Tema 3. El Mètode Comptable (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho + Administración y Dirección de Empresas o Economía - 2º curso
Asignatura Introducció a la Comptabilitat Financera
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 02/07/2017
Descargas 1
Subido por

Descripción

Apunts de l’assignatura Introducció a la Comptabilitat Financera impartida per Ester Oliveras a la UPF.

Vista previa del texto

Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD FINANCIERA TEMA 3. EL MÈTODE COMPTABLE ELS FETS COMPTABLES Anomenem fet comptable a qualsevol transacció que afecti al patrimoni de l'empresa. I es caracteritzen per: • • • Estar referits a l´empresa que és objecte d´anàlisi.
Afectar al seu patrimoni.
Ser quantitativament significatius.
EL MÈTODE COMPTABLE Atès que els fets comptables afecten al patrimoni de l'empresa, han de ser captats comptablement per tal de conèixer la seva situació patrimonial mitjançant el balanç de situació i el resultat a través del compte de pèrdues i guanys.
EL PRINCIPI DE DUALITAT Un aspecte fonamental en els fets comptables és el principi de dualitat, que estableix que tot fet comptable afecta com a mínim a dues partides, per tant, afectant a la igualtat fonamental, que s’ha de mantenir.
Distingim entre: - Fet Comptable Simple: Afecta a dues partides.
Fet Comptable Compost: Afecta a MÉS de dues partides.
Exemples: Transacció Actiu Net Patrimonial Passiu Exigible Devolució préstec Baixa caixa o bancs, partides usades per tornar-lo: (-) No afecta: (0) Es cancel·la la partida de préstecs perquè l'hem tornat: (-) Compra camió a crèdit Tenim un camió que no teníem, per tant, elements de transport incrementa: (+) No afecta: (0) Tenim un deute amb proveïdors d'immobilitzat: (+) Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com Compra ordinador comptat Tenim un nou EPI i l'immobilitzat augmenta, però al haver-ho pagat al comptat la caixa disminueix: (0) No afecta: (0) No afecta: (0) Cobrament d'un client Tenim més disponible, però el dret de cobrament s'ha anul·lat: (0) No afecta: (0) No afecta: (0) Venda amb benefici El disponible augmenta al haver obtingut benefici, que supera la disminució d'existències: (+) Augmenta ja que tenim un deute amb els socis: (+) No afecta: (0) Ampliació de capital El disponible augmenta: (+) El capital puja: (+) No afecta: (0) S'accepten lletres d'un proveïdor No afecta: (0) No afecta: (0) Es cancel·la la partida proveïdors però augmenta pel mateix valor proveïdors ef.
Com. A pagar: (0) al CLASIFICACIÓ DELS FETS COMPTABLES Existeixen dues teories per classificar els fets comptables: - Teoria de la Propietat: es pregunta si el fet comptable afecta al valor final del patrimoni net.
Teoria de l'Entitat: es pregunta si el fet comptable afecta al valor final dels actius o els passius.
La taula següent mostra els tres tipus de fets classificats segons les teories anteriors: Tipus Teoria de la Propietat Teoria de l'Entitat Permutatiu El fet comptable NO afecta al valor final del El fet comptable NO afecta al valor final dels patrimoni net. Per exemple, guardar els actius i els passius. Per exemple, comprar beneficis com a reserves.
mobiliari al comptat -baixa caixa i puja mobiliari-.
Modificatiu El fet comptable afecta quantitativament al El fet comptable afecta al valor final dels actius valor final del patrimoni net. Per exemple, i els passius. Per exemple, comprar mobiliari a distribuir dividends en efectiu.
crèdit -puja proveïdors d'immobilitzat i puja mobiliari-.
Mixt (fet compost).
El fet comptable afecta parcialment al valor final del patrimoni net. Per exemple, distribuir el 50% dels beneficis en dividends en efectiu i guardar la resta com a reserves.
El fet comptable afecta parcialment al valor final dels actius i els passius. Per exemple, comprar mobiliari un 50% al comptat i un altre 50% a crèdit.
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com EL RESULTAT I LA TRESORERIA El resultat és la variació del net com a conseqüència de les operacions que realitza l’empresa. Per tant, el patrimoni net pot incrementar-se mitjançant les aportacions dels socis -ampliacions de capital- o pels beneficis.
Distingim dos tipus de resultat (benefici o pèrdua): - Resultat total (RT=Net final -N0): Resultat d’un període concret Resultat periòdic (RP=N1-N0): Engloba tots els resultants des de el moment en que l’empresa es va crear.
R1= N1-N0, R2= N2-N1, R3 = N3-N2, I-----------I----------I------------I-------------I----.........-----I N0 N1 N2 N3 N4 Nf Amb el resultat periòdic o de l'actual exercici comptable es pretén: - Avaluar la gestió de l'empresa.
Prendre decisions respecte a futures actuacions.
Distribuir beneficis als socis.
Pagar l'impost de societats o sobre el benefici.
Complir les exigències legals.
El que cal diferenciar és que els ingressos NO són iguals als cobraments i les despeses NO són el mateix que els pagaments. Els cobraments i els pagaments estan relacionats amb la tresoreria o el disponible de l'empresa, mentre que els ingressos i les despeses amb el benefici.
Així doncs, una empresa té beneficis si els ingressos són superiors a les despeses, i té pèrdues en cas contrari. I és necessari entendre que una empresa pot tenir problemes de tresoreria -té més pagaments que cobraments- i tenir beneficis, i al revés: pot tenir una tresoreria sanejada i tenir pèrdues. Aquests fets són deguts a les definicions d'ingrés i despesa: - Ingrés: Valor en euros d'un bé venut, un servei ofert i un interès o dividend futur; estigui cobrat o no. És a dir, en el moment de vendre quelcom, encara que no ho hagi cobrat, ja tinc un ingrés.
Despesa: Valor en euros d'un bé comprat, un servei obtingut i un interès en contra; estigui pagat o no. És a dir, en el moment de comprar quelcom, encara que no ho hagi pagat, ja tinc una despesa.
En conseqüència, la diferència essencial entre ingressos i despeses i cobraments i pagaments és que el compte de pèrdues i guanys es mou amb la corrent real -quan alguna cosa canvia de propietari, ja ho comptabilitza- mentre que la tresoreria es mou amb la corrent monetària -ho comptabilitza quan arriben els diners-.
...