Què són, la seva localització i funcions de: carboxisomes, grànuls de volutita, grànuls de polibetahidroxibutirat o PHB.
-Analitzat microbiològicament dues mostres i en l’expressió dels resultats en un indico que conté 5x105 UFC/ml i en l’altre 5x105 cèl·lules/ml. Les dues mostres tenen la mateixa quantitat de bacteris? He emprat el mateix procediment per a la seva determinació? Justifica les respostes. Si considera que no, explica cada procediment.
-Un determinat bacteri creix en TSB a 37ºC amb un temps de generació de 45 minuts.
Inoculem 10 litres de dit medi amb aquest bacteri i el incubem a 37ºC, de manera que obtenim en 4 hores 2,5x109 UFC/ml. Quin tant per cent d’aquesta concentració de bacteris hem d’inocular per aconseguir-lo? Si el mateix bacteri quan creix a 30ºC té un temps de generació de 30 minuts, amb el mateix inòcul que anteriorment, quin temps de incubació necessitarem per obtenir la mateixa quantitat de cèl·lules? -Diversitat bacteriana en l’obtenció d’energia, font de carboni i electrons.
sruizboy (unybook.com) -Resumeix breument les formes en les que els microorganismes obtenen del seu entorn natural nitrogen, fòsfor i sofre.
-Quins són els requeriments nutritius elements d’un bacteri? Quina és la funció de cada element? Què són els elements traça i quin és el seu paper en la nutrició bacteriana? -Cita alguns exemples de substàncies orgàniques que puguin ser emprades com a font de carboni i energia. Cita alguns exemples de compostos inorgànics que puguin ser utilitzats com a fonts de carboni o font d’energia per certs bacteris. A més de l’energia química, conèixer una altra font d’energia emprada pels bacteris pel seu creixement? -Descriu els 5 tipus de relacions amb l’oxigen que s’observen en els microorganismes.
-Per què utilitzen els aerobis l’oxigen? Per què és tòxic per a molts?, com es protegeixen dels efectes tòxics? -Descriu fermentació, respiració, respiració aeròbica i respiració anaeròbica.
-Què són les vies anfibòliques, anapleròtiques, centrals i perifèriques.
-Descriu les vies centrals més importants en els bacteris.
-Descriu les vies de fermentació més importants en bacteris.
-Què és un microorganisme mixòtrof? -Què són els sideròfors i com participen en la nutrició dels bacteris? -Defineix activitat d’aigua, solut compatible, halòfil, acidòfil, baròfil, psicròfil, psicòtrof, mesòfil, termòfil i hipertermòfil -Hem de dissenyar un medi de cultiu i incubar en les condicions adequades per un bacteri que sabem que és quimioorganoheteròtrof, halòfil moderat, anaerobi facultatiu i psicròfil. Indica la composició del medi i condicions d’incubació justificant la resposta.
-Si tenim un bacteri que és quimiolioheteròtrof, catalasa, peroxidasa i superòxidismutasa negativa (careixen d’aquests enzims o no els té funcionals), halòfil i psicòtrof, en quines condicions la incubaria. Indica la natura de la font de carboni i energia. Hauria d’afegir algun component específic al medi de cultiu? Justifica la resposta.
-Quina part de la síntesis del glicopèptid passa per fora de la membrana citoplasmàtica. Descriu en què consisteix. Mecanisme d’acció de la penicil·lina.
-Mecanisme d’acció dels antibiòtics macròlids (eritromicina).
sruizboy (unybook.com) -Per què els beta lactàmics actuen només sobre bacteris que estan en creixement? Explica el seu mecanisme d’acció.
-Mecanisme d’acció dels antibiòtics aminoglucòsids.
-Hem tractat un bacteri amb un antibiòtic i com a efecte observem que s’ha produït una acumulació del lípid II. Quin antibiòtic penses que hem emprat? Justifica la resposta descrivint el procés que ha conduït a aquest efecte.
-Diferencia entre creixement d’un bacteri i creixement d’una població bacteriana.
Descriu els diferents mètodes emprats per medir el creixement d’una població bacteriana comentant avantatge i inconvenients de cada tècnica.
-Descriu les fases de la corba de creixement. Raona les causes i característiques de cada una d’elles.
-Descriu les expressions matemàtiques de la fase exponencial de creixement de la corba de creixement.
-Defineix temps de generació, constant de velocitat mitja del creixement. Com poden determinar-se a partir de les dades de creixement (quantitat inicial de bacteris, quantitat final i temps de cultiu).
-Influència de la temperatura en el creixement bacterià.
-Influència del oxigen en el creixement bacterià.
-Esterilitat. Concepte i sistemes d’esterilització.
-Transformació en Streptococcus pneumoniae. Concepte i mecanisme -Concepte de plàsmid bacterià i els seus tipus -Concepte d’element genètic. Cita als que coneguis. Descriu els integrons.
-Concepte de mutació. Mutàgens biològics.
-Concepte de transducció. Partícules màgiques transductores especialitzades.
Transducció especialitzada.
-Enzims de restricció- modificació.
...