Economia política. Tema 7. (2012)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Sociología - 1º curso
Asignatura Economia política
Año del apunte 2012
Páginas 2
Fecha de subida 01/11/2014
Descargas 5

Vista previa del texto

ECONOMIA POLÍTICA.
TEMA 7. SECTOR PÚBLIC I DISTRIBUCIÓ DE LA RENTA.
Mercats de producció – treball / capital.
Recorda  Independentment de qui pagui l’impost, no canvia res. L’impost serà el mateix i els excedents iguals.
Mercats de factors.
L = Hores de treball.
W = Salari.
[La L en el eix d’abscisses i la W en el d’ordenades.] Oferta de treball = la realitzen els treballadors.
Demanda de treball = Els que busquen treballadors.
K = Capital I = Interès. [La K en el eix d’abscisses i la I en el d’ordenades] El capital l’ofereixen els estalviadors, les famílies.
La demanda la fan els inversors.
Els mercats estan en equilibri.
Si el salari està per sobre del d’equilibri, hi ha excés d’oferta.
Si el preu és superior al preu d’equilibri, hi ha un excés d’oferta, llavors el preu baixarà fins el preu d’equilibri, eliminant aquest excés.
La diferència entre l’oferta i la demanda en un mercat de treball és el paro.
No es pot simplificar aquest mercat de treball a un únic mercat (gràfic).
Prima de risc. – Diferència entre el interès més alt i el més baix.
El interès que posa el BCE s’aplica a les transaccions d’aquest amb els bancs comercials.
El tipus d’interès de cada país està relacionat amb el risc.
Renta que generen els mercats. – 50% mercat de treball (ha caigut) ; 50% mercat de capitals (ha pujat).
Funcions del sector públic.
- Corregir, limitar o eliminar errors de mercat – mitjançant una reducció del preu de mercat, pal·liar externalitats o fent els béns públics.
Redistribuir la renta.
Creixement, desenvolupament i estabilitat – macro.
- Marc institucional.
Instruments.
- - - Hisenda pública.
o Redistribueix.
o Es pot usar com a element d’estabilitat o creixement.
o Els impostos i les regulacions són internalitzadors.
Empresas públiques (INI) [Quan en un mercat hi ha una sola empresa es diu monopoli natural] o Alguns errors de mercat poden solucionar-se fent públiques les empreses.
o Estabilitat – creixement.
o Redistribució.
Regulació.
o Marc institucional.
o Resoldre errors de mercat.
o Redistribució.
o Política monetària.
Hisenda pública i els impostos.
- Directes – es cobren sobre les rentes generals i de forma directa – IRPF.
Indirectes – IVA.
Redistribució com a progresivitat de l’impost. – Al augmentar la teva renta, el que has de pagar és superior.
Corbes de Lorenz.
Gini = la corba de forma arrodonida / el triangle. = 0’2/1 = 20% ...

Tags: