CONTROL JUDICIAL (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Relaciones laborales - 3º curso
Asignatura DERECHO INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 03/06/2014
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

DRET INTERNACIONAL DEL TREBALL  CONTROL JUDICIAL: El Tribunal Judicial de la UE és una institució única per tota la UE, la qual té unes competències específiques i uns recursos directes que s’interposen en actes de dret derivat.
 ELS RECURSOS DIRECTES (contra les institucions) són:  Recurs per anul·lació  Consisteix en anul·lar un acte que pugui ser contradictori als tractats.
Controla la legalitat dels actes legislatius; dels actes del consell, la comissió i del Banc Central Europeu excepte recomanacions o dictàmens; dels actes destinats a produir efectes davant de tercers (Parlament europeu, Consell europeu, altres òrgans o organismes de la UE).
El recurs es pot anul·lar per varius motius: - La incompetència (quan una institució actua en una matèria que no li pertoca).
- Vicis substancials de forma (defecte greu. Exemple: informe que falta i s’ha de demanar).
- Violació dels tractats o normes de dret europeu (que vagin en contra del que diuen els tractats de la UE).
- Desviació de poder (utilitzar un acte que formalment és correcte però que està viciat és a dir, la finalitat en la que s’utilitza no és la correcta) Pot interposar recurs: - Tots els estats membres, el Parlament Europeu, el Consell i la Comissió.
- El Tribunal de Comptes, el Banc Central Europeu i el Comitè de les regions.
- Qualsevol persona física o jurídica contra actes dels que sigui destinatària o afecti directament.
El termini per interposar-lo són 2 mesos a partir de la publicació al diari oficial, notificació o coneixement de l’acte.
L’efecte de la impunitat del recurs és la nul·litat d’aquest.
 Recurs per inactivitat o omissió  És la inacció il·legal del Parlament europeu, Consell europeu, Consell, Comissió o Banc Central europeu.
El poden interposar els estats membres i altres institucions, persones físiques i jurídiques.
Abans de demanar a una altra institució de la UE s’haurà de fer un requeriment previ a la institució afectada (previ avís de 2 mesos).
1 Té l’efecte d’obligar a adoptar les mesures necessàries (més responsabilitat extracontractual).
 Responsabilitat extracontractual  Té per objecte la responsabilitat de la UE per danys causats per institucions i agents en l’exercici de les seves funcions.
Requisits: - Acte normatiu o administratiu.
- S’ha de donar una violació suficientment caracteritzada de la norma destinada a conferir drets a particulars.
- Vincle de causalitat directe infracció /dany causat  RECURS PER INCOMPLIMENT: Té per objecte l’incompliment per un Estat membre d’obligacions relacionades amb Tractats.
Va dirigit als estats, en contra d’ells. Pot iniciar el procediment la Comissió i altres estats membres mitjançant dues fases: 1. Precontenciosa (a traves d’un dictamen motivat per la Comissió).
2. Contenciosa (davant el TJUE) Els efectes són que l’estat està obligat a complir la sentencia. Si l’estat incompleix torna al TJUE un altre cop, el qual pot imposar-li una sanció per tal de que el compleixi.
 QÜESTIÓ PREJUDICIAL: Consisteix en un mecanisme jurídic que permet a un òrgan jurisdiccional nacional fer una consulta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la interpretació i aplicació del dret europeu en el seu estat.
Efectes: La interpretació vincula al Tribunal nacional. La declaració d’invalidesa no anul·la l’acte.
Principi de subsidiarietat  La Unió només actuarà quan la seva actuació sigui més eficaç que la dels estats.
Principi de proporcionalitat  L’estat actuarà en la mesura necessària per aconseguir els seus objectius.
La carta de drets fonamentals de la Unió Europea és un tractat que es va signar el mateix dia i va entrar en vigor el mateix dia que el tractat de Lisboa, però no és el mateix.
Article 3.2 TUE  La Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, en el que esté garantizada la libre circulación de personas conjuntamente con medidas adecuadas en materia de control de las fronteras exteriores, asilo, inmigración y de prevención y lucha contra la delincuencia.
2 Article 67 TFUE 1. La Unión constituye un espacio de libertad, seguridad y justicia dentro del respeto de los derechos fundamentales y de los distintos sistemas y tradiciones jurídicos de los Estados miembros.
2. Garantizará la ausencia de controles de las personas en las fronteras interiores y desarrollará una política común de asilo, inmigración y control de las fronteras exteriores que esté basada en la solidaridad entre Estados miembros y sea equitativa respecto de los nacionales de terceros países. A efectos del presente título, los apátridas se asimilarán a los nacionales de terceros países.
3. La Unión se esforzará por garantizar un nivel elevado de seguridad mediante medidas de prevención de la delincuencia, el racismo y la xenofobia y de lucha en contra de ellos, medidas de coordinación y cooperación entre autoridades policiales y judiciales y otras autoridades competentes, así como mediante el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal y, si es necesario, mediante la aproximación de las legislaciones penales.
4. La Unión facilitará la tutela judicial, garantizando en especial el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales en materia civil.
3 ...