FISIOLOGIA DEL RONYÓ (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura fisiopatologia
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 26/04/2016
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

@aserrasanchez RONYÓ FISIOLOGIA INTRODUCCIÓ En l’organisme tenim dos ronyons. El funcionament d’un ronyó afecta a l’altre.
Les malalties renals si afecta només un ronyó,s’afecta també l’altre.
El ronyó es compón de nefrones. Té aproximadament un milió de nefrones. El ronyó el podem resumir en una nefrona. Les nefrones són independents una de l’altre però si s’emmalalteix una nefrona s’emmalalteixen totes les altres.
Els components de la nefrona són:       glomèrul renal: Fa la funció de filtració. Rep la sang desde l’arteria renal. La sang anirà cap a l’arteriola aferent on es crearà una xarxa de capil·lars que formarà el glomerul renal. Un cop a pasat la sang per la xarxa de capil·lars,la sang sortirà cap a l’arteriola eferent i seguidament cap a la vena cava inferior.
Càpsula de Bowmann: El filtrat del glomèrul pasarà a la càpsula de Bowmann de la nefrona.
Túbul proximal Nansa de Henle Túbul distal Túbul col·lector:recull tota la orina formada.
Els túbuls de la nefrona serveixen per formar l’orina. L’orina un cop formada anirà a parar a la pelvis renal, urèter, bufeta, uretra.
El glomèrul es troba a la escorça renal i els túbuls a la medul·la renal.
LES FUNCIONS DEL RONYÓ - - Filtrar la sang, 20% de la nostra sang pasa pels ronyons en 1 minut. En 5 minuts filtrem tota la sang de l’organisme Eliminar substàncies tòxiques, com medicaments,substàncies de rebuig produïdes per l’organisme(ex:urea) Regular la quantitat d’aigua del cos Regular electròlits de la sang, els més importants són el sodi i potassi. Ha d’haver-hi una regulació molt específica i equilibrada per evitar malalties.
Mantenir l’homeòstasi, fa referència al metabolisme àcid-baseLa majoria de reaccions bioquímiques formen hidrogenions ( radicals àcids)ja que el nostre organisme té tendència a acidificar. Per aquest motiu hem de regular el nostre medi intern,perquè sinó estaríem en condicions d’acidosi permanent.
Sintetitzar hormones:eritropoetina(hormona necessària per fabricar glòbuls vermells) i renina(és una substància vasopressora, augmenta la pressió arterial contraient els vasos) aldosterona(afavoreix pressió arterial gràcies a la retenció de sodi) Circulació renal; 1200cc/min(25% de la circulació sanguínia) FORMACIÓ DE L’ORINA L’orina es forma per tres processos: - Filtrat glomerular(FG): Filtrar de la sang a la càpsula de Bowmann Reabsorció tubular: Reabsorbir dels túbuls a la sang de nou 1 @aserrasanchez - Secreció tubular: Secreció de la pròpia nefrona.
FG+Secreció-Reabsorció=ORINA FILTRAT GLOMERULAR El Glomèrul té capil·lars amb porus pel qual es filtra la sang. De 150-180L/dia de sang es filtren al ronyó. Els forats de la membrana basal són petits i només pot passar aigua, substàncies dissoltes a l’aigua(ex: glucosa)i proteïnes de poc pes molecular.
NO poden passar cèl·lules sanguines.
Perquè hi hagi aquesta filtració ha d’haver una pressió de filtració ha d’haver una força contra la membrana del glomerul perquè es filtri. Aquesta pressió s’anomena pressió hidrostàtica(ph),gràcies a la pressió arterial.
En contra hi ha dues pressions que s’oposen aquest filtrat, pressió oncòtica(po) (pressió que exerceixen les proteínes dins de les arteries renals que fan que el líquid es quedi dins dels vasos) i pressió capsular(pc)(pressió de la càpsula de Bowmann).
Per poder avaluar la pressió del filtrat glomerular utilitzem la següent fòrmula: PF=ph-(po+pc) REABSORCIÓ: S’ha de reabsorbir substàncies per poder viure. Es fa a nivell de: - Túbul próximal: En el túbul proximal es reabsorbeix sobretot aigua,Na,K,Ca,Cl,bicarbonat(HCO3),PO4,SO4. També es reabsorbeix glucosa i aminoàcids. La reabsorció es fa per transport actiu que gasta energía que té un límit, els transportadors es poden arribar a saturar i hi haurà una part que es perdi per l’orina ja que no s’ha pogut reabsorbir(glucosúria positiva) - Túbul distal: A nivell del túbul distal també es reabsorbeix una part d’aigua i bicarbonats per mantenir l’homeòstasi per ajudar a neutralitzar l’acidosi produïda en reaccions bioquímiques.
SECRECIÓ Els túbuls també secreten - Túbul proximal: Secreta àcid úric,substàncies estranyes Túbul distal: Secreció d’Hidrogenions(H)(a la hora que es reabsorbeix bicarbonat) i secreció de K.
CONTROL REABSORCIÓ AIGUA Ronyó ha de mantenir nivells d’aigua adequats per mantenir les funcions correctament a partir de tres processos: Mitjançant la bomba de sodi de la nansa de Henle, es filtra aigua i sodi a nivell del glomèrul i arriba a la nansa de Henle i es posa en marxa la bomba de sodi perquè es reabsorbeix molt de sodi.És un transport actiu que gasta molta energia.
2 @aserrasanchez El sodi el porta dins de la medul·la renal creant una situació d’hiperosmolaritat intersticial (de l’interstici renal). Això es fa perquè l’aigua que arriba al túbul distal pugui ser xuclada per osmòsi(molta concentració i l’aigua va a les zones més concentrades).
Això es fa també gràcies a la hormona antidiürética(fabricada a la hipòfisi i actua a nivell del túbul distal i ajudar que passi l’aigua des del túbul cap al interstici renal) En el túbul proximal s’absorbeix sola l’aigua.
CONCEPTES: - Diüresi: La quantitat d’orina emesa per unitat de temps(formació orina) Oligúria: S’orina poca quantitat,diüresi escassa. Menys de mig litre al dia(formació orina) Poliúria: S’orina més del normal. Més de dos litres al dia(formació orina) Retenció urinària: No s’elimina l’orina,no vol dir que no es formi.Pot ser absoluta o incompleta.(ex:problema via urinària) Filtrat glomerular Pressió de filtració(pf) Pressió hidrostàtica capil·lar,arterial(ph) Pressió oncòtica(po) Pressió capsular(pc) - Concentració creatinina en sang: Creatinina és una substància que es produeix en el metabolisme intern i que passa a la sang.
No convé que s’acumuli en sang i el ronyó l’elimina.
El nivell de la creatinina en sang és molt útil per determinar el funcionament del ronyó.
Si augmenta el nivell de creatinina direm que el pacient té un mal funcionament del ronyó(insuf.renal) Creatinina 1mg/dL-1,3mg/dL en sang és el paràmetre normal.
Si hi ha menys vol dir que el metabolisme de la creatinina és lent(ex:atròfia muscular produeix més creatinina).Ens permet mesurar el filtrat glomerular.
- Anàlisi orina ens permet avaluar el funcionament del ronyó:     Proteïnúria; presència de proteïnes a la orina.
Cilindres: deriven de les proteïnes per culpa d’un excés de proteïnes i aquestes proteïnes precipiten dins de la nefrona i precipiten en forma cilíndrica.
Leucòcits(leucocitúria): Normalment no n’hi ha a l’orina. Si n’hi ha parlem d’Infecció d’orina Eritròcits(hematúria):Si hi ha vol dir que hi ha alguna patologia.
Normalment no n’hi ha de hematies a l’orina.
3 ...