Examen juny 2006 (0)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura v
Año del apunte 0
Páginas 3
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

Departament d’Enginyeria Química Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Universitat Autònoma de Barcelona 08193 Bellaterra Teléf.: 93 581 10 18 Fax: 93 581 20 13 OPERACIONS BÀSIQUES DEL LABORATORI QUÍMIC Curs 2005-2006 1 de juliol de 2006 1.- (10 punts) Escriu el nom dels atuells descrits: I. Aparell per a pesar que té una incertesa de ± 0.1 mg: ___________________ II. Dos estris necessaris per a utilitzar la trompa de buit: ____________________ i _____________________________ III. Atuell que pot contenir un volum exacte de líquid, utilitzat en la preparació de solucions estàndard: ______________________________________________ IV. Atuell per a transvasar volums determinats de líquids, utilitzat en preparació de dilucions de concentració exactament coneguda: ________________________ 2.- (15 punts) Hem preparat una solució estàndard d’hidrogenftalat de potassi (KHΦ) de concentració 0.248 M. Amb aquesta valorem una solució de NaOH per a conèixer la seva concentració. Per a fer-ho pipetejem 25 mL de KHΦ i els transferim a un erlenmeyer de 250 mL. Hi afegim uns 25 mL d’aigua aproximadament (amb una proveta) i 2-3 gotes de fenolftaleïna perquè ens faci d’indicador. Omplim la bureta amb la sosa de concentració desconeguda i procedim a la valoració.
Repetim el procediment dues vegades més. Els resultats obtinguts són: Lectura inicial (mL) Lectura final (mL) 0 22.4 25 47.6 32 55.3 a) Calcula la concentració mitjana de l’hidròxid de sodi.
b) Si estem fent una valoració per a conèixer exactament la concentració d’una solució, com és que l’aigua que s’afegeix a l’erlenmeyer no ha d’estar mesurada amb exactitud? 3.- (20 punts) Defineix el concepte de solució amortidora de pH o solució tampó: posa exemples d’una solució que ho sigui i una altra que no, tot descrivint el seu comportament davant l’addició d’un àcid fort o una base forta.
4.- (Resposta correcte: +3 punt; Resposta incorrecte: -3 punt) Indica si les següents afirmacions són certes o falses: 1. L’extracció consisteix en un procés mitjançant una substància que es troba en suspensió enun determinat dissolvent es transfereix a un altre dissolvent.
2. El repartiment d’un solut S en dos dissolvents 1 i 2 és un equilibri regit pel coeficient de distribució o repartiment: K=C1/C2 on C1 i C2 són les concentracions en l’equilibri del solut S en els dissolvents.
3. Com més proper a 1 sigui el valor de K, més bona serà l’extracció.
4. Per a fer l’extracció cal emprar l’embut de forma alemanya.
5. Per a fer una extracció el dissolvent extractor ha de ser parcialment miscible en el dissolvent on es troba dissolt el solut i ha de dissoldre el solut millor que l’altre dissolvent.
Pregunta Cert Fals 1 2 3 4 6.- (20 punts) Iguala la següent reacció en medi bàsic: C6H5CHO + Cr2O72- → C6H5COOH + Cr3+ 7.- (20 punts) Defineix els següents conceptes: a) Destil·lació b) Azeòtrop. Posa exemples.
5 1.- (10 punts) Escriu el nom dels atuells descrits: V. Aparell per a pesar que té una incertesa de ± 0.1 mg: balança analítica VI. Estris necessaris per a utilitzar la trompa de buit: matràs Kitasato / embut Büchner VII. Atuell que pot contenir un volum exacte de líquid, utilitzat en la preparació de solucions estàndard: matràs aforat VIII. Atuell per a transvasar volums determinats de líquids, utilitzat en preparació de dilucions de concentració exactament coneguda: pipeta 2.- (15 punts) Hem preparat una solució estàndard d’hidrogenftalat de potassi (KHΦ) de concentració 0.248 M. Amb aquesta valorem una solució de NaOH per a conèixer la seva concentració. Per a fer-ho pipetejem 25 mL de KHΦ i els transferim a un erlenmeyer de 250 mL. Hi afegim uns 25 mL d’aigua aproximadament (amb una proveta) i 2-3 gotes de fenolftaleïna perquè ens faci d’indicador. Omplim la bureta amb la sosa de concentració desconeguda i procedim a la valoració.
Repetim el procediment dues vegades més. Els resultats obtinguts són: Lectura inicial (mL) Lectura final (mL) Volum (mL) Conc. Sosa (M) 0 22.4 22.4 0.277 25 47.6 22.6 0.274 32 55.3 23.3 0.266 0.272 4.- (Resposta correcte: +3 punt; Resposta incorrecte: -3 punt) Indica si les següents afirmacions són certes o falses: 6. L’extracció consisteix en un procés mitjançant una substància que es troba en suspensió enun determinat dissolvent es transfereix a un altre dissolvent.
7. El repartiment d’un solut S en dos dissolvents 1 i 2 és un equilibri regit pel coeficient de distribució o repartiment: K=C1/C2 on C1 i C2 són les concentracions en l’equilibri del solut S en els dissolvents.
8. Com més proper a 1 sigui el valor de K, més bona serà l’extracció.
9. Per a fer l’extracció cal emprar l’embut de forma alemanya.
10. Per a fer una extracció el dissolvent extractor ha de ser parcialment miscible en el dissolvent on es troba dissolt el solut i ha de dissoldre el solut millor que l’altre dissolvent.
Pregunta Cert Fals 1 2 3 4 5 ...