Examen juliol 2005 1ª part (amb respostes) (2005)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Química
Año del apunte 2005
Páginas 3
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

QUÍMICA (1er CC.AA.) Examen de Juliol (1a. Part). Curs 2004-2005 PERMUTACIÓ 1 NOM: GRUP: Notes: 1) Aquest examen consta de 30 preguntes tipus test.
2) Les úniques respostes possibles són Cert, Fals o resposta en Blanc. Cada pregunta correcta val 1 punt i cada error descompta 1 punt. Les respostes en blanc no sumen ni resten punts.
3) Si us plau, contesteu en el full del Centre de Càlcul marcant amb llapis o bolígraf blau o negre les respostes segons: A = CERT; B = FALS. Si us plau, utilitzeu el sistema de numeració de la dreta, donat que permet anul·lar respostes equivocades.
4) També s’han de respondre les preguntes posant una creu en la casella que correspongui en cada cas (Cert o Fals) que hi ha al costat de cada enunciat.
5) En tot cas, sempre que es presenti un dubte en una pregunta determinada es donarà preferència a les respostes posades en el full del Centre de Càlcul.
6) No es poden desgrapar els fulls de l’examen.
7) Duració màxima de l’examen: 1 hora i 15 minuts (aprox. 2.5 minuts per pregunta) La puntuació màxima d’aquesta primera part és de 30 punts.
CERT 1) Balmer va determinar empíricament per a l’àtom d’hidrogen la relació matemàtica que complien les freqüències de les línies espectrals que apareixien en l’UV FALS X 2) Bohr proposà un model electrònic de l’àtom d’hidrogen en què els electrons giraven a l’entorn del nucli en òrbites circulars quantitzades X 3) Per a l’àtom d’hidrogen, l’estat quàntic que correpon a n=2 i l=2 és un estat prohibit X 4) Per al catió He+, existeixen 16 estats degenerats possibles per al nivell n=4 X 5) Un orbital atòmic 2s és més difús (densitat electrònica més extesa en l’espai) que un orbital 1s X 6) En el cas de l’àtom de N, els orbitals atòmics 2px i 2py tenen sempre energies diferents independentment de les condicions en què es trobi l’àtom X 7) Aquest estat per als electrons 2p de l’àtom Z=7 corresponen a un estat prohibit: 2px 2py 2pz ↑↓ ↓ X 10 8) La configuració electrònica del Cu (Z=29) és [Ar] 3d 4s 1 2+ 2 0 9) La configuració electrònica del catió Ti (Z=22) és [Ar] 3d 4s X X 10) Tots els primers potencials d’ionització dels elements són positius excepte per als gasos nobles, que són negatius 11) Els metalls alcalins són els elements més fàcilment ionitzables de tota la T.P.
X X 12) La AE(C) < AE(N) a causa de l’estabilitat extra de la capa 2p semiplena del N(g) respecte el C(g) [Nota: Z(C)=6, Z(N)=7 ] X 13) Generalment els metalls formen òxids àcids i els no metalls òxids bàsics X 14) Segons la Teoria de l’Enllaç de València dos orbitals atòmics d’energia i simetria similars pertanyents a dos àtoms diferents es poden recobrir mútuament donant lloc al que s’anomena enllaç covalent X 15) La forma dels orbitals híbrids és intermitja de la forma dels orbitals atòmics que s’han combinat per tal de generar-los, mentre que l’energia dels orbitals híbrids és sempre superior a la dels orbitals atòmics de partida X 16) L’hexaclorobenzè és un contaminant habitual en el medi natural. És una molècula molt estable i de degadació lenta. No obstant, com que és molt poc soluble en aigua no representa un perill per a la salut humana X CERT 17) Durant la 1a meitat del S.XX s’havien emprat sals inorgàniques (p.ex.
l’arsenit de coure o l’arsenit de sodi) com a insecticides i herbicides. Un dels motius principals pels quals es deixaren d’utilitzar fou la contaminació associada als compostos d’arsènic FALS X 18) Els insecticides emprats actualment en els països rics són els anomenats organofosfats i carbamats. El gran avantatge que presenten aquests compostos és la seva no toxicitat, fet que facilita molt la feina als agricultors donat que aquests no han d’emprar cap mesura de seguretat per a evitar intoxicacions accidentals mentre es manipulen aquests compostos X 19) Els bifenilspoliclorats (PCBs) presenten lliure rotació al voltant de l’enllaç C-C que uneix ambdós anells benzènics, si bé l’orientació preferida en absència de lligands Cl en posicions orto enfrontades és la coplanar X 20) Els dibenzofurans policlorats (PCDFs) són molt més tòxics que els bifenilspoliclorats (PCBs) dels quals provenen. Això es va poder comprovar malauradament als anys ’60-’70 al Japó i a Taiwan, quan molta gent cuinà amb un oli que contenia impureses de PCBs X 21) L’hidrocarbur aromàtic polinuclear (PAH) conegut més tòxic de tots és el benzo[a]pirè, el qual presenta una regió d’ancoratge que li confereix una reactivitat elevada X 22) Els compostos iònics formen sòlids cristal⋅lins en condicions normals de P i T, però els metalls no X 23) La conductivitat elèctrica dels metalls i dels semiconductors augmenta quan augmenta la temperatura, donat que a major temperatura més energia cinètica adquireixen els electrons X 24) Els sòlids covalents són generalment durs, de punts de fusió elevats i aïllants elèctrics X 25) Els ponts d’hidrogen són més forts energèticament que les forces de van der Waals i actuen de manera adireccional (igual en qualsevol direcció de l’espai) X 26) Les sals insolubles en aigua de Hg, Cd, Pb, As i Sn són les formes més tòxiques d’aquests metalls per als humans X 27) Actualment a la Terra s’allibera aproximadament tant Hg(g) a causa de l’activitat natural dels volcans com a causa de l’activitat humana, sobretot per culpa de la combustió de residus fòssils (carbó, fuel-oil) i de residus urbans incontrolats i de la pràctica de certes activitats industrials X 28) Les formes més tòxiques conegudes de Hg són els derivats del metilmercuri (p.ex.CH3HgOH, CH3HgCl) X 29) El Pb(II) pot reemplaçar el Ca(II) dels ossos perquè tenen radis iònics semblants X 30) Els fumadors tenen en el seu cos un contingut en Cd més elevat que els no fumadors. Aquest fet es deu a la contaminació parcial amb Cd dels fosfats inorgànics que s’empren com a adobs en els cultius de tabac X ...