seminari 1 apunts (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención - 2º curso
Asignatura Dret Constitucional
Profesor C.M.
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 31/03/2015
Descargas 6
Subido por

Vista previa del texto

La CE és una constitució rígida, només es pot modificar a través dels procediments que estableix la constitució. La CE és rígida perquè els poders constituïts (els que governen) no puguin canviar les normes de la Constitució i separar el poder constituent del constituït, per destacar la supralegalitat de la CE. La Constitució dóna estabilitat al sistema però també posa límits a la democràcia, ja que imposem la voluntat del present a la voluntat del futur.
Les fonts del Dret són els tipus de normes que hi ha dins de cada Ordenament Jurídic.
L’ordenació de l’Ordenament Jurídic pot ser per criteri cronològic o per criteri jeràrquic: - Criteri jeràrquic: principi de constitucionalitat (superioritat jeràrquica de la Constitució sobre totes les altres normes jurídiques) i el principi de legalitat (superioritat jeràrquica de les lleis, així com de les fonts del Dret a les quals la Constitució atorga força de llei sobre la resta de normes jurídiques de rang inferior i converteix en il·legals, en invàlides, les normes que s’oposin a elles).
- Criteri cronològic: només actua en el cas de normes del mateix o inferior rang, més concretament, en el cas de normes de igual o inferior força.
Les Lleis Orgàniques són aquelles rela ves al desenvolupament dels drets onamentals i de les lli ertats p liques; les que aprovin els estatuts d’autonomia i el règim electoral; i la resta previstes a la Constitució.
La s aquella que a estat ela orada i aprovada per les orts enerals mit an ant el procediment legislatiu comú (art. 87-91 CE).
El Decret-Legislatiu és norma amb rang de llei aprovada pel Govern, en virtut d’una delegació legislativa per part de les Corts Generals. Té la competència de regular matèries tècniques.
El Decret-Llei és una norma amb rang de llei de naturalesa governamental en situació extraordinària i d’urgent necessitat per la governació del país. Té efectes jurídics immediats un cop s’aprova ins que el Parlament es pronuncia (aquest s’ a de pronunciar en un termini de 30 dies).
No necessita la delegació de les Corts Generals.
No pot regular matèries com: drets i llibertats fonamentals, institucions àsiques de l’Estat, règim competències autonòmiques i règim electoral.
El reglament es aquella disposició normativa de caràcter general dictada pel Govern a través dels òrgans que l’integren.
El rang jeràrquic dels reglaments és: Reial-Decret (del President o del Consell de Ministres); Decret (Govern de les CCAA); Ordre Ministerial.
El Govern només aprova normes amb rang reglamentari. El Parlament aprova normes amb rang de llei.
...