Tema 1 i 2 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 2º curso
Asignatura Fisiologia y fisiopatologia I
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 30/09/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Fisiologia i Fisiopatologia I Júlia Domènech Sogas Tema 1: Introducció Anatomia: Ciència que estudia l’estructura dels éssers vius basant-se en l’observació i recorrent, generalment, a la dissecció de les parts que l’integren.
Fisiologia: Ciència que estudia les funcions dels éssers vius i els mecanismes que les regulen i regeixen.
Fisiopatologia: Ciència que estudia el funcionament d’un organisme o d’uns sistemes en el curs d’una malaltia 1 Fisiologia i Fisiopatologia I Júlia Domènech Sogas Tema 2: Concepte de salut i malaltia Concepte de salut antic: Absència de malalties OMS (1946): Estat de complet benestar físic, mental i social, i no solament l’absència d’afeccions i malalties Dr. Milton Terris (1975): És l’assoliment del més alt “nivell de benestar físic, mental, social i de capacitat de funcionament (treball, estudi, ganes de viure…) i no només l’absència de malalties o afeccions” Dr. Jordi Gol: Xè Congrés de Metges i Biòleg de Llengua Catalana (1976): Aquella manera de viure que és autònoma, solidària i joiosa El concepte de malaltia és pot definir de varies maneres: 1. Nom genèric de tot procés morbós considerat des de la causa inicial fins a les darreres conseqüències 2. Allunyament de la normalitat que pot produir manifestacions clíniques Cal distingir que malaltia ≠ patologia, ja que patologia: Ciència que estudia les malalties.
Podríem dir que la patologia és la vessant teòrica de la medicina, mentre que la clínica és la vessant pràctica de la medicina.
Patologia: Està formada per subciències, les qual són: 1. Etiologia: Branca que estudia les causes per les quals es produeixen les malalties  QUI? Podem distingir diferents tipus de factors etiològics (qui produeix les malalties): - - - Factors exògens  Fora de l’organisme o Físics o Químics o Iatrogènics  Metges, professionals mèdics, medicaments… o Biològics  Virus, bacteris, paràsits… o Psicosocials  Comportaments, entorn… Factors endògens  Fora de l’organisme o Herència o Edat o Constitució Etiologia idiopàtica  No se’n coneixen les causes (Hipertensió) Tot i això, també existeixen factors de risc, els quals son necessaris, però no suficients.
- No modificables: Edat, Sexe… Modificables: Tabaquisme, diabetis… 𝑅𝑖𝑠𝑐 = 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑐 2 Fisiologia i Fisiopatologia I Júlia Domènech Sogas Per altre banda també trobem factors moduladors, els quals poden alleugerir o agreujar la gravetat de la malaltia.
- Predisposants - Localització - Desencadenants - Irreversibilitat - Perpetuació Un concepte que també cal tenir en compte és l’efecte sinèrgic: Efecte exponencial dels factors de risc 2. Patogènia: Mecanisme pels quals les diferents causes produeixen les malalties COM? Un exemple és la artrosis 3. Semiologia: Estudia les manifestacions clíniques de la malaltia  QUE? Trobem tres categories: - Signe: Manifestacions perceptibles per l’observador, és objectiu o Exemple: Febre, taquicàrdia, icterícia, hipotensió… Símptoma: Manifestacions que només pot ser percebuda pel malalt, és subjectiva o Exemple: Cefalea1, anorèxia2, astènia3, miàlgia4, mareig, dolor Síndrome: Conjunt de signes i símptomes que caracteritzen un procés morbós. Són inesperables entre ells, però no de la malaltia característica.
1 Mal de cap 2 o Exemple: Síndrome febril (Grip, Inflamació, Càncer, …) Pèrdua de gana 3 4. Patocrònia: Explica l’evolució de la malaltia  QUAN? 4 Cansament Dolor muscular Trobem varis tipus d’evolució de la malaltia: - Malaltia aguda: Es presenta de forma severa però limitada en el temps Malaltia subaguda Malaltia crònica: No presenta severitat (normalment), però perdura en el temps (Hipertensió) També podem veure les fases evolutives, tot i que poden no tenir-les totes: - Incubació: Interval de temps des de l’exposició fins la primera manifestació clínica.
- Període prodròmic: Apareixen manifestacions no típiques de la malaltia. No sempre es presenten, depèn del malalt.
- Increment: Augmenten les manifestacions - Acme o estat: Màxima manifestació Declinació: Desapareixen les manifestacions, en crisi o en lisi Crisi: Desapareixen de manera sobtada Lisi: Desapareixen poc a poc Convalescència: No trobem manifestacions clíniques Exacerbació: La malaltia empitjora de manera molt virulenta Recrudescència, Recaiguda i Recidiva: Tornar a passar la malaltia 3 Fisiologia i Fisiopatologia I Júlia Domènech Sogas Clínica: La podem definir com l’observació directa del pacient amb 3 finalitats: 1. Establir diagnòstics 3. Establir un pronòsti 2. Instaurar un tractament o terapèutica i ho fa basant-se en les proves, les quals queden recollides en la història clínica. Les proves que poden fer son: - - - - Anamnesi Part de la història clínica d’un malalt que recull els antecedents familiars i personals amb vista a la diagnosi Interrogatori per detectar els símptomes Exploració física per detectar els signes Proves complementàries: o Laboratori clínic o Anatomia patològica o Proves funcionals o Imatge: Raigs X, TAC, PET Diagnosi  Capacitat de distingir una malaltia d’una altre o Clínic: El que es basa en els signes i els símptomes o Citològic/anatomo-patològic: El que es basa en l’estudi de cèl·lules o teixits (exfoliació o biòpsia) o Diferencial: Quina malaltia d’entre un conjunt de diverses malalties possibles o Directe: Obtingut per observació immediata o per símptomes o signes patognomònics o Exclusió: Per eliminar raonada d’altres possibles o Laboratori: Basat en l’estudi de les dades de laboratori o Probabilitat: Primera aproximació diagnòstica abans d’altre informació o Imatge: Basat en tècniques complementàries d’imatges o Post mortem: Derivat dels resultats de la necròpsia Tractament o terapèutica Establiment d’un tractament per millorar o guarir la malaltia Amb diferents finalitats com: o Simptomàtica, pal·liativa: Per millorar el benestar o Curativa, etiològica: Buscar i eliminar l’agent causal o De control: Controlar la malaltia o Preventiva o profilàctica: Evitar l’aparició de la malaltia, com per exemple les vacunes o Patogènica: Evitar que és desenvolupi el mecanisme de la malaltia o Rehabilitadora: Recuperar la funcionalitat del pacient Les maneres per combatre les malalties s’utilitza: o Farmacoteràpia o Fisioteràpia o Psicoteràpia o Radioteràpia o Dietoteràpia o Tractament quirúrgic o Tractament ocupacional  Rehabilitació dels malalts mentals i/o amb incapacitat física o Quimioteràpia Pronòstic  Acta pel qual els professionals sanitaris preveuen el curs de la malaltia Les malalties és poden classificar en funció de la seva durada, el grau de recuperació i la possibilitat de supervivència, així com el seu tipus, (lleu, greu, molt greu, crític, mortal i pronòstic reservat  No és coneix el pronòstic, ja que no és coneix l’abast).
4 ...

Tags: