Tema 5: Prions (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias y Tecnología de los Alimentos - 3º curso
Asignatura Seguretat Alimentària II
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 04/04/2016
Descargas 13
Subido por

Vista previa del texto

Prions Prions  agents subvírics rellevants en seguretat alimentària. Partícula formada per un proteïna (priònica) que forma agregats moleculars aberrants i produeix malalties neurològiques transmissibles.
Les vaques boges o epidèmia BSE La malaltia espongiforme bovina (BSE) és una malaltia produïda per prions que afecta al bestiar boví i que es pot transmetre als humans a través del consum d’animals infectats, sobretot de teixit nerviós.
Canvis en el processat dels pinsos: els animals morts es piquen, es cuinen en una cisterna, s’elimina el greix i es deixa assecar fins a farina d’ossos (MBM, Meat and Bone Meal). Amb això s’alimenten les vaques lleteres.
Malalties priòniques Transmissible  origen exogen  Per consum (humans, ovelles): Kuru, Scrapie  Iatrogènic (relacionat amb una malaltia causada per un examen/tractament mèdic): CJD (Creutzfeld-Jacob Dissease) Esporàdica  origen endogen  Canvi conformacional espontani de la Prp: CJD Familiar  origen endogen  Proteïnes mutades amb predilecció “augmentada” per sotmetre’s a canvis conformacionals espontanis: CDJ, FFI (Fatal Familial Insomnia), GSS (Gesrtman Straüssler Sheinker Syndorme) Discrepàncies sobre las naturalesa del agent causal de Scrapie Característiques de Scrapie suposant que pugui ser causada per un virus: És una malaltia transmissible L’agent infecciós és molt petit i filtrable L’acumulació de l’agent infecciós provoca la malaltia Diferents soques de l’agent infecciós causen diferents patrons de la malaltia 1 Resistència a les radiacions Malalties causades per prions 2 Diferencies entre CJD esporàdica i la nova variant CDJ ESPORÀDICA Anys 20 1-1.5 per milions d’habitants i any Per sobre dels 55 anys Forma esporàdica: 90% Forma familiar: 10% Símptomes Demència ràpidament progressiva, 1 més greus mioclònies i mutisme acinètic. En algunes ocasions alteracions cerebel·loses Duració de < 1 any (mitja entre 4 – 6 mesos) la malaltia Diagnòstic Complexes periòdics d’ones agudes i lentes en el EEG Alta sensibilitat de la prova de la proteïna 14 – 3 – 3 en LCR Identificació de la proteïna per Western Blot Identificada Incidència Edat d’inici Etiologia NOVA VARIANT 1996, en UK Identificada en 180 persones Entre els 15 – 55, la majoria Possiblement per consum d’aliments que contenen teixit nerviós de boví afectat per la BSE Símptomes psiquiàtrics primerencs i/o símptomes sensitius (dolor, disestèsies), posteriorment símptomes neurològics.
> 1 any (mitja de 14 mesos) Absència de complexes periòdics d’ones agudes i lentes en el EEG Baixa sensibilitat de la prova de la proteïna 14 – 3 –3 en LCR Identificació de plaques amiloides o de proteïna priònica per Western Blot Neuropatologies priòniques 1 Mioclònies: sacsejades sobtades i involuntàries del múscul o grups de músculs.
3 Situació en Espanya (1993-febrer 2008) Biologia molecular dels prions Les propietats del prions indiquen que són més aviat un agent amb propietats de proteïna que de virus.
254 aminoàcids, PrPSc, està associada a la infecció de Scrapie.
PrPSc purificat conté una seqüència de 15 aminoàcids determinats al final d’aquesta.
Totes les cèl·lules de mamífers contenen un gen (Prnp) que codifica per a la seqüència per a una proteïna idèntica a PrPSc, anomenada PrPC.
No s’han identificat diferències bioquímiques entre PrPC i PrPSc, tot i això, PrPSc és parcialment resistent a la digestió per proteases, resultant en la formació d’un fragment de 141 aminoàcids resistents a la proteasa que s’acumula com a fibril·les en les cèl·lules infectades.
Model de Prusiner Anticossos fets a PrPSc reaccionen amb el feixos neurofibril·lars al cervell.
4 Variacions del gen PrP entre espècies: gran conservació dels residus 113-128 Variacions entre espècies.
L’eix x representa la seqüència de PrP humana.
Les barres per sobre representen el número d’espècies que difereixen de la seqüència humana en cada posició. Per sota, la longitud de l’eix indica el número de aminoàcids alternatius en cada posició.
Les mutacions que causen la malaltia priònica humana hereditària i els polimorfismes en humans, ratolins i ovelles. Per sobre de la línia de la seqüència humana estan les mutacions que causen la malaltia priònica. Per sota de les línies estan els polimorfismes, alguns, però no tots els que són coneguts per influir en l'aparició, així com el fenotip de la malaltia La proteïna PrP 5 Patologia EET Les encefalopaties espongiformes transmissibles (EET) són un grup de malalties que afecten el cervell i el sistema nerviós dels éssers humans i els animals. Les malalties es caracteritzen per una degeneració del teixit cerebral donant-li una aparença similar a una esponja. EET són causats per un prió (també conegut com PrPsc), que és una forma anormal d'una proteïna (coneguda com PrPc).
PrPSc i PrPC En el pas inicial, PrPC es lliga a la proteïna X per formar el complex PrP* – proteïna X. Després, PrPSc s’uneix a a PrP* que ha format el complex amb la proteïna X. Quan PrP* es transforma en una molècula naixent de PrPSc, la proteïna X s’allibera i un dímer de PrPSc roman. La mida de la diana d’inactivació d’un prió infecciós podria estar composada d’un dímer de PrPSc. En el model descrit, una fracció dels dímers infecciosos de PrPSc es dissocien en monòmers no infecciosos segons avança el cicle de replicació, mentre que la major part dels dímers s’acumulen d’acord amb l’augment de concentració de prions durant el període d’incubació. L’estequiometria exacta del procés de replicació encara es desconeix.
6 ...