Tema 3. Tipus d’estudi (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Metodologia
Año del apunte 2016
Páginas 7
Fecha de subida 25/04/2016
Descargas 32
Subido por

Vista previa del texto

Pedro Larín Tema 3. Tipus d’estudi Criteris per classificar els tipus d’estudis  Forma d’estudi: - Analitica - Descriptiva  Sequencia temporal: - Transversal - Longitudinal  Control de l’assignació dels factors d’estudi - Experimental - Observacional Tipus d’estudis epidemiològics  DESCRIPTIUS: - Estudis transversals - Estudis de tall transversal  ANALÍTICS Poden ser de dos tipus:  Observacionals - Casos i controls - Cohorts  Experimentals - Controlats - No controlats - De camps Estudis descriptius La seva finalitat és: - Observar i descriure la distribució de la frequencia de la malaltia en relació als potencials factors relacionats com ara els personals (edat,sexe), geogràfics (migracions, clima, cultura), temporals (cronograma, evolució).
S’estudien: - Frequencia de problemes de salut en funció de característiques de persones.
- Associació entre dos o més variables sense una relació casual entre elles.
Diferències - Estudi obsercional: El factor d’estudi NO és assignat pels investigadors - Estudis experimentals: L’equip investigador assigna el factor d’estudi.
L’investigador com espectador (estudis observacionals) Observar fenòmens: Cercar explicació a través de l’analisis de les dades observades.
- Descriuen frequencia i característiques d’un problema de salut - Busquen factors de risc - Identifiquen grups de població més vulnerables.
 Els principals tipus d’estudis descriptius són: - Estudis ecològics - Sèries de casos - Estudis transversals o de prevalença  Les observacions poden ser - Transversals: Totes observacions en un únic moment - Longitudinals: Es realitzen observacions en diferents moments  En relació a la cronologia dels fets els estudis poden ser: - Prospectius: el seu inici es comença amb els fets estudiats de forma que les dades es recullen segons van succeïnt.
• - Retrospectius: el diseny és anterior als fets estudiats de forma que es dades s’obtenen d’arxius o de subjectes  Estudis descriptius o Estudis transversals: Són els més freqüents en medicina preventiva, són útils per plantejar hipòtesis i per establir la prevalença de la malaltia i factors de risc.
Exemples: enquestes de prevalença, formulació d’hipotèsis sobre associacions causals, sèries de casos, estudis de morbilitat o Estudis de tall transversal: No hi ha períodes de seguiment, evaluen una exposició i una malaltia simultàniament..
Avantatges i inconvenients d’estudis transversals:  Avantatges: - Economics - Utils per la planificació sanitària - Útils per l’estudi de malalties cròniques i freqüents - No s’han de fer d’una mostra sencera  Inconvenients - Només es calcula la prevalencia - No es pot fer verificació d’hipotèsis - No permeten establit sequencia temporal entre factor de risc i malaltia - No es pot fer distinció entre factor de risc i factor pronòstic.
Estudi de casos - Presentació d’un cas únic - Evidència d’identificació d’una malaltia - Constitueixen 20-30% d’artiles originals publicats Sèrie de casos - No grup de comparació - Formulació d’una hipòtesis - Representen els dissenys més comunament trobats en les revistes científiques Estudis ecològics La unitat d’analisis no és l’individu sinó el grup o col·lectiu a través de les dades de qualsevol sistema d’informació sanitària: - Estadistiques de mortalitat - Registres de malalties concretes - Enquestes de prevalença  Avantatges: - Cos reduït - Gran volum d’informació - útil per fer comparacions  Inconvenients - No estableixen relacions causa- efecte - Fal·làcia ecològica: obtenir conlcuisons errònies a nivell individual, partint de resultats poblacionals.
Estudis analítics Comparen variables i conceptes en dos grups de subjectes observats en un període de temps.
Estudis de casos i controls Casos: persones amb la malatia o un altre tipus de caracteristica Controls: grup adequat de persones de control o Avantatges - Ràpids - Barats - Eficients per investigar factors causals de malaltia o Inconvenients - Limitats a una variable desenllaç - No estableixen seqüencia d’esdeveniments - Presenten biaxos potencials Estudis analititcs-observacionals o Avantatges o Inconvenients - Només es pot estudiar una malaltia de cop - Només utils per expocisions molt frequents - Tendencia als biaixos Estudis de cohorts Són estudis de tipus observacional i analític. S’avalua l’associació entre exposició i aparició de malaltia entre un grup d’exposats i no exposats a un determinat factor d’exposició i es van seguint.
o Avantatges - Càlcul directe entre associació epidemiològica - Permeten control dels biaixos - Útils en malalties freqüents - Permeten avaluar els efectes del factor risc sobre diverses malalties en un sol estudi.
o Inconvenients - Costos alts i llarg temps de seguiment - NO en malaties poc frequents - Problemes ètics o Passos: 1. Definir la pregunta de l'estudi 2. Seleccionar la població d'estudi 3. Mesurar l'exposició 4. Seguiment dels participants 5. Determinació del resultat d'interès 6. Anàlisi de les dades 7. Interpretació dels resultats ...