T.5-T.6 farmacologia. (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura farmacologia
Año del apunte 2017
Páginas 6
Fecha de subida 14/09/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

tema 5:interaccions farmacològiques.
1. INTERACCIÓ: Una interacció es produeix quan un medicament no exerceix l’efecte esperat ja sigui a causa de l’administració simultània o successiva d’un altre fàrmac, herba medicinal, aliment, beguda o contaminant ambiental.
Els prals efectes d’una interacció són: • ↓ efecte del medicament → possible fallida del tractament • aparició d’efectes adversos inesperats • ↑ efecte del medicament → possible toxicitat TIPUS: 1.
2.
Interacció medicament-medicament (M-M) Interacció medicament- aliment 1.1 interacció medicament-medicament.
1. TIPUS FARMACOCINÈTIC: Es produeixen quan el fàrmac causant altera el LADME del fàrmac afectat → ↑↓ de les concentracions plasmàtiques. Ex. Inductors i inhibidors enzimàtics 2. TIPUS FARMACODINÀMIC: Es produeixen per una modificació de la resposta del òrgan efector o receptor o canvis en els processos moleculars posteriors → accions d’antagonistes o agonistes → ↑↓ efecte farmacològic Ex. Naloxona – opiacis o Flumazenilo - Benzodiacepines 1.2 interacció medicament-aliment.
Classificació.
1.
Segons el substrat modificat.
2.
Segons el mecanisme: a. Interaccions fisico-químiques.
 Complexació o formació de precipitats insolubles. Ex: tetraciclines i llet.
 Adsorció ( s’uneix a la dieta) del medicament a un component de la dieta o viceversa. Ex: fibra o pectines.
 Augment de la solubilitat del fàrmac a causa d’algun component dels aliments. Ex: sals biliars en la dieta i per tant s’absorbeixen millor els fàrmacs liposolubles.
FÀRMAC Tetraciclina i oxitetraciclina NUTRIENTS Llet i derivats làctics Fluoroquinolones: ciprofloxací, enoxací, norfloxací i ofloxací Llet i sals de ferro Antiulcerós sucralfat Aliments rics en proteïnes Anticoagulants orals: warfarina i acenocumarol Alvocat Eritromicina base i penicil-lina G Sals de ferro Presència d’aliments Aliments amb vitamina C EFECTE EN EL FÀRMAC Disminució de l’absorció i els seus efectes per formació de complexos insolubles Disminució de l’absorció i els seus efectes per formació de complexos insolubles Redueix l’absorció i els seus efectes per absorció amb proteïnes i pot provocar obstruccions.
Redueix els efectes en disminuir l’absorció Afavoreixen la degradació a l’estómac Increment en l’absorció de les sals de ferro RECOMANACIONS.
No prendre-la amb llet o derivats làctics Separar l’administració i els aliments en 2 hores.
Prendre-ho en dejú, o 2 hores abans de les menjades. Precaució en nutrició enteral Cal evitar la ingestió en simultània. Controlar el temps de protrombina de forma periòdica Administrar-la en dejú.
Administrar-la conjuntament.
b. Interaccions farmacocinètiques.
L’aliment modifica la farmacocinètica normal del medicament provocant una modificació en la concentració del fàrmac en l’organisme i per tant modificant l’activitat.
L - alliberació: alteració per presencia d’aliments A- absorció: la presència d’aliments pot: Retardar el buidatge gàstric Augmentar la motilitat intestinal Estimular les secrecions gastrointestinals.
D - distribució: desplaçament de proteïnes plasmàtiques → ↑ acció dèficit de proteïnes plasmàtiques per alimentació hipoproteïca M - metabolisme: inducció i inhibició enzimàtica Ex. Suc d’aranja inh. Isoenzim 3A4 del cit. P450 → ↑ acció E - excreció: aliments que modifiquen PH orina dieta ↑ proteïnes → orina àcida → ↑ excreció de fàrmacs catiònics: amitriptilina.
FÀRMAC Bifosfonats: clodronat, alerdronat i etildronat NUTRIENTS Aliments EFECTE EN EL FÀRMAC Redueix l’absorció fins un 90% i els seus efectes Comparteixen el mateix sistema de transport, reduint la biodisponibilitat del fàrmac Redueix la biodisponibilitat en disminui l’absorció i/o incrementar el metabolisme.
Levo dopa Dietes riques en aminoàcids neutres Antirretrovirals: saquinavir Dietes riques en all Anticoagulants orals: wafarina i acenocumarol Alvocat Anticoagulants orals: wafarina i acenocumarol Cruciferes (cols, colflor..) Estarines: cerivastatina Suc d’aranja Antagonistes dels Canals de calci: felodipí, nifedipí, nimodipí, amlodipí Ciclosporina i tacròlimus Suc d’aranja Suc d’aranja Incrementa els nivells plasmàtics de ciclosporina fins un 60% Terfenadina, atemizol, cisaprida, pimozida Suc d’aranja Incrementa els nivells plasmàtics i la seva cardiotoxicitat.
Carbamacepina, Saquinavir, Midazolam, alprazolam, triazolam Suc d’aranja Incrementa els nivells plasmàtics Clozapina, haloperidol, olanzapina, cafeïna, fenitoïna, celecoxib, AINE Soja Incrementa els nivells plasmàtics i els seus efectes adversos.
Redueix els seus efectes en disminuir l’absorció i induir el seu metabolisme Disminueix la concentració plasmática per inducció enzimática.
Incrementar els nivells plasmàtics i augmenta el risc de ramdomiòlisi Incrementa els nivells plasmàtics i la seva toxicitat RECOMANACIONS Prendre en dejú, o una hora abans de les menjades No s’han de realizar modificacions en la dieta en relació a la ingesta d’aminoàcids neutres.
Cal evitar la ingestió d’all emprat per baixar els nivells de colesterol produïts per l’administració de antirretrovirals.
Cal evitar la ingesta simultània. Control dels temps de pcotrombina de forma periódica.
S’ha d’evitar la ingestió simultània. Controls dels temps de pcotrombina de forma periódica.
Cal evitar la ingestió amb suc d’aranja.
Ingerir amb aigua Cal evitar la ingestió amb suc d’aranja.
Ingerir amb aigua Cal evitar la ingestió amb suc d’aranja.
Ingerir amb suc de taronja, llet o batut de xocolata. Monitoritzar les concentracions plasmàtiques.
Cal evitar la ingestió amb suc d’aranja o amb 4 hores de diferencia. Ingerir amb aigua o altres sucs.
Cal evitar la ingestió amb suc d’aranja o amb 4 hores de diferencia. Ingerir amb aigua o altres sucs.
Cal evitar la ingesta concomitant.
FÀRMAC Antihipertensius diürètics tiazídics, beta-bloquejants NUTRIENTS Regalèssia i els seus extractes Els inhibidors de la monoaminooxidasa IMAO: tranilcipromina selegilina Aliments rics en tiramina, dopamina, histamina: patés, arengades, formatges curats… Antiestrogents: tamoxifeno Preparat de soja Anticoagulants orals: warfarina i acenocumarol All en grans quantitats Anticoagulants orals: warfarina i acenocumarol Aliments rics en vit. K, com verdures de fulla, llenties, oli de gira-sol, mongetes, fetge de vaca… Vitm E i àcids grassos omega 3 Anticoagulants orals: warfarina i acenocumarol EFECTE EN EL FÀRMAC L’acció mineral corticoide de la regalèssia antagonitza l’efecte antihipertensiu.
Crisis hipertensiva cefalea, insuficiècia cardiaca i hemorràgia cerebral.
Els seus fitoestrògens antagonitzan l’acció estrogènica del fàrmac Potencia l’efecte anticoagulant, ja que l’all te l’efecte antiagregant Antagonisme amb els anticoagulants orals, amb disminució de l’efecte terapèurtic.
Potencia l’efecte anticoagulant RECOMANACIONS Cal evitar l’ús d’aliments o derivats amb regalèssia o els seus exttractes en pacients hipertensos No simultaniejar aquest medicaments amb LMAO durant tot el tractament i fins i tot durant 3 mesos despres.
Cal evitar la ingestió conuunta Cal evitar la ingestió conjunnta, ja que pot haver sagants i hemorràgies.
S’ha d’evitar la ingestió abundant d’aquests aliments. Control dels temps de protrombina de forma periòdica.
S’ha d’eviatr la ingestió conjunta, ja que hi pot haver sagnats.
Tema 6:FLUIDOTERAPIA: 1.
Solucions cristal·loides.( més coneguts)  Sèrum Salí Isotònic (S Fisiologic.) •Sèrum de RingerLactat •Sèrum Salins Hipertònics •Sèrum Salins Hipotònics •Sèrum Glucosat Isotònic (Sèrum Glucosat al 5%) •Sèrum Glucosats Hipertònics •Sèrum Glucosalí •Solucions Alcalinitzants •Soluciones Acidificants 2.
Solucions col·loides.
 Naturals: albúmina  Artificials: midons (voluven 6%) Derivats de la gelatina (hemocé 3.5%) Jo nomes puc posar a les meves venes solucions amb una osmolaritat pareguda a les meves venes.
Hemoce: similar fisiologic pero conté calci i potasi.
3. Solucions glucosades.
Aporta aigua i calories (+/- en funció concentració glucosa).
Sèrum glucosat al 5% • Indicat fonamentalment pel tractament de la deshidratació, compensar les pèrdues per evaporació i manteniment d’una via venosa.
•La dosi màxima de glucosa recomanada és de 0,5g/Kg/h (35g malalt de 70kg) que equival a 700 ml/h.
Sèrum glucosat al 10% • Mateixes indicacions • Mateixa dosi màxima de glucosa però al estar més concentrada a 350 ml/h.
•En malalts diabètics pot ser necessària la metabolització de glucosa. Es recomana administrar 1UI d’insulina ràpida per cada 4g de glucosa (500 ml SG10% (50g) l’antidiabètic, posen un glucosat al 10% i la insulina, tu saps que cada unitat d’insulina ràpida és 4g de glucosa.
3.1 Solucions salines.
Aporta aigua, Na+ i Cl- en diferents concentracions.
Sèrum fisiològic (0,9%) • Indicat en depleció hidrosalina sense acidosi, reposició pèrdues, sobretot per vòmits (gran quantitat pèrdues de clor) •Precaució en malalts hipertensos, amb edemes i cardiòpates.
•La quantitat mínima necessària de SF en un malalt amb dieta absoluta és de 500 ml, a una velocitat màxima de 150-300 ml/h Sèrum salí al 3% • Indicat en hiponatrèmia •Ritme d’infusió < 100 ml/h (33 gotes/min) Sèrum salí al 0,45% • Indicat en hiperna •Ritme d’infusió < 1000 ml/h i dosi màxima de 2000ml.
3.2 SOLUCIONS POLIELECTROLÍTIQUES: Ringer Lactat: • Aporta aigua i electròlits: clor, sodi, calci, potassi, magnesi i tampons.
• S’utilitza per al tractament de la deshidratació extracel·lular amb acidosi metabòlica (lactat es metabolitza a bicarbonat) 3.3 SOLUCIONS MIXTES: Glucosalí: • Aporta aigua, electròlits i calories.
• S’utilitza com a teràpia de manteniment.
3.4. SOL. CORRECTORES DE PH: tot dos son bases que amb l’acidesa queda neutralitzat.
Bicarbonat sòdic 1M Clorur amònic 1/6 M 4.
SOLUCIONS COL.LOIDES( quan hi ha un xoc a la vena, i tu has d’administrar per augmentar el volum de la vena.)  ALBÚMINA: gran expansió del volum plasmàtic post paracentesi( gent que te càncer digestius, les panxes que queden com embarassades ja que el líquid intracel·lular sen va afora de la cèl·lula el que s’ha de fer es extreure el líquid amb una agulla, si ho faig pot tenir un shock llavors el que es fa es substituir amb albúmina) , schock, cremades  MIDONS: expansors plasmàtics ...