Examen 3 (2012)

Examen Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto - 2º curso
Asignatura Sistemes mecànics
Año del apunte 2012
Páginas 7
Fecha de subida 17/05/2014
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

AVALUACIÓ FINAL DE SISTEMES MECÀNICS TARDA Tema A (13-01-12) Cognoms ……………………..……………………………… Nom………………………… 1. El sistema de la figura consta d’un disc, sòlid 1, de massa m i radi l, i dues barres, sòlids 2 i 3, de massa m i longituds 2l i l respectivament. La barra 3 gira amb velocitat i acceleració angulars  i α conegudes, en sentit antihorari. Les unions A, B, C i D són passadors. (5 punts) Utilitzant fulls apart per raonar la resposta (indicar clarament l’equació utilitzada així com tots els vectors), calculeu: a) Les velocitats angulars dels sòlids 1 i 2, (ω1 i ω2).
b) Les acceleracions angulars dels sòlids 1 i 2, (α1 i α2), considerant conegudes ω1 i ω2.
c) Considerant conegudes les velocitats i acceleracions angulars (ω1, ω2, α1 i α2) totes elles en sentit antihorari. Plantegeu el conjunt d’equacions que permeten trobar les reaccions en el punt B sobre la barra 2. Dibuixeu clarament els diagrames del sòlid lliure utilitzats en cada una de les equacions.
2. Representeu els diagrames de força tallant i moment flector de la biga de la figura en aquest full. Marqueu de manera clara els valors de la força tallant i moment flector a tots els punts significatius. Raoneu la resposta en fulls apart, dibuixeu els diagrames dels diferents talls i indiqueu clarament l’ordre de l’equació de cada un dels trams.
Considerant que la biga és d’acer amb un esforç al límit elàstic de 260 MPa, i que es considera un factor de seguretat de 2.Quin perfil HEB hauria de tenir la biga per suportar les càrregues aplicades?. (5 punts) Dades:a=1 m; b=2 m; c=2 m; d=2 m; F1=10 kN al punt màxim; F2=20 kN; F3=20 kN/m; M1=30 kNm.
V (kN) x (m) M (kNm) x (m) ...