Epidemiologia (V) - Mesura dels fenòmens epidemiològics (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura instruments d'estudi de la salut
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 22/03/2016
Descargas 9
Subido por

Vista previa del texto

Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Instruments: Epidemiologia (V): Mesura dels fenòmens epidemiològics Per què mesurar? Quin percentatge de població a Catalunya és fumadora? Quines són les causes de mort més freqüents a Catalunya? I al món? Quina probabilitat té un fumador de patir MPOC? Quina probabilitat té una persona que ingressa a un hospital de tenir una infecció relacionada amb l’atenció sanitària? § És efectiu un tractament? Quina probabilitat tinc de tenir efectes secundaris si el prenc? § És efectiu un programa d’educació terapèutica en pacients diabètics que inicien tractament amb insulina? § § § § § Estudi de la distribució d’una malaltia a la població.
§ Identificació dels determinants d’una malaltia.
§ Comparar les freqüències de malaltia entre diferents poblacions o entre persones amb una exposició o característica dins d’una població determinada.
§ Formular i testar hipòtesis.
Com mesurar? Valor absolut § Recompte dels casos amb una determinada característica. Més senzill. Útil en planificació i gestió.
§ Exemples: - Nombre de morts per accident de trànsit.
- Nombre de pacients amb HTA.
- Nombre de primeres visites.
- Nombre de pacients diabètics inclosos en programa educatiu.
§ Inconvenient: manca d’utilitat per sí sola per determinar la importància d’un problema de salut.
- Mida de la població.
- Període de temps.
Valor relatiu Proporció à quocient on el numerador està inclòs en el denominador § § § § a/(a+b) No té unitats Valors: 0 a 1 Percentatge: proporció x 100 Ex: - Proporció d’aprovats en el darrer examen MIR: Nombre d’aprovats / Nombre total presentats - En una població de 25.000 habitants es diagnostiquen 1.500 pacients amb hipertensió arterial. Quina és la proporció d’hipertensió en aquesta població? 1.500 hipertensos /25.000 habitants = 0.06 (6%) Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Raó à divisió d’una quantitat per una altra, mútuament excloents § És la relació entre dues variables a/b § Pot o no tenir unitats § Valors: 0 a +∞ § És una fracció de la forma: !"#$%& !" !"#$"% ! !"#$%&'(" !"#$%& !" !!"#$ ! !"#$%&'(" × 𝑘 (on k = 1 o 100) Ex: Dels 1000 diagnosticats, 800 van ser homes. Quina és la raó home/dona d’aquesta malaltia? Raó Home/Dona= 800/200=4 Odds à Raó de probabilitats complementàries. Quocient entre la probabilitat de que un esdeveniment succeeixi i la probabilitat de que no succeeixi.
Ex: Si sabem que una otitis mitjana tractada amb amoxicil·lina es resolt en el 75% dels casos, quina és l’odds de curació de l’otitis mitjana tractada amb amoxicil·lina? Raó de curació=0,75/0,25 = 3 - La probabilitat de que curi una otitis mitjana si la tractem amb amoxicil·lina és 3 vegades més alta que si no la tractem.
Taxa à és una raó on el temps és una part intrínseca del denominador § És un canvi per unitat de temps (mesura dinàmica) § a/bxK,on: - K: nombre d’unitat de temps - Unitats: 1/temps= temps-1 - Valors: 0 a +∞ § Taxa de mortalitat a Catalunya l’any 2012: Ex: Si el nombre de morts a Catalunya l’any 2012 va ser de 62.373 i la població mitjana de 7.519.843 habitants, quina va ser la taxa de mortalitat? - Taxa de mortalitat a Catalunya l’any 2012= 8,2 morts per mil habitants Requisits de la mesura Fiabilitat o precisió § Grau en què una mesura proporciona resultats similars quan es porta a terme en més d’una ocasió en la mateixa mostra i en les mateixes condicions.
§ Capacitat d’obtenir els mateixos resultats si es repeteix la mesura § en la mateixa mostra i en les mateixes condicions. Estabilitat dels resultats, poca variabilitat, poca dispersió. És una condició prèvia a la validesa. S’associa a l’error aleatori (degut a l’atzar).
Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Ex: Un infermer mesura la TA a un pacient, obtenint xifres de TA similars en les diferents ocasions.
Validesa o exactitud § Grau en què una mesura mesura realment § allò per a què està destinada.
§ Exactitud. Grau en què mesura allò que estem mesurant, prèvia definició del que es vol mesurar. Valor verdader. Es relaciona amb l’error sistemàtic o biaix à quan la mesura de la variable és consistentment desigual entre els diferents grups.
Ex: Tensiòmetre ben calibrat.
§ Validesa interna à el grau amb què les troballes de la investigació responen correctament a les preguntes i objectius específics plantejats en l’estudi.
§ Validesa externa à el grau amb què les conclusions poden generalitzar-se a l’univers exterior a l’estudi.
Fiabilitat i Validesa Fiabilitat - Reproductibilitat - Precisió - Error aleatori Validesa - Valor real - Exactitud - Error sistemàtic o biax § El que una mesura sigui molt precisa no implica necessàriament que sigui vàlida.
§ Ex: bàscula molt precisa però mal calibrada § Si pesem dos cops a un individu amb aquesta bàscula: - Els dos cops obtindrem el mateix pes à Precisa - Cap de les dues mesures serà el seu pes real à No vàlida Variabilitat en la mesura Fonts § Variabilitat en el temps dels fenòmens biològics.
§ Variabilitat deguda a les tècniques o procediments de mesura.
§ Variabilitat deguda a l’observador.
- Intraobservador - Interobservador Estratègies de reducció § Variabilitat en el temps dels fenòmens biològics à Repetir la mesura § Variabilitat deguda a les tècniques o procediments de mesura - Estandarditzar els procediments i seleccionar instruments poc variables § Variabilitat deguda a l’observador à Entrenament igual a tots els observadors Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Tipus d’error Biax de selecció § Error sistemàtic determinat en el procés d’identificació i selecció de la població a estudiar. De manera que la probabilitat de que un individu s’inclogui en un estudi està lligada a algun dels factors que s’intenta estudiar.
- Mostra que no representa adequadament a la població d’estudi - Al formar els grups que es compararan - No respostes Biax d’informació § Error degut a la mala qualitat de les mesures de les variables d’estudi o a que són sistemàticament desiguals entre els grups de pacients. Existeix sempre que hi ha una mala classificació dels individus ja inclosos en l’estudi.
- Proves poc sensibles i/o específiques per mesurar les variables.
- Aplicació de criteris diagnòstics incorrectes o diferents en cada grup.
- Imprecisions o omissions en la recollida de les dades.
...