Tema 6. Modificacions en la prestació del servei (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Economía - 2º curso
Asignatura Dret Laboral
Año del apunte 2014
Páginas 6
Fecha de subida 22/12/2014
Descargas 13
Subido por

Descripción

Apunts del tema 6 de dret laboral, sobre les modificacions en el contracte de treball, com trasllats, canvi d'empresari, modificacions substancials, etc.

Vista previa del texto

T E M A 6 . M O D I F I C A C I Ó E N L A P R E S TA C I Ó D E S E RV E I S Classificació professional Concepte STC 20/1993, de 18 de gener: la classificació professional és el mecanisme que connecta el treballador amb el conjunt normatiu regulador de la seva relació laboral: • Delimita la prestació a dur a terme.
• Estableix un tractament retributiu específic.
• Incideix en el temps de prestació de treball, durada del període de prova.
• Cotització a la seguretat social.
Tècnica de classificació professional 1ª fase: Determinació d’un sistema objectiu de classificació professional (mitjançant conveni col·lectiu) (22.1,2,3 ET).
2ª fase: Assignació d’un grup professional al treballador (22.4 ET).
1ª fase Mitjançant la negociació col·lectiva o acord entre l’empresa i els representants dels treballadors, s’ha d’establir el sistema de classificació professional dels treballadors per mitjà de grups professionals.
S’entén per grup professional el que agrupi unitàriament les aptituds professionals, titulacions i contingut general de la prestació, i pot incloure diferents tasques, funcions, especialitats professionals o responsabilitats assignades al treballador.
La definició dels grups professionals s’ha d’ajustar a criteris que garanteixin l’absència de discriminació directa i indirecta entre dones i homes.
2ª fase Per acord entre el treballador i l’empresari: - S’ha d’assignar al treballador un grup professional.
- I s’ha d’establir com a contingut de la prestació laboral la realització de: • totes les funcions corresponents al grup professional assignat.
• o només d’alguna d’aquestes Quan s’acordi la polivalència funcional o la realització de funcions pròpies de més d’un grup, l’equiparació s’ha de realitzar en virtut de les funcions que es desenvolupin durant més temps.
Litigis en matèria de classificació professional. Procés judicial específic: 137 de la llei 36/2011, 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social.
24.1 ET. Forma part del sistema de classificació professional el règim d’ascensos.
La classificació del treballador en un grup professional determina les funcions i condicions de la prestació de serveis.
Tot i així, a l’empresari se li reconeix dins del seu poder de direcció la capacitat d’anar modificant les condicions de la prestació de serveis del treballador per tal d’adaptar-lo a les necessitats productives.
Aquesta modificació de les condicions de treball es pot realitzar: - Via mobilitat funcional (39 ET).
- Mobilitat geogràfica (40 ET).
- Modificació substancial de les condicions de treball (41 ET).
Mobilitat Funcional Concepte Facultat de l’empresari d’encomanar unilateralment al treballador, sense previ consentiment, tasques diferents a les que té assignades per adaptar el contingut de la prestació a les necessitats organitzatives de l’empresa.
Tipus: • Mobilitat funcional no substancial: - Mobilitat funcional dins del grup professional.
- Mobilitat funcional més enllà del grup professional.
• Mobilitat funcional substancia.
Mobilitat funcional dins del grup professional En el marc del ius variandi l’empresari encomana al treballador funcions diferents a les del lloc de treball que realitza.
Les noves funcions estan incloses en el mateix grup professional.
Mobilitat funcional més enllà del grup professional En el marc del ius variandi l’empresari encomana al treballador funcions diferents a les del lloc de treball que realitza.
Les noves funcions estan incloses en la definició d’un altre grup professional.
Pot ser mobilitat ascendent o descendent.
La mobilitat funcional per a la realització de funcions, tant superior com inferiors, no corresponents al grup professional: - Només és possible si existeixen raons tècniques o organitzatives que la justifiquin.
- Pel temps imprescindible per a la seva atenció (caràcter temporal).
- I, en tot cas, l’empresari ha de comunicar la seva decisió i les raons d’aquesta als representants dels treballadors.
- En el cas d’encàrrec de funcions superiors a les del grup professional per un període superior a sis mesos durant un any o vuit mesos durant dos anys, • El treballador pot reclamar l’ascens, si el conveni col·lectiu no disposa el contrari.
• O reclamar la cobertura de la vacant corresponent a les funcions realitzades per ell de conformitat amb les regles en matèria d’ascensos aplicables a l’empresa.
• Sense perjudici de reclamar la diferència salarial corresponents.
• Mitjançant la negociació col·lectiva es poden establir períodes diferents als efectes de reclamar la cobertura de vacants.
Límits genèrics comuns - Dret a no ser discriminat.
- Tutela jurídica efectiva, garantint el dret d’indemnitat del treballador quan efectuï reclamacions en el marc de la relació laboral.
- Deure de la bona fe contractual. Es vulnera quan l’empresari adopta decisió amb l’únic objectiu de perjudicar al treballador.
Límits específics comuns - Cal tenir les titulacions acadèmiques o professionals per exercir la prestació laboral.
- Es respecte a la dignitat professional del treballador.
- Els drets econòmics: El treballador té dret a la retribució corresponent a les funcions que efectivament realitzi, excepte en els casos d’encàrrec de funcions inferiors, en els quals ha de mantenir la retribució d’origen.
- No es poden invocar les causes d’acomiadament objectiu d’ineptitud sobrevinguda o de falta d’adaptació en els supòsits de realització de funcions diferents de les habituals com a conseqüència de la mobilitat funcional.
Mobilitat Geogràfica Concepte Es denomina mobilitat geogràfica la decisió empresarial de canviar el centre de treball obligant al treballador a canviar de residència per a poder continuar prestant serveis.
Exemples a discutir - El canvi de centre de treball sense que el treballador hagi de canviar de residència (ius variandi).
- La sol·licitud del treballador de canviar de lloc de treball implicant de residència i l’empresari ho accepte (novació contractual).
- Contractació del treballador per prestar serveis en centres de treball itinerants o mòbils (ius variandi).
Concepte canvi de residència No hi ha previsió legal, la llei no diu que és un canvi de residència, és en funció de la distància, la comunicació o mitjans de transport existents i la jornada laboral contractada. Com a mesura orientativa, no és canvi de residència quan es canvia la localitat a menys de 30 km, excepte que malgrat siguin menys de 30km, el treballador hagi de destinar més del 25% de la jornada al viatge.
Distingim: - Trasllats: Que poden ser individuals o col·lectius.
- Desplaçaments temporals.
- Altres supòsits: Reagrupament familiar, trasllat disciplinari, trasllat de centre de treball, canvi de centre de treball de víctimes de violència de gènere o del terrorisme, protecció discapacitats o desplaçament en el marc d’una prestació de serveis transnacionals.
Trasllat L’empresari pot decidit traslladar a un centre de treball diferent de la mateixa empresa que impliqui el canvi de residència sempre que: - Existeixen causes ETOP que justifiqui la mesura.
- Que es segueixi el procediment legalment establert.
Notes definidores: • Existència d’un lloc de treball anterior permanent.
• Canvi a un únic i diferent centre de treball de la mateixa empresa, permanent i definitiu.
• Exclusió dels treballadors contractats per a serveis en centres de treball mòbils o itinerants.
Trasllat individual La decisió de trasllat ha de ser notificada per l’empresari al treballador, així com als seus representants legals, amb una antelació mínima de trenta dies.
Contingut de la notificació: - El centre de treball a que es trasllada el treballador.
- Els motius del trasllat.
- La data d’efectes.
Opcions del treballador • Acceptar el trasllat rebent una compensació per despeses.
• Extingir el seu contracte amb una indemnització de 20 dies de salari per any de servei amb un màxim de dotze mensualitats.
• Sense perjudici de l’executivitat del trasllat per impugnar el trasllat davant la jurisdicció competent. La sentència reconeixerà el trasllat com justificat o no i si no ho és reconeixerà el dret del treballador a tornar al seu lloc de treball d’origen.
Trasllat col·lectiu És col·lectiu quan afecti a la totalitat del centre si ocupa més de 5 treballadors o: - Deu treballadors a les empreses de menys de 100.
- El 10% a les empreses d’entre 100 i 300 treballadors.
- Trenta treballadors a les empreses de més treballadors.
S’haurà de realitzar un període de consultes amb els representants legals dels treballadors (que tindran permanència de no ser traslladat) en una comissió negociadora. Si no s’arriba a acord l’empresari pot decidir fer el trasllat igualment. A la negociació es pot pactar una protecció especial per a determinats grups socials. Si no es realitza període de consultes el trasllat és nul.
Desplaçament temporal L’empresa pot fer desplaçaments temporals dels seus treballadors que suposin que resideixin en poblacions diferents a la del seu domicili habitual, pagant-los, a més dels salaris, les depeses del viatge i les dietes.
Requisits • Exigeix que existeixin raons ETOP, o bé per fer contractacions referides a l’activitat empresarial.
• El desplaçament no pot excedir de 12 mesos en un període de 3 anys. Si supera aquests terminis tindrà consideració de trasllat.
• No es distingeix segons el nombre de treballadors afectats: únic règim jurídic.
• Comunicació amb antelació a 5 dies quan el desplaçament supera els tres mesos de durada.
• Termini en desplaçaments igual o inferiors a tres mesos.
• Respecte formalitats.
• Si és inferior a 3 mesos, et poden avisar amb 2 dies d’antelació.
MSCT Les modificacions substancials de les condicions de treball són aquelles que afecten a matèries sobre les que el treballador té un autèntic dret subjectiu.
Parteix de la iniciativa empresarial i suposa una modificació al contracte de treball.
Requisits La direcció de l’empresa pot acordat MSCT quan existeixin provades raons ETOP.
La modificació ha de ser de suficient entitat per ser considerada substancial. Si afecta de forma molt atenuada, no serà substancial, i l’empresari la podrà dur a terme pel ius variandi.
Modificació subjectiva. Succesió d’empresa Entenem com a successió d’empreses com a aquell acte jurídic en virtut del qual es produeix un canvi del titular de l’empresa, sense extingir-se les relacions laborals existents.
...