TEMA 10. Receptors de membrana associats a Proteïnes G (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 2º curso
Asignatura ampliiació biologia cel·lular
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 24/11/2014
Descargas 26
Subido por

Descripción

Apunts realitzats amb el suport de classe i les anotacions del docent.

Vista previa del texto

AMPLIACIÓ BIOLOGIA CELULAR Tania Mesa González 2º CURS BIOLOGIA TEMA 10: RECEPTORS DE MEMBRANA ASSOCIATS A PROTEÏNES G INTRODUCCIÓ Molt importants  En vertebrats hi ha uns 1.000 Receptors diferents Activats per molècules petites:  Amines Adrenalina, noradrenalina, histamina, serotonina  Pèptids i glicoproteïnes  Bradykinin, luteinizing hormone, parathormona  Proteòlisi parcial del R (trombina)  Senyals sensorials (llum, odorants) Mecanisme d’activació  Unió S-R  Canvi conformació R  Transmissió del canvi a través MP  Activació proteïna G  Transmissió del senyal a altres proteïnes ASSOCIACIÓ DE PROTEÏNES G a MP: El receptor travesa 7 cops la membrana.
La proteïna 6 és trimèrica, formada per:  Subunitat α  ancorada a la membrana per lípids membranals.
 Subunitat β  associada a la membrana però no unida a ella.
 Subunitats  ancorada també als lípids membranals.
Quan està inactiva les 3 subunitats estan unides.
A prop de la membrana trobem l’effector.
UAB ESTRUCTURA DE LA PROTEÏNA G TRIMÈRICA La subunitat α té activitat GTPasa (hidrolitza GTP a GDP). Per tant en presencia de GTP es troba activa i en presencia de GDP està inactiva.
La subunitat  es manté unida a la a la β un cop s’ha rebut el senyal.
Quan arriba el senyal, llavors la subunitat α passa GTP a GDP i es separa de les altres dues subunitats. Es en aquest moment en que considerem que s’ha activat el receptor.
 Les subunitats y β desencadenen cascades de respostes diferents e independents de les que crea la subunitat α.
MECANISME DE TRANSMISSIÓ DEL SENYAL Al unir-se el senyal al receptor, es produeix la hidròlisi del GTP a GDP. Més endavant el GDP es perd quedant la subunitat α buida. Això permet que un nou GTP del citosol s’uneixi a dita subunitat i la torna a activar, es llavors es produeix la separació de la resta de les subunitats.
 La hidròlisi del GTP és molt lenta per això hi ha una GAP per accelerar el procés.
 Quan la subunitat α té GDP es torna a unir amb les altres unitats.
En aquest moment les subunitast β y adquireixen activitat de transducció de senyals i activen a l’effector que li pertoca.
MOLÈCULES EFECTORES DE LA PROTEÏNA G Proteïna G activada  senyal molècula efectora  Adenilat cyclasa  producció cAMP  PKA o altres vies  Fosfolipases  producció DAG i I3P + Ca2+ Activació de PKC  Canals iònics  Kinasa  fosforila el receptor associat a la proteïna G formant un lloc d’unió per a la arrestina.
- Parlem d’una inhibició de feed-back negatiu que finalitza la producció de resposta del procés.
...