Societat, Salut i Benestar II 1.1 (2012)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Societat, Salut i Benestar
Año del apunte 2012
Páginas 2
Fecha de subida 11/04/2016
Descargas 6
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 2. DEMOGRAFIA I MIGRACIONS Mirada sociològica:  La demografia estudia la població humana o Composició (estructura de la societat) o Transformació (canvi de la societat) o Evolució (dinàmica de la societat)  La sociologia de les migracions estudia la mobilitat de la població d’un territori a un altre (causes, efectes) El procés de migració origina: « un buit en la societat d’origen i noves realitats, demandes i reptes a la societat de destí.
« L’evolució desigual de la riquesa i el benestar econòmic, a causa del canvi de les estructures poblacionals.
TIPUS de migracions: Mirada psicosocial: És “immigrant” tothom qui realitza un moviment migratori, però l’aspecte físic, estatus socio-econòmic, legal i la procedència organitzen fortament la percepció social sobre l’immigrant Mirada psicològica: La migració genera en la persona una experiència psicològica ambivalent accés a noves oportunitats vitals (+) exposició a nombrosos estressors (-) Aquesta experiència no és sinònim de trastorn mental, sinó que pot ser un factor de risc si  Vulnerabilitat prèvia Desencadena un procés de dol, com  Entorn hostil (context carregat qualsevol experiència de canvi vital d’estressors) Concepte aportat pel Psicoanàlisi Reacció de pèrdua d’un ser estimat o d’una abstracció equivalent: pàtria, llibertat, ideal, etc.
Implica un procés de reajustament a la realitat, vinculable a un estrès intens i prolongat segons una gradació CARACTERÍSTIQUES:            Parcial -> no és una pèrdua definitiva, sinó separació en espai i temps.
Recorrent -> viatges, telèfon, crisis parcials, fantasies de retorn...
Múltiple -> família/amics, llengua, cultura, terra, estatus.
Vinculat a aspectes infantils arrelats (canvis en la personalitat) Canvia la identitat (“immigrant”, nous valors, experiències, relacions) Comporta regressió (dependència, ira) Implica mecanismes de defensa Implica sentiments d’ambivalència (amor i odi cap aquí i allà) S’estén a “autòctons” i família/amics en origen El retorn és una nova migració (“casa” ja no és el que era) Component transgeneracional (de progenitors a fills/es) Els símptomes psicològics no impliquen malaltia mental, atès que són símptomes normals que poden arribar a ser patològics.
- símptomes de l’àrea depressiva (tristor, desesperança...) símptomes d’ansietat i confusionals (adaptació, necessitat de sobreviure...) Entre sociologia i psicologia: migracions S.XXI (diferents a les migracions anteriors, reforcen el dol, etc.
1. ruptura familiar (trencament de vincles de suport) 2. exclusió social estructural (manca objectiva d’oportunitats de mobilitat social) 3. criminalització lleis discriminatòries (negació de drets, persecució, expulsió) paper polítics i mitjans de comunicació.
Al marge de vulnerabilitats personals al dol i a l’estrès, els símptomes de l’immigrant tenen causes estructurals, no individuals.
+ Sistema sanitari estressor: el psicòleg fa tasca de prevenció, contenció i  es banalitza al situació (ignorància, racisme) ajudar a donar quadres simptomàtics de  es diagnostica un trastorn tipificat l’immigrant la importància que mereixen.
Mirada psicosocial: de la persona immigrada, des de mirada “autòctona”.
« Com algú la identitat del/la qual és només “immigrant” (efecte de despersonalització « Com essencialment més diferent que no pas igual a “nosaltres” (estructuració perceptiva “nosaltres-ells” basat en exageració de diferències intergrupals « com algú que és igual a qualsevol altre “immigrant”, vingui d’on vingui (efecte d’homogeneïtzació exogrupal) « tendència a percebre i confirmar només allò definitori d’aquella identitat (efecte de confirmació de l’estereotip) « com algú que està permanentment fora de lloc (desviació normativa) la identitat “immigrant” implica una idea de permanentment desplaçament.
No està en el lloc on pertany, a diferència de “nosaltres”...que molts cops es connota de transgressió.
...