Construcción tema 2 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Arquitectura - 3º curso
Asignatura Construcción III
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 16/03/2016
Descargas 6
Subido por

Vista previa del texto

RUTH SOLER RAMONET URV ETSA-REUS TEMA 2. L’EMBOLCALL DE L’EDIFICI EMBOLCALL DE SUPORT Tots els edificis hauran de suportar unes càrregues: Càrregues verticals que són el per propi de l’estructura, el pes de la neu, el pes del mobiliari i el pes de les persones.
Càrregues horitzontals són les empentes del vent.
Ha de resistir tres esforços: Resistent a flexió Estabilitat al “vuelco” Resistent al esforç tallant La força del vent es transmet de la façana a l’estructura de l’edifici.
Es calcula la força / empenta per metre quadrat.
Haurem de tindre cura amb l’esveltesa.
CTE-DB-SE-AE código técnico de la edificación documento básico seguridad estructural acciones en la edificación.
Accions del vent 𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 · 𝑐𝑒 · 𝑐𝑝 q - Pressió dinàmica – 0,5 kN/m2 b c - Coeficient exposició e c - Coeficient eòlic p 
 Per saber el coeficient eòlic, s’ha de saber l’esveltesa del pla paral·lel al vent. L’esveltesa es la longitud entre l’altura del pla. (L / h) 
 RUTH SOLER RAMONET URV ETSA-REUS Accions de la neu
 𝑞𝑛 =𝜇·S𝑘 μ = 1 si inclinació < 30º
 μ = 1 si hi ha impediment 
 μ = 0 si inclinació > 60º
 
 𝜇 = Coeficient de forma de la coberta
 S𝑘 = Valor característic càrrega neu sobre terreny horitzontal EMBOLCALL D’ESTANCA És el desplaçament de l’aigua. Es pot produir a través dels material porosos, es a dir, per capil·laritat. A través del vent, es a dir, el vent pot provocar que l’aigua entri per les juntes de la teulada, i finalment per les obertures, com per exemple les finestres.
EMBOLCALL TÈRMIC És la transmissió entre la calor interior - exterior ha de ser mínima sempre que es pugui. A l’hivern s’ha de mantenir la calor a l’interior, i a l’estiu no deixar que entri a l’interior.
La quantitat de calor que passa per 1 unitat de superfície de tancament quan l’ ΔTo és 1oC -> K S’ha de tenir en compte l’orientació, la protecció i la captació.
A l’hora de construir un edifici s’ha de tenir en compte aquests tres factors, ja que l’edifici actuarà diferent o tindrà carències varies segons aquest aspectes i l a seva ubicació. 
 
 RUTH SOLER RAMONET URV ETSA-REUS S’ha de pensar que al nord s’hi ha de posar més protecció en quant al fred i al sud protecció en quant a calor.
L’edifici s’ha de protegir de la radiació solar, que pots fer-ho amb xapes o aïllants. O bé intentant evitar l’entrada directa de la radiació (voladís) CTE-DB-HE código técnico de la edificación documento básico ahorro de energía.
EMBOLCALL ACÚSTIC Ha de tenir un aïllament al soroll. S’aconsegueix amb una construcció tradicional amb maó i un gruix de paret. Has d’evitar: Les fonts de soroll exterior.
 La reflexió del so .
CTE-DB-HR código técnico de la edificación documento básico protección frente al ruido.
LES VISUALS Les perspectiva en escorç - elements sortints La façana plana - la superfície llisa - les ombres Verticalitat i horitzontalitat L’allunyament del pla de façana - La coberta La façana frontal Volums i ombres La percepció de la coberta La visió aèria La cantonada: Les formes de resolució La ocupació ple pilar El gir del tancament La cantonada oberta Els capcers El gir de la façana la diferenciació de les façanes 
 URV ETSA-REUS RUTH SOLER RAMONET EXERCICIS: EXERCICI 1:
 
 Calcular empenta del vent sobre el cantell del forjat ( KN/m) 𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 · 𝑐𝑒 · 𝑐𝑝 𝑞𝑏 = 0,5 𝐾𝑁⁄𝑚2 Grau urbà IV 1. Buscar el Cp = coeficient eòlic: Un cop tenim el resultat, hem de buscar-lo a la taula 3.5 i veurem que el resultat està entre 1,25 i 5 per tant el nostre coeficient serà 0,8.
Per tan, COEFICIENT EÒLIC = 0.8.
2. Buscar el Ce = coeficient d’exposició: Haurem de buscar a la taula 3.4 segons el grau urbà que tinguem el coeficient corresponent.
Grau urbà IV = 2,1
 3. Busquem 𝑞𝑒 fent servir l’equació:
 𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 · 𝑐𝑒 · 𝑐𝑝
 𝑞𝑒 = 0,5 KN/m2 · 2,1· 0,8 = 0,84 KN/m2 
 Em obtingut la força aplicada per metre quadrat.
4. Busquem la superfície de l’edifici, es a dir, la cara frontal:
 
 15m · 10m = 150 m2 
 150 m2 · 0.84 KN / m2 = 126 KN Ara hem obtingut la 𝑞𝑒 KN/m2 i ens demanen KN/m, es a dir, hem obtingut la força aplicada en tota la superfície.

 5. Busquem la força aplicada per metre lineal:
 
 0,84 KN / m2 · 3 m = 2,52 KN / m 
 URV ETSA-REUS RUTH SOLER RAMONET EXERCICI 2: Calcular la força que a de suportar una coberta per metre quadrat.
𝑞𝑛 = 𝜇 · S𝑘 Pendent 45º —> 𝜇 = 0,5 
 Zona 2 - 200 metres altitud.
1. Busquem a la taula E.2 quin coeficient correspon a 200 metres d’altitud de la zona 2.
 
 200m = 0,5
 2. Busquem el qn :
 
 𝑞𝑛 = 0.5 · 0.5 = 0,25 KN / m2 
 ...