02. Hidrocol·loides (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 3º curso
Asignatura Farmacia galenica I
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 23/04/2016
Descargas 13
Subido por

Vista previa del texto

Carla Triguero Unybook: ctriguero HIDROCOL·LOIDES (Reologia no entra al examen) Tixotropia: retard en la recuperació de la viscositat inicial Cicle de Histéresis COL·LOIDES Dispersions que mesuren nanòmetres Solucions col·loïdals: són solucions de macromolècules Utilitzem les solucions col·loïdals per fer més viscoses les suspensions.
2 tipus de col·loides: - LIÒFILS (LIO=solvent) - LIÒFOBS Quan el solvent és l’aigua: - HIDROFILS: els hi agrada l’aigua, interaccionen amb l’aigua: o formen ponts d’H o solvaten molècules d’aigua.
- HIDROFOBS Quan predomina la molècula que l’aigua lliure-> gels HIDROCOL·LOIDES EMPRATS A GALÈNICA Segons Origen: · Origen vegetal: - Goma aràbiga - Goma tragacant - Pectines - Alginats - Derivats de la cel·lulosa · Origen mineral - Argiles tixotròpiques · De síntesi: - Sílice amorfa - Carboxipolimetilé · Origen animal: - Gelatina 1 Carla Triguero Unybook: ctriguero GOMA ARÀBIGA (-) Polímer que té càrrega negativa → haurem de vigilar el pH, la presencia d‘electròlits...
És un exsudat de la “Acacia Senegal” Es purifica i es converteix en la pols blanca Composició: és una mescla: Àcid arabínic: galactosa, glucosa, ribosa, àcid glucurònic, amilasa...
Flux pseudoplàstic → La viscositat augmenta amb la concentració Te un pH de màxima estabilitat entre 4 i 10 → Viscosiat màxima a pH 5 Interaccionen amb aigua Cal afegir conservadors (Sempre s’ha de posar perquè no surtin fongs) Aplicacions: per donar viscositat a suspensions, aglutinant, emulsionant, estabilitzant, suspensor.
GOMA TRAGACANT = GOMA ADRAGANT (-) De la planta Astragalus gummifer Carrega negativa Composició complexa: 2 substancies importants: - Tragacantina: Reacció àcida, solubleen aigua - Basorina: reacció neutre, forma gels amb aigua i PM molt elevat Pràcticament insoluble en aigua, etanol i altres solvents orgànics. En contacte amb l’aigua s’infla formant gels viscosos.
Aplicacions: Viscositat i com excipient de comprimits. Suspensor= ajuda a fer solucions (floculant) PECTINES (-) S’obtenen de la fruita Son polímers del àcid galacturònic Flux pseudoplastic El trobem al lab en pols S’utilitzen en capsules com a saciant ALGINATS S’obtenen de les Algues : Fucus i Laminària Són cadenes d’àcid algínic S’inflen molt amb aigua→ poden agafar fins 300 vegades el seu pes en aigua Flux pseudoplàstic S’utilitzen a vegades les sals sòdiques, aniòniques...
Quantitats elevades d’alcohol i glicerina modifiquen la viscositat.
Aplicacions: S’utilitzen per donar viscositat a les suspensions, estabilitzant, disgregant, aglutinant 2 Carla Triguero Unybook: ctriguero DERIVATS DE LA CEL·LULOSA Utilitzem l’excipient Cel·lulosa microcrocristal·lina = CMC→ AVICEL: s’utilitza per donar viscositat. S’utilitza molt per comprimir (excipient de compressió directa) (No confondre amb CMCNa) - GRAU MITJA DE POLIMERITZACIÓ: saber si la cadena és molt llarga o molt curta.
Si es molt llarga→ més viscositat donarà.
- GRAU MITJA DE SUBSTITUCIÓ: Numero de substituents per molècula de glucosa Això te a veure amb la solubilitat→ com més substituït, més soluble PRINCIPALS DERIVARS DE LA CEL·LULOSA · METILCEL·LULOSA (Metolose®) És el derivat de la cel·lulosa més utilitzat Problema: fa uns grumolls que per fora es com gelatina En aigua calenta forma ponts d’H amb l’aigua i precipita (Insoluble en aigua calenta, etanol i solvents orgànics) Soluble en aigua freda → Forma solucions col·loïdals i gels - PUNT DE GELIFICACIÓ: Temperatura a la que una solució d MC escalfada comença a viscositzar, per pèrdua d’aigua d’hidratació (aprox 50ºC) - PUNT DE FLOCULACIÓ: Temperatura a la que la separació d’aigua és tant gran que es produeix la precipitació de les molècules ( 80-90%) Preparació: - 1º Mullar amb glicerina o alcohol - 2º Afegir H2O i remenar bé fins obtenir solució col.loïdal o gel. (Si no s’ha mullat bé apareixen grumolls) - 1º Mullar amb 1/3 d’aigua calenta (80-90ºC) 2º Remenar bé (és insoluble). Afegir 2/3 d’aigua freda. Remenar bé fins obtenir solució col.loïdal.
Interaccions: - Àcids, bases i oxidants → la despolimeritzen Sals concentrades i tanins→ la precipiten Màxima estabilitat pH 2-12 Flux pseudoplàstic Presentació comercial: Pols fibrosa Nom comercial seguit d’un número que indica la viscositat*: - Baixa: 15-25 - Mitjana: 100-400 - Elevada 1500-4000 *És la viscositat expressada en cP d’una solució al 2% mesurada a 20ºC Usos en farmàcia: - Preparació de solucions col·loïdals i gels - Viscositzant en cremes i pomades - Agent de recobriment, emulsionant, suspensor, disgregant, aglutinant.
3 Carla Triguero Unybook: ctriguero ETILCEL·LULOSA Insoluble en aigua Es dispersa amb solvents orgànics (forma gels) Utilització en tecnologia de comprimits i recobriment CARBOXIMETILCEL·LULOSA SÒDICA (CMC Na) Cel·lulosa tractada amb clorur d’acetil i NaOH Soluble en aigua Iònica → Sensible als electròlits Flux pseudoplàstic i a concentracions superiors al 30% → Tixotropia Usos: Suspensions, gels, etc.
GELATINA (-) (+) Pell i ossos dels animals En funció dels AA que tingui tindrà mes carrega positiva o mes carrega negativa - GELATINA A - GELATINA B Tenen punts isoelèctrics diferents Hem de tenir en comte el pH No es poden barrejar les gelatines A i B, poden precipitar per càrregues diferents.
S’infla una mica en aigua freda En aigua calenta forma solucions col·loïdals que es transformen en fred en gels incolors.
Soluble en mescla de glicerina i aigua GRAU BLOOM: mesura de la consistència Utilitat: - Amb glicerina com a excipient de supositoris i òvuls.
- Estabilitzador d’emulsions O/A - Fabricació de càpsules - Microencapsulació - Aglutinant en comprimits, viscositzant, suspensor...
ARGILES TIXOTRÒPIQUES = argiles col·loïdals (-) Lamines diferents alternades → com son diferents capten l’aigua diferent i per això tenen comportament tixotròpic Per preparar-les també s’han de mullar Són de hidratació molt lenta S’utilitzen 2: - BENTONITA: Pràcticament insoluble en aigua i etanol S’utilitza com viscositzant en suspensions - HECTORITA S’utilitza com: o Agent suspensor tòpic i oral o Estabilitzador d’emulsions tòpiques i orals o Modificador de la viscositat 4 Carla Triguero Unybook: ctriguero POLIMERS DE L’ÀCID ACRÍLIC: CARBOPOL® (-) = Carbòmer =carboxipolimetilè - Polímer del àcid acrílic - Té càrrega negativa - És una pols blanca - Es neutralitza amb base (NaOH, TEA...) per fer gels - Amb un excés de alcohol precipita AVENTATGE: es pot escalfar molt, aguanta bé la temperatura, permet esterilització.
PROBLEMA: Si tenim un p.a. iònic haurem de fer un altre gel.
Utilitat: - Viscositzant de suspensions i emulsions - Excipient de pomades - Formes d’alliberació controlada SÍLICE CEL·LOIDAL: AEROSIL® (NO CONFONDRE AMB AVICEL®) - Són partícules molt petites → Gran superfície d’absorció (200m2/g) AVENTATGE: Capta humitat (H2O) i solvents orgànics - Te tixotropia - Pot formar gels i gels apolars (lipogels) - Es pot utilitzar per estabilitzar emulsions - Lubricant de càpsules i comprimits - Reologia: s’afegeix, capta la humitat i llavors la pols flueix molt bé.
5 ...