Entrega ontogènesi (2017)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments de Psicobiologia II: neuroanatomia
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 08/04/2017
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

Neuroanatomia.
Entrega otogènesi mariatorres 1. Per què és important que morin neurones i s’eliminin sinapsis durant el desenvolupament? Perquè es conservin les neurones més funcionals per garantir una correcta maduració del Sistema Nerviós.
El fet de que morin neurones és degut a la manca de factor neurotròfic ja que aquestes han de competir per aconseguir-lo i el fet de que s’eliminin sinapsis es perquè aquesta no es utilitzada o activada per tant, serà eliminada.
2. Quina és la importància de la mielinització? Afavoreix a la comunicació neuronal, és a dir, la mielinització dels axons mielínics afavoreix la conducció de la informació.
3. Què són les molècules d’adhesió cel·lular, i en quines fases de la histogènesi intervenen? Les molècules d’adhesió cel·lular o CAM són proteïnes unides a oligosacàrids (glucoproteïnes), es troben situades a la membrana de les cèl·lules i permeten el reconeixement entre dues cèl·lules. El reconeixement pot ser entre dues neurones, dues cèl·lules glials o entre neurona i cèl·lula glial.
Intervenen en la fase de migració i agregació de la histogènesi.
4. Quines són les divisions que deriven del prosencèfal, en el pas de l’etapa de 3 a 5 vesícules encefàliques? Telencèfal i diencèfal.
5. Quines estructures deriven del metencèfal? Protuberància i cerebel.
6. A quins canvis a nivell cel·lular és atribuïble l’augment de volum encefàlic després del naixement? Són deguts a la formació d’un gran nombre de sinapsis, el creixement de ramificacions dendrítiques i la mielinització dels diferents axons.
7. En la fase de mort cel·lular programada, què determina quines neurones moren i quines sobreviuen? Perquè sobrevisquin les neurones han d’obtenir un factor neurotròfic produït en quantitats limitades per la cèl·lula diana sobre la qual establirà sinapsis. Les neurones necessiten aquest factor neurotròfic i han de competir per obtenir-lo.
Neuroanatomia.
Entrega otogènesi mariatorres 8. Posa un exemple de connexions cerebrals molt invariants.
Els factors intrínsecs de la pròpia cèl·lula (factors genètics) tenen un efecte molt rígid i fa que les connexions sempre siguin igual com en el cas de la retina  tàlem  escorça.
9. Il·lustra amb un exemple la influència dels factors extrínsecs sobre les connexions cerebrals.
Els factors extrínsecs fan que les connexions siguin molt plàstiques com per exemple l’entorn en el que es desenvolupa l’individu. En funció d’aquests es produiran canvis en les connexions de les sinapsis per adaptar-se.
Els nens privats de contacte social durant la criança, després mostren un retraïment social.
10. Què passa quan es lesiona un axó en el SNC? L’axó en el SNC no regenera perquè es troba en un ambient hostil, no favorable a la regeneració axonal. Malgrat això, hi ha una certa recuperació funcional, sembla ser deguda principalment a la reorganització sinàptica semblant a la que es produeix durant el desenvolupament.
L’ambient hostil es crea perquè els oligodendròcits no alliberen factors neurotròfics i també quimiotròpics sinó que alliberen factors inhibidors. I els astròcits formen una cicatriu glial que no deixa que creixi l’axó.
...