Contabilitat tema 9 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Contabilitat l
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 28/06/2017
Descargas 0
Subido por

Descripción

Contabilitat ade ub resum de tot el tema

Vista previa del texto

TEMA 9: DEUTORS I CREDITORS 9.1 Concepte Els comptes deutors i creditors a curt termini representen drets de cobrament i obligacions de pagament ocasionats per activitats a curt termini, de les quals la majoria han aparegut ocasionades del tràfic mercantil que desenvolupa l’empresa.
Les normes de registre i valoració estableixen que els clients, proveïdors, deutors i creditors de tràfic figurin inicialment en el balanç de situació pel seu valor raonable i que compleixin les següents condicions:    Han de tenir origen comercial.
Amb venciment inferior a un any.
Que no continguin un interès contractual.
9.2 Comptes a cobrar (clients i deutors) Són elements d’actiu del Balanç de Situació i representen els drets de cobrament que tenen les empreses per haver concedits crèdits comercials.
Hi ha dos tipus de deutors:   Clients: Relacionats amb l’activitat normal de l’empresa.
Deutors: Relacionats amb activitats ocasionals de l’empresa.
Valoració de les vendes: Import facturat descomptant els descomptes comercials i financers inclosos en factura.
Motius d’abonaments més comuns:        Per la formalització del crèdit comercial en efectes de gir acceptats pel client (és reforça la garantia del crèdit i són susceptible de transmissió per endós o de descompte).
Per cancel·lació total o parcial del deute del client.
Descomptes comercials no inclosos en factura.
Descomptes financers no inclosos en factura (els més normal són els d’avançament de pagament).
Devolució de vendes.
Retorn per part dels clients d’envasos i embalatges.
Bestretes de clients (Són pagaments rebuts per part del client, a compte de futurs subministraments de mercaderies per part de l’empresa).
9.3 Efectes comercials a cobrar en gestió de cobrament Els drets de cobrament a favor de l’empresa, documentats en efectes comercial ( lletres de canvi, pagarés, rebuts,…), és poden portar al banc per la seva gestió de cobrament.
9.4 Descompte d’efectes Comercials Consisteix en la concessió, per part d’una entitat financera, d’un crèdit amb la garantia dels drets de cobrament representats per un efecte comercial.
Les entitats financeres cobren uns interessos per avançar el valor de l’efecte i ingressar-lo al compte corrent de l’empresa.
 Quan reben l’ingrés del banc: 9.5 Clients de Dubtós Cobrament El compte de clientes de dubtós cobrament recull els saldos de clients que no han atès els seus pagaments en el moment del venciment de les factures.
9.6 Comptes a Pagar (Proveïdors i Creditors) Els comptes a pagar són elements patrimonials de passiu i recullen obligacions de pagament. Hi ha diferents orígens:      Compra d’existències: Proveïdors.
Compra d’immobilitzat: Proveïdors d’immobilitzat.
Serveis: Creditors.
Deutes amb el personal per nòmines: Remuneracions pendents de pagament.
Administracions públiques: Hisenda Pública o Seguretat Social creditores.
Els deutes es recullen sempre en el passiu del balanç pel valor de reemborsament, valor que s’ha de pagar en el moment de la liquidació de l’operació.
Valoració Compres = Import de la factura + despeses fins l’entrada en el magatzem + impostos no deduïbles – descomptes comercials i financers en factura.
9.7 Comptes de personal Recullen els saldos amb les persones que presten els seus serveis de caràcter laboral (treballadors i assalariats) a l’empresa.
 Bestretes al personal: l’empresa por anticipar el pagament al personal, la comptabilització serà:  Meritació nòmines: La comptabilització de les despeses de personal en el moment que es meriten   Sous i salaris: Es comptabilitza l’import brut de la nòmina.
Seguretat social a càrrec de l’empresa, import que aporta l’empresa a la seguretat social.
Hisenda pública creditora, recull les retencions practicades als treballadors a compte del seu IRPF.
Organismes de la Seguretat Social creditors, recull el deute amb la Seguretat Social tant de la seguretat social a càrrec de l’empresa com la part del treballador .
Remuneracions pendents de pagament, remuneracions meritades i no pagades.
   9.8 Comptes d’administracions públiques L’empresa té enfront les administracions públiques, amb les quals té relacions deutores i creditores.
    Hisenda Pública, deutora per diversos conceptes (A): Recull quantes percepcions siguin deutores per motius fiscals, comptabilitzarem les de totes les administracions públiques menys les de la Seguretat Social.
Hisenda Pública, creditora per diversos conceptes (P): Recull quantes percepcions siguin creditores per motius fiscals, comptabilitzarem les de totes les administracions públiques menys les de la Seguretat Social.
Organismes de la Seguretat Social deutors (A): Recull els crèdits a favor de l’empresa, derivats de l’organisme de la Seguretat Social .
Organismes de la Seguretat Social creditors (P): Recull els crèdits que té l’empresa amb l’organisme de la Seguretat Social .
9.9 Ajustos per periodificació El principi de meritació obliga a la imputació de les despeses i els ingressos en funció del corrent real de bens y serveis amb independència del moment que es produeixi el corrent monetari de pagament o cobrament.
L’aplicació d’aquest principi fa aparèixer els ajustos per periodificacions, els comptes que utilitzarem seran:   Despeses Anticipades (A) Ingressos Anticipats (P) Assentament que es farà juntament amb els de regularització al final de l’exercici.
9.10 Deteriorament dels crèdits comercials Utilitzem el compte per cobrir situacions latents d’insolvència de clients i altres deutors.
Compte que figurarà en l’actiu del balanç ( en negatiu) compensant el compte corresponent.
Hi ha dos alternatives:   Estimació Global a final de l’exercici: s’utilitza quan l’empresa xifra l’import de deteriorament al final de l’exercici mitjançant una estimació global del risc d’impagats.
Estimació Individualitzada: l’empresa xifra l’import del deteriorament mitjançant un sistema individualitzat de seguiment dels saldos de clients.
...

Tags: