Examen juny 2006 (0)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Física de les Radiacions
Año del apunte 0
Páginas 4
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

Física de Radiacions Llicenciatura de Ciències Ambientals, UAB 23 de juny de 2006 Teoria 1.
2.
3.
4.
5.
Qui és l’autor de model de capes de l’àtom? a) Bohr.
b) Born.
c) Fermi.
d) Rutherford.
Quan un electró passa de la capa M a la capa K, s’emet: a) Un electró Auger.
b) Radiació electromagnètica.
c) Una partícula beta.
d) Radiació alfa.
En un tub de raigs X convencional s’escull tungstè per a fabricar l’ànode degut: a) Al seu alt nombre atòmic i el seu baix punt de fusió.
b) Al seu baix nombre atòmic i baix punt de fusió.
c) Al seu alt nombre atòmic i alt punt de fusió.
d) No és rellevant de quin material es construeixi.
6.
Els nuclis de B-10 (Z=5) i C-10 (Z=6) són: a) Isòbars.
b) Isòtons.
c) Isòtops.
d) Isòmers.
7.
Un electró viatja a una velocitat β= 0,85, quina és la seva energia cinètica? a) 0,459 MeV.
b) 0,970 MeV.
c) 1,481 MeV.
d) Cap de les anteriors.
8.
Quan dos isòtops pare i fill arriben a l’equilibri: a) L’activitat del fill és major que la del pare.
b) L’activitat del pare és major que la del fill c) El períodes de semidesintegració són iguales.
d) El fill assoleix l’activitat màxima.
9.
La massa atòmica i nuclear del 7Li (Z=3) és 7,01436 i 7,01271 uma respectivament. Quin és el defecte de massa? a) 9,5412 MeV.
b) 11,8394 MeV.
c) 13,3763 MeV.
d) Cap de les anteriors.
Quan es produeix la ionització d’un àtom arrancant un electró, pot passar que l’energia del RX emès ionitzi un electró de les capes externes. Com s’anomena aquest electró? a) Auger.
b) Fotoelectró.
c) Excitat.
d) De rebot.
10. L’espectre de partícules alfa emeses per nuclis radioactius és: a) Depèn del nº atòmic.
b) Continu.
c) Discret, en grups de partícules monoenergètiques.
d) Gaussià.
La raó mn/mp (m= massa) és: a) > 1.
b) < 1.
c) = 1.
d) Depèn de la massa en repòs.
11. El 50Mn (Z=25) és emissor β+. Quin dels següents isòtops és el seu fill? a) 50Cr (Z=24).
b) 50Fe (Z=26).
c) 49Mn (Z=25).
d) 51Mn (Z=25).
12. La majoria dels productes de fissió produïts en un reactor nuclear.
a) Tenen un T1/2 molt llarga i emeten radiació beta.
b) Tenen un T1/2 curt i emeten radiació beta.
c) Tenen un T1/2 molt llarg i emeten radiació alfa.
d) Tenen un T1/2 curt i emeten radiació alfa.
18. Quin dels següents accidents nuclears és el responsable del major abocament de material radioactiu al medi ambient? a) Txernobyl.
b) Mayak.
c) Shellafield.
d) Tomsk.
13. Les partícules carregades pesades en la seva interacció amb la matèria , perden la seva energia principalment per a) Ionització.
b) Ionització i radiació.
c) Radiació.
d) Reaccions nuclears.
19. El gas d’ompliment ideal per a una càmara d’ionització és: a) L’oxigen.
b) Un gas inert.
c) Metà.
d) Aire.
14. El 137Cs (T1/2= 30,1·a) es desintegra en 137mBa (T1/2= 2,55·min). Quant de temps triga el 137mBa a assolir l’equilibri secular amb el seu pare? Aproximadament ....
a) 5 min.
b) 12 min.
c) 18 min.
d) 60 min.
20. Sense tenir en compte criteris de protecció radiològica, quins dels següents materials és el més eficient per aturar la radiació beta? a) Plàstics.
b) Al.
c) Cd.
d) Pb.
15. L’abast de les partícules alfa de 5 MeV: a) Coincideixen amb la penetració en el material.
b) És menor que la seva penetració en la matèria.
c) Disminueix a l’augmentar la seva energia.
d) En aire es de 1m.
21. La secció eficaç d’una interacció nuclear indica: a) La probabilitat que tingui lloc la interacció.
b) L’angle de penetració de la radiació.
c) El dany efectiu produït en el material irradiat.
d) El gruix de material necessari per aturar un feix de radiació.
16. A quin dels següents indrets la radiació còsmica seria més intensa? a) Alaska b) França c) Yemen d) Guinea Equatorial 22. Quin dels següents detectors és l’ideal per problemes de contaminació de fonts beta? a) Detector de centelleig líquid.
b) Comptador proporcional.
c) Termoluminiscència.
d) Detector de Ge.
17. Els detectors de centelleig, en comparació amb els de semiconductor tenen: a) Menor resolució energètica.
b) Igual resolució energètica.
c) Igual eficiència.
d) Menor eficiència.
23. Un detector ideal és aquell que té...
a) Una resolució en energies alta i una eficiència alta.
b) Una resolució en energies alta i una eficiència baixa.
c) Una resolució en energies baixa i una eficiència alta.
d) Una resolució en energies baixa i una eficiència baixa.
24. En cas d’irradiació externa per partícules alfa, quin òrgan/teixit m’hauré de protegir de forma prioritària? a) Les gònades.
b) La tiroides.
c) Els pulmons.
d) La pell.
30. Quina és en promig la dosi anual que rebem la població tant d’origen natural com artificial.
a) 1 mSv.
b) 3 mSv.
c) 6 mSv.
d) 20 mSv.
25. A la definició de dosi equivalent en un òrgan i teixit intervé el factor de ponderació que està relacionat amb: a) El tipus de material.
b) El tipus de radiació.
c) La taxa de dosis absorbida.
d) L’activitat del radionúclid.
31. La major dosis anual que reben els membres del públic per aplicacions mèdiques prové de: a) La radioteràpia.
b) El radiodiagnòstic.
c) La medicina nuclear.
d) En totes les aplicacions es rep la mateixa dosis.
26. La unitat de taxa de dosi efectiva en el sistema internacional és: a) Sv.
b) Gy.
c) rem/s.
d) Sv/h.
32. Si una zona està senyalitzada amb un trèvol verd sobre un camp puntejat, es tracta de: a) Una zona controlada amb risc d’irradiació externa.
b) Una zona controlada amb risc de contaminació.
c) Una zona vigilada amb risc de contaminació.
d) Una zona d’accés prohibit.
27. L’acció directa de les radiacions sobre la cèl·lula explica les alteracions biològiques segons: a) La interacció de la radiació amb les proteïnes, orgànuls cel·lulars,...
b) L’absorció de l’energia pel medi en el qual es troben les molècules (H2O).
c) L’aparició del dany en un temps posterior.
d) En determinats punts preferents de la cèl·lula.
28. Els efectes deterministes es caracteritzen per: a) Ser hereditaris.
b) Tenir una dosi llindar.
c) Radioinduir un càncer.
d) Tenir un dany inversament proporcional a la dosi.
29. La llei de Bergonie-Tribondeau diu que una cèl·lula és tant més radiosensible quant: a) Més madura sigui.
b) Més gran sigui la seva mida.
c) Menor sigui la seva activitat reproductora.
d) Major sigui la seva activitat reproductora i menys diferenciada estigui.
33. Quin és el radionúclid que marca la frontera entre els RBMA i els d’alta activitat? a) 239Pu (T1/2=24.000 a).
b) 210Pb (T1/2=22 a).
c) 137Cs (T1/2=30 a).
d) 60Co (T1/2=5.5 a).
34. Un criteri adequat de classificació de residus radioactius abans de la seva eliminació és la/el: a) Densitat.
b) Activitat alfa.
c) Temperatura.
d) Període de desintegració.
35. El passat 30 d’abril va tancar la central nuclear de Zorita. Com es gestionaran els residus de fissió? a) Els vendran a un tercer país per a la seva explotació comercial.
b) S’emmagatzemaran a les mateixes instal·lacions.
c) Seran enterrats en un EGP en els propers mesos.
d) Seran portats al El Cabril.
36. L’energia alliberada en una fissió nuclear...
a) S’aprofita tota.
b) S’emet instantàniament.
c) És inferior a la alliberada en una fusió.
d) Es transforma en calor a través de l’energia cinètica dels productes de fissió.
37. Quina de les següents combinacions de radionúclids fissibles són els emprats en la fabricació de combustible MOX.
a) 239Pu i 238U.
b) 239Pu i 235U.
c) 238U i 235U.
d) Cap de les anteriors.
38. La utilització de fonts radioactives en sistemes automàtics de mesura de nivell en grans dipòsits de líquids requereix...
a) Un T1/2 curt.
b) L’emissió de radiació alfa.
c) L’emissió de radiació gamma.
d) L’emissió de RX d’energia menor de 5 keV.
39. En un perfil de 137Cs d’un testimoni sedimentari de la costa catalana amb bona resolució s’observen normalment 3 punts que corresponen a: a) 1945, 1963 i 1986.
b) 1954, 1965 i 1988.
c) 1954, 1963 i 1986.
d) 1945, 1963 i 1988.
40. Indicar quina tècnica de la següent llista s’empra per a la mesura de capes de pintura: a) Retrodispersió.
b) Seguiment d’un traçador.
c) Activació neutrònica.
d) Fluorescència.
RESERVA 41. La taxa de dosi en una sala és de 6 μSv/h. Quantes hores podrà treballar a la setmana un operador tipus B? a) 20 hores.
b) 6.5 hores.
c) 4.5 hores.
d) Cap.
42. Un dosímetre personal mesura: a) La taxa d’exposició.
b) La dosi acumulada.
c) La taxa de dosi mitjana.
d) Les condicions ambientals.
...