Problemes Tema 5 Interacció de la radiació amb la matèria (0)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Física de les Radiacions
Año del apunte 0
Páginas 1
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 2

Vista previa del texto

Interacció de partícules carregades amb la matèria 26. Un dels materials més utilitzats per a la detecció de partícules carregades és el silici. Calculeu (i representeu en el rang d’energies de 0 - 10 MeV) la pèrdua d’energia específica per col·lisions de partícules α en silici. A partir de les dades anteriors, calculeu el rang o abast en Silici d’una partícula α de 5 MeV. (ρ=2.33 g/cm3) 27. La pèrdua d’energia específica d’un protó de 10 MeV en aire és de 50 keV·cm-1. Calculeu-la per a una partícula α de 40 MeV.
Nota: Compareu la velocitat de les partícules.
28. Una font de 10 mCi de 90Y és introduïda en un blindatge de plom d’espessor suficient per a aturar totes les partícules beta (Emax = 2.27 MeV, Emitjana = 0.76 MeV). Calculeu l’espessor del blindatge. Feu una estimació del flux total de l’energia per radiació de frenat suposant que tots els electrons tenen energia màxima. Compareu amb el cas de l’alumini i de l’aigua. ( ρ(Pb)=11.3 g/cm3; ρ (Al)=2.7 g/cm3; ρ (H2O)=1 g/cm3 ).
Interacció de radiació electromagnètica amb la matèria 29. L’espectre d’una font monoenergètica de raigs γ presenta pics importants a 7.38, 6.49 i 5.60 volts.
Quina és l’energia de l’emissió? Calculeu la calibració en energia del detector.
30. Un feix de raigs γ de 1.6 MeV incideix sobre una làmina d’or. Es detecten electrons emergents de la làmina amb una energia de 0.7 MeV. Quin procés ha originat aquests electrons? 31. Calcular la vora Compton pel 137Cs (Energia del fotopic = 663 keV).
32. Un feix monoenergètic de raigs X travessa un objecte format per dos materials de coeficients lineals d’atenuació: μ1 = 0.2 cm-1, μ2 = 0.4 cm-1. Determineu la relació entre N1 i N2, per les figures a i b.
μ1 μ1 N1 N0 N0 μ2 10 cm Figura a N2 N1 5 cm μ2 10 cm Figura b N2 ...