GCS Examen juny 2008 (2010)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 3º curso
Asignatura Gestió i Conservació dels sòls
Año del apunte 2010
Páginas 1
Fecha de subida 31/08/2014
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

5- En un estudi científic sobre els nivells geoquímics de metalls pesants en sòls de Catalunya, s’ha detectat que l’aplicació continuada i sense control de purins en un sòl de textura argilosa i pH de 7.1 ha suposat l’acumulació de Cu fins assolir unes concentracions de 185 mg kg-1 (en comparació a valors de 45 mg de Cu kg-1 de sòl en zones naturals del voltant) que sobrepassa els límits recomanats a la Directiva Europea actual (140 mg kg-1) per a sòls adobats amb fangs de depuradora. Quines actuacions proposaries si t’arriba aquesta informació i estiguessis treballant com a tècnic de l’administració competent en relació a la gestió dels purins i a la descontaminació dels llocs afectats? 4- La pèrdua de matèria orgànica dels sòls agrícoles és una de les conseqüències que es preveuen que pot tenir el canvi climàtic actual. Quin dels dos tipus de sòls següents situats a la comarca del Penedès es pot veure més afectat? a) un de textura franc-argilosa que té un 1,3% de carboni orgànic i un pH de 7,5; b) un de textura arenosa amb un 1,8% de carboni orgànic i un pH de 7,1. El règim d’humitat actual dels dos tipus de sòls és xèric. Quines pràctiques de maneig del sòl podrien mitigar aquest problema? 3- El document sobre l’estratègia temàtica per a la protecció del sòl cita diverses amenaces per a la integritat d’aquest recurs natural. Podries dir quines són i quines tenen més importància en quan a l’extensió i gravetat dels problemes a Catalunya? 2- Un pagès d’agricultura biològica del Maresme té una finca prop del mar, entremig d’una zona d’hivernacles que produeixen flor per tallar i també productes hortícoles. Els sòls són franco-arenosos i els de la seva finca tenen un alt contingut de matèria orgànica. A la zona s’utilitza aigua de pou per regar. La finca té dos pous, però l’aigua del pou més proper al mar té una conductivitat elevada.
a)Comenta què pot fer el pagès per regar la seva finca b) quins efectes al sòl i a les aigües creus que ha produït o pot produir l’agricultura intensiva en aquesta zona.
1- Des de fa uns anys hi ha alguns incendis forestals que assoleixen grans dimensions i que causen l’alarma a la societat. Actualment hi ha un intens debat entre experts forestals davant unes propostes de gestió del combustible dels nostres boscos i brolles mitjançant cremes prescrites. L’objectiu de les cremes prescrites consisteix en disminuir el ‘combustible’ (biomassa vegetal del sotabosc) en èpoques de baix risc d’incendi per tal que, quan hi hagi un incendi descontrolat, no sigui de tanta intensitat i els bombers el puguin apagar sense que agafi grans dimensions. Actualment s’està fent recerca en aquest camp per a veure els efectes que les cremes prescrites poden tenir a l’ecosistema i la seva eficàcia en la lluita contra els grans incendis forestals.
a) Davant d’una planificació de prevenció d’incendis forestals a la muntanya mediterrània baixa (pinedes i brolles seques), comenta des del punt de vista de la conservació i protecció del sòl (erosió, fertilitat,...) i de la regeneració de la vegetació, en quins casos la utilització de les cremes prescrites podrien tenir uns efectes molt degradatius per al sòl i per tant no s’haurien de permetre.
b) quina altra gestió forestal alternativa proposaries en lloc de la crema.
Heu de contestar 5 de les 6 preguntes que es formulen. Escriviu les respostes en dos fulls, tal com s'indica: Full 1: Respostes a les preguntes 1 i/o 2 Full 2: Respostes a les preguntes 3 i/o 4 i/o 5 GESTIÓ I CONSERVACIÓ DE SÒLS NOM_______________________________ Juny 2008 ...