Bloc A (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Psicologia Evolutiva I
Profesor C.H.A.
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 15/10/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Evolutiva I Noa Gay Rúa BLOC A PSICOLOGIA EVOLUTIVA:       Disciplina que s’ocupa d’estudiar els canvis psicològics que es donen amb l’edat.
Desde la concepció fins la mort Explica els cnavis i pq es donen Procés de canvi que parteix l’individiu a través del seu cicle vital.
Meta psicòleg  comprendre els canvis Elements  biològics, psicològics i socials CICLE VITAL         Prenatal (fins moment naixement) Primera infància (fins als dos) Preescolar (2-3 fins als 6) Infantesa (6 fins als 12) Adolescència (12 fins als 19-20) Joventut (20 fins als 35) Maduresa (35 fins als 65) Vellesa ¿COM NEIX LA PSICOLOGIA EVOLUTIVA AL S.XIX?  Per diferenciar lo normal de lo anormal.
 Per resoldre qüestions relacionades a com l’home adult adquireix el coneixement.
 El nen és el medi per obtenir informació sobre el coneixement adult.
 Educació, medicina i prevenció social impulsen estudi científic infància.
DEFINICIONS DEL DESENVOLUPAMENT   Canvi al llarg del temps, que suposa diferències en la conducta, que es donen en moments successius.
En aquest canvi s’impliquen processos ambientals que serveixin d'estímul per generar relacions causals que influeixin directament sobre el canvi.
(Flavell i Wohlwill, 1969) Transformacions de tipus qualitatiu (i també quantitatiu) que permeten a la persona abordar mes eficaçment els problemes de la vida quotidiana.
El desenvolupament infantil implica l’apropiació dels instruments i habilitats intel·lectuals de la comunitat cultural del nen/a” (Rogoff, 1992).
Evolutiva I Noa Gay Rúa TIPUS DE CANVIS:   Quantitatius: porten a un augment o disminució (vocabulari) Qualitatius: canvis en l’estructura, classe o forma de procedir (balbuceig  paraula)   Evolutius: aparició de noves formes de comportament (comença a caminar) Involutius: declivi, deteriorament o supressió d’un comportament (abandon del gateig)   Continus: canvis progressius. Cúmuls de petites modificacions, lents i graduals.
Discontinus: comporten evolució brusca amb oscil·lacions i variacions.
o Transició: procés de durada limitada que comporta un canvi que li exigeix un esforç adaptatiu al subjecte.
  Depenent de l’herència: resultat de factors naturals (biològics, innats, heretats) Depenent de l’ambient: experiència, medi, aprenentatge i cultura.
  Activitat: individu actiu Passivitat: individu passiu. La societat li influeix directament.
FACTORS QUE AFECTEN EL DESENVOLUPAMENT  Organització biològica calendari de desenvolupament.
o Afecta a tots els membres de l’espècie humana.
o Influències normatives relacionades amb l’edat. (calendari maduratiu) Ex. Tots naixem immadurs i dependents dels adults.
 Diferencies entre cultures importants.
 Persones que comparteixen condicions de vida: o Època histórica o Manera entendre vida o Diferent usos socials de la infància.
Ex. Nen de 12 anys avui està a l’escola, anys enrere estava ja treballant.
 Influències no normatives.
o Factors que afecten a individus de forma aïllada.
Ex. La mort d'una parella afecta al fill d’aquesta no a la resta de nens.
Desenvolupament de cada individu es dona a partir de la interacció de tots aquests factors i causes.
Evolutiva I Noa Gay Rúa EL DESENVOLUPAMENT ÉS:  DIRECCIONAL: estructures més simples a més complexes.
 ORGANITZAT: habilitats es van incorporant paulatinament.
 HOLÍSTIC: assoliments no son aïllats. S’integren en un sistema ampli d’interrelacions entre estructures físiques, cognitives, emocionals i socials.
 VARIABLE: no totes les dimensions creixen al mateix ritme ni intensitat.
Ex. nen creixement físic notable i un desenvolupament intel·lectual inferior  CICLIC i REPETITIU: replanteig d’estructures assolides amb anterioritat.
Ex. crisis identitat en adolescència / crisis identitat edat adulta  ESTABILITAT i CANVI  REFLEXA DIFERENCIES INDIVIDUALS  REFLEXA DIFERENCIES CULTURALS EL PSICÒLEG EVOLUTIU HA DE:  Descriure: observar i registrar comportaments.
 Analitzar normes per cada edat, els canvis i les diferencies interindividuals.
 Explicar: variables que ens porten a la permanència o al canvi.
 Pronosticar: que succeirà si es dona interacció conjunta de variables causals  Intervenir preventivament o correctivament  Optimitzar el desenvolupament ¿QUÈ ENTENEM PER INFÀNCIA?  1198. Emperador Constantino. Edicte contra “infanticidi”  Edat mitjana: o Infància durada molt curta.
o Molta mortalitat infantil. Esperança de vida reduïda.
o Infància no entitat com una etapa destacable.
 s.XIII-XIV o Primeres representacions socials de la infància en pintures.
Evolutiva I  Noa Gay Rúa s. XVI i XVII: o Emergeix categoria d’infància. “Nen vestit de nen” o Sorgeixen moralistes influenciats per l’església.
o Creença que nen era un ser buit.
o Educació a cop de fuet.
 s. XVIII (Il·lustració): o Rosseau va dir: “Els nens son els sers autèntics, són perfectes com la natura i es fan malbé. Sorgeix la idea que el nen es pot educar (sense fuet).
o La disciplina mèdica té important impacte (higiene, pautes de criança).
Sorgiment de la pediatria. 1830/1840 o Legislació britànica que regula les condicions de treball dels menors de 10 anys. 1871 o Impacte internacional del cas “Mary Ellen”, dictar sentencia tribunal de New York contra el pare, al que se li aplica Llei contra la crueltat dels animals.
o Es crea primera societat de prevenció de la crueltat vers els nens.
 s.XIX, inici s.XX (Anglaterra): o Inici revolució industrial. Nen és mà d’obra per treballar a la fàbrica.
 s.XX o Comença a haver-hi una preocupació “científica” sobre la infància i el seu desenvolupament.
o 1924 Declaració de Ginebra sobre els Drets de la Infància o 1959 Declaració dels Drets de la infància de les Nacions Unides.
o 1989 Convenció sobre els Drets dels infants o 1990 Cimera Mundial de Caps d’Estat i de Govern (New York) amb la firma de:  Declaració Mundial sobre la supervivència, la protecció i el desenvolupament de la Infància.
...