Continguts (2016)

Trabajo Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Maestro en Educación Primaria - 1º curso
Asignatura PLANIFICACIÓ, DISSENY I PROGRAMACIÓ
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 12/06/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

ELS CONTINGUTS 1.- Mireu la redacció dels continguts claus (dimensions) i dels continguts d’alguna de les àrees (cicle). Noteu alguna diferencia? Quina? Si, la diferencia és que els continguts claus són breus i directes, és a dir molt més específics; mentre que els continguts d’alguna de les àrees estan molt més definits, més detallats i tenen un format de redacció més homogeni.
Si vull programar una unitat didàctica ens hem de fixar més en els continguts de les àrees (cicles).
2.- Feu una recerca en qualsevol de les àrees i cicles. Ho podeu fer de manera individual o per parelles. Anoteu: CONCEPTES Càlcul Patrons Figures geomètriques Equivalència Nombres CONTINGUTS PROCEDIMENTS Ús de regle, escaire i recursos digitals per ampliar la capacitat de raonament Descripció un o diversos moviments que mostrin que dos figures són congruents.
Creació i us de sistemes de coordenades per localitzar...
Càlcul Situació dels nombres sobre...
ACTITUDS Valoració de la pròpia identitat Actitud crítica davant estereotips lingüístics que reflecteixen perjudicis racistes, classistes o sexistes.
Reconeixement i cerca de les fraccions.
Ús responsable de les fonts d’energia Gust per la lectura.
Ara torneu a fer l’exercici. Digueu l’àrea i el cicle CONTINGUTS Àrea i cicle CONCEPTES PROCEDIMENTS ACTITUDS Llengua estrangera Lèxic: Ús dels recursos vocabulari usual digitals i específic Actitud positiva d’interès Matemàtiques (cicle mitjà) Figures geomètriques Lectura dels nombres fins al milió Formulació de paraules utilització dels recursos de la Valoració del progrés del dia a dia en la escriptura.
Opinió ajustada de les Llengua catalana i Sinònims i literatura (cicle inicial) antònims: coneixement i ús biblioteca d’aula i del centre.
pròpies capacitats, sense infravalorar-se ni sobrevalorar-se Coneixement del medi natural i de coneixement del medi social i cultural (cicle superior) Persones, cultures i societat Ús de fonts orals Valoració de la diversitat social Educació física (cicle inicial) El cos Experimentació del cos en postures corporals diferents Acceptació de la pròpia realitat corporal Trobeu alguna diferència? Quina? Quan tenim l’àrea i el cicle és molt més fàcil treballar.
3.- Reflexioneu i contesteu: • • • • Quina és l’àrea que incorpora molts conceptes i procediments? Totes A què es deu que hi hagi més continguts de procediments que no pas d’altres… El currículum és, sobretot, procedimental. Les activitats que s’ha de programar s’ha de basar fonamentalment en els continguts procedimentals. És la base també de les competències.
Quina/es són les àrees que incorporen menys actituds? Àrea de matemàtiques Quina/es són les àrees que incorporen més actituds? Àrees d’educació en valors socials i cívics o àrea de religió; Àrea de coneixement del medi natural; Àrea d’educació artística: visual i plàstica, música i dansa.
4.- Exercici: (individual).Redacta tres blocs de continguts seguint els exemples que has vist.
Indica l’àrea curricular que has utilitzat (intenta que siguin àrees diferents).
Àrea d’educació física 1. El joc 1.1. El joc tradicional 1.1.1. Comba 1.1.2. Xarranca El joc. El joc tradicional: comba, xarranca Àrea del medi 1. El món que ens envolta 1.1. Fenòmens naturals 1.1.1. Terratrèmols 1.1.2. Tsunamis El món que ens envolta. Fenòmens naturals: terratrèmols, tsunamis Àrea de matemàtiques 1. La numeració i el càlcul 1.1. Taules de multiplicar 1.1.1. Taula del 1 1.1.2. Taula del 2 La numeració i el càlcul. Taules de multiplicar: taula del 1, taula del 2 5.- Exercici: (el podeu fer en grups o parelles). Redacta tres blocs de continguts ara amb els seus continguts procedimentals i actitudinals relacionats seguint els exemples que has vist.
Et servirà molt especificar el títol de la UD, l’àrea i el curs (cicle).
Primer bloc Àrea: Coneixement del medi natural Curs: Segon de primària Títol U.D: El misteriós món dels éssers vius Nº U.D: 2 Temporalització prevista: Dues setmanes BLOC: El món dels éssers vius. Animals i plantes de l’entorn: reproducció, nutrició, relació...
Segon bloc Àrea: Coneixement del medi natural Curs: Segon de primària Títol U.D: Ens explorem! Nº U.D: 3 Temporalització prevista: Dues setmanes BLOC: Les persones i la salut. El cos: sistema locomotor, sistema nerviós, aparell respiratori...
Tercer bloc Àrea: Coneixement del medi natural Curs: Segon de primària Títol U.D: Fem màgia amb la natura Nº U.D: 4 Temporalització prevista: Una setmana BLOC: Matèria i energia. Fonts d’energia: renovable, no renovable...
...

Tags: