06.2. BAV (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Medicina - 3º curso
Asignatura Malalties cardio-nefrològiques
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 30/04/2016
Descargas 22
Subido por

Vista previa del texto

UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean   6.4.  Bloqueig  Aurícula-­‐Ventricular  (BAV)   Pot  ser  tan  a  nivell  del  nòdul  AV  o  a  l’inici  de  les  fibres  de  His  o  Purkinje.     Es  poden  presentar  principalment  per  trastorns  metabòlics,  farmacològics  o  per  causa  cardíaca   primària.     Tot  i  així,  l’etiologia  dels  BAV  es  divideix  en:     -­‐ -­‐ Cardiològiques:     o BAV  idiopàtic,  degeneratiu   o Cardiopatia  isquèmica:  IAM  inferior   o Valvulopatia  cardíaca   o Post-­‐operatori  o  traumatisme   o Ablació  del  nòdul  AV   Extra-­‐cardíaques:     o Radioteràpia  toràcica   o Infeccioses:   sífilis,   diftèria,   malaltia   de   Chagas,   TBC,   toxoplasmosis,   malaltia   de   Lyme,  miocarditis  o  endocarditis  infecciosa.     o Connectivopaties:   artritis   reumatoide,   esclerodèrmia,   dermatomiositis,   espondilitis  anquilopoiètica,  poliarteritis  nodosa,  LES,  síndrome  Marfan   o Infiltratives:   sarcoïdosis,   amiloïdosis,   hemocromatosis,   neoplàsies   limfoides   o   tumors  sòlids   o Neuromusculars:  oftalmoplegia  externa  progressiva  o  síndrome  de  Kearns-­‐Sayre,   distròfia   miotònica,   atròfia   muscular   peroneal   o   síndrome   de   Charcot-­‐Marie-­‐ Tooth)...   o Farmacològiques     Es  coneixen  diferents  graus  de  BAV:     -­‐ 1r   grau:   es   despolaritza   l’aurícula   (ona   P),   ritme   sinusal   amb   PR   allargat   >200ms   (>5mm).  La  traducció  és:  l’estímul  procedent  de  l’aurícula  arriba  al  ventricle  de  manera   retardada.  És  força  benigne  i  no  és  indicació  de  marcapassos.       UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean     *BAV  1:  interval  PR  >0.2”,  totes  les  ones  P  condueixen,  QRS  estret  i  RR  regular.       -­‐ 2n  grau:     o Mobitz  1  o  Wenkebach:  es  genera  per  un  error  intranodal  a  nivell  del  nòdul  AV.   L’interval  PR  es  va  allargament  progressivament  fins  que  hi  ha  una  ona  P  que  no   condueix.  Per  tant,  el  PR  és  creixent  i  el  PP  constant.  La  primera  ona  P  conduïda   després  de  la  pausa  té  un  PR  lleugerament  més  curt  que  la  última  ona  P  conduïda   abans  de  la  pausa.     Està   més   relacionat   amb   l’edat   i   fàrmacs   i   no   tan   amb   cardiopaties.   En   general   és   benigne,  té  una  bona  resposta  a  la  atropina  i  no  és  indicació  de  marcapassos.       *BAV   2   Mobitz   I:   interval   PR   va   augmentant   progressivament   fins   que   falla   la   conducció   d’una   ona   P.   QRS   estret   i   RR   s’escurça  progressivament  fins  a  la  pausa.       UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   o Usuari:    marepean   Mobitz  2:  es  genera  per  una  alteració  infranodal  al  principi  del  fascicle  de  His.  Hi   ha   un   moment,   que   sense   avisar,   una   ona   P   no   condueix   (bloqueja   una   P   sense   avisar).   No   és   infreqüent   que   associï   bloquejos   d’una   branca   o   una   altra   i,   per   tant,  hi  hagi  un  QRS  ample.     A   mesura   que   avança   en   gravetat   el   nombre   de   P   bloquejades   augmenta.   Té   major   tendència   a   progressar   a   un   bloqueig   complet,   una   pitjor   resposta   a   la   atropina   i   el   diagnòstic,   fins   i   tot   en   un   pacient   asimptomàtic,   és   indicació   de   marcapassos.       *BAV  2  Mobitz  II:  sense  avisar,  una  ona  P  no  condueix.  QRS  ample.  RR  regular  i  lent.  PR  fix.         -­‐ 3r  grau  o  BAV  complet:  cap  de  les  P  de  l’aurícula  arriba  al  ventricle.  El  QRS  s’origina  per   estímul   del   nòdul   AV   o   del   propi   ventricle.   Té   un   PP   constant   i   un   RR   constant   sense   relació,   dissociats   entre   ells.   En   altres   paraules,   l’activitat   auricular   i   ventricular   està   completament  dissociada.  L’activitat  ventricular  sol  ser  més  lenta  fet  que  es  tradueix  en   una  major  amplitud  de  l’interval  RR  respecte  al  PP.       UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean     *  BAV  3:  Ona  P  i  PR  sense  relació  amb  QRS,  RR  regular  amb  ritme  d’escapament  lent.  QRS  estret  o  ample.           Quan   a   nivell   del   nòdul   AV   tot   estímul   provinent   de   l’aurícula   queda   bloquejat   (3r   grau)   els   QRS   poden  provenir  de:     -­‐ Nòdul  AV:  presenta  un  ritme  regular,  QRS  estret  i  FC  40-­‐60bpm     UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   -­‐ Usuari:    marepean   Fibres  de  His-­‐Purkinje  (idioventricular):  presenta  un  ritme  regular,  QRS  ample  i  FC  30-­‐ 40bpm.         Si  el  cor  funciona  amb  aquests  ritmes  d’escapament  es  com  si  un  avió  perd  el  motor  principal  i   funciona   amb   el   d’emergència.   Serveixen   per   aterrar   ràpidament   de   manera   correcta   i   restaurar   el  motor  principal.     Un   BAV   complet   sense   escapament   és   una   situació   d’urgència   que   deriva   a   asistòlia   i   parada   cardio-­‐respiratòria.       Els  bloquejos  AV  més  lleus,  sobre  tot  de  primer  i  segon  grau,  són  asimptomàtics  encara  que  pot   cursar  amb:  palpitacions,  pre-­‐síncope/  síncope,  angor  o  dispnea.       El  tractament  del  BAV  inclou:     -­‐ Atropina:  reversió  brusca  del  sistema  nerviós  parasimpàtic   -­‐ Beta-­‐adrenèrgics  (catecolamines):  dopamina,  dobutamina,  aleudrina.     -­‐ Marcapassos:  estimulació  artificial   -­‐ Tractament  de  la  causa  subjacent,  com  podria  ser  una  hiperpotassèmia.         ...