Tema 3: Fases de la planificació estratègica (2015)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Biotecnología - 3º curso
Asignatura Economia i gestión de empresa
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 21/04/2016
Descargas 4
Subido por

Vista previa del texto

Tema 3: Fases de la planificació estratègica      Missió: és la raó de ser, d’existir d’una empresa. Per a que s’ha creat el negoci; producte, qualitat, mercat, negoci (fiabilitat i rendibilitat als clients) Ex: PRODUCCIÓ DE VI BLANC DE BAIXA GRADUACIÓ, DE QUALITAT AMB UNA IMATGE DE MARCA JOVE Visió: és la imatge mental del que es vol que sigui l’organització en el futur. Ruta que el negoci ha de seguir per a fer possible la missió.
Ex: DESENVOLUPAMENT DE TASQUES PER L’OBERTURA DE NOUS MERCATS, AMB ATENCIÓ ESPECIAL ALS MERCATS EXTERIORS Valors: són els principis que sustenten la cultura de l’empresa Ex: MENTALITAT DE SERVEI ALS CLIENTS, CREAR SORPRESA I DIVERSIÓ, ASSUMIR L’IMPULS AL CANVI, PERSEGUIR EL CREIXEMENT I L’APRENENTAGE, CONSTRUCCIÓ UNA RELACIÓ OBERTA I HONESTA MITJANÇANT LA COMUNICACIÓ, ESPERIT FAMILIAR, ECOSISTEMA QUE RODEJA AL NEGOCI, CLÚSTERS Planificació o Objectius: descripcions del que es vol aconseguir o Estratègies: conjunt d’actuacions que tracten d’aconseguir els objectius o Accions: accions concretes fixades per arribar als objectius  Direcció de l’estratègia: o L’anticipació, la flexibilitat i la innovació són els aspectes clau.
o Pot influir en l’entorn i modificar-lo a partir del coneixement dels mercats/entorn.
o Combinació d’anàlisi i recollida d’informació.
o Explotar les seves avantatges competitives en el segment de mercat que valoren  factor clau d’èxit o La recerca de la satisfacció del client o La comunicació i el màrqueting als seus clients objectiu  Fases d’un procés de planificació: o Empresa o Marc de referència: missió, visió i valors o Anàlisi intern: en el cas de que l’empresa ja existeixi o Anàlisi de l’entorn:  Factors del Microentorn: estan dins de la pròpia organització i que per tant es poden minimitzar i inclús erradicar  El producte: ha de tenir una definició clara i s’ha de saber el seu cicle de vida; aquest mai comença de 0.
 La demanda; els clients: o Qualitativa: motius de consum  Necessitats en el públic  Necessitats a les empreses  UTD (Unitat Tècnica de Decisió): rols de compra: iniciador  comprador  usuari (persona que l’usa però no el compra)  prescriptor (el que ven)  decisor (els que decideixen)  filtres (en el cas que sigui un alcohol)  Tipologia del consumidor  Tipologia de les empreses o Quantitativa  Previsions de demanda de l’empresa (s’han de calcular)       La distribució: hi ha diferents canals de distribució, diferents forma de fer arribar el nostre producte al client o Establiment tradicional o Concessionari: de cotxes o Cadenes o Tendes disccount: comprem per subhastes o Luxe o Multicentres comercials o Comerç regulat: farmàcies, estancs o Venda per catàleg o Internet o Magatzems de subministrament: un exemple seria una perruqueria o Instal·ladors: es ven a la gen que directament ho instal·la Els competidors: o Característiques globals: quantificació, tamany, lideratge, estratègia que usen, internalització i diversificació o Característiques internes: productivitat, diferència entre la seva gamma de producte i la nostra, tipus de clients, important la mida de l’empresa, publicitat, patrocini i relacions públiques. També s’han de tenir en compte les oportunitats de BENCHMARKING: copiar.
Els proveïdor: poden ser una amenaça o una oportunitat, són els venedors de la nostra matèria prima o Compra estàndard o diferenciada: l’estàndard és la que fan tots els competidors, en cas que fem una compra diferents a ells seria una compra diferenciada o Poder com a subministrador sobre el comprador o Poder d’informació com a subministrador o Subministradors alternatius o Domini de la competència o Tendència de preus o Existència de proveïdors comuns per a varis competidors o Inter-proveïdors: es troben associats a l’empresa Els productes substitutius: especialment important quan la relació qualitat/preu del producte substitutiu és superior a la nostra; la identificació del producte substitutiu no és sempre evident Els prescriptors: s’han d’identificar i avaluar el seu procés. És aquella persona que influeix en la decisió de compra del consumidor, en aconsellar-li o prescriure-li el consum d’un determinat producte.
Els factors clau d’èxit: són factors que permeten sobreviure i prosperar en un mercat competitiu, sense un, no formen part de la competència. Es poden trobar en diferents llocs: o Relatiu al producte o servei o Relatiu a la producció o Relatiu al màrqueting Alguns factors clau d’èxit dels líders són: o o o o o o o o o Grau d’especialització Importància de la imatge de marca Elecció dels canals de distribució Nivell de qualitat Nivell tecnològic Integració vertical Estratègia de costos Nivell de servei Política de preus o o o o o o Acords amb altres marques o Relacions amb l’administració o Client sofisticats o Quota de mercat o Innovació  Factors del Macroentorn: és difícil eliminar el seu efecte, en tot cas s’ha de combatre  Factors econòmics: situació del mercat  Factors culturals: estudi de la competència  Factors públics/legals: regulació de les lleis  Factors tecnològics Anàlisi DAFO:  Factors del Microentorn: fortaleses i debilitats  Factors del Macroentorn: amenaces i oportunitats Segmentació estratègica: on anirà el nostre producte  Activitats principals  Avantatges competitius  Sectors d’activitat atractius Posicionament estratègic: estructura de l’empresa per tirar endavant  Estructura òptima  Prioritats: destí dels recursos  Segmentació: què i perquè  Selecció de mercats Pla d’actuació: accions Matriu de McKinsey: forma de ponderar els diferents aspectes que hem vist; aquests es classifiquen en dues seccions:  Atractiu del sector (Extern)  Competitivitat (Intern) Per cada producte hi haurà una valoració de l’1 al 3 respecte cada aspecte, i cadascun d’aquests aspectes ponderarà de diferent forma segons el nostre criteri. Es multipliquen les ponderacions en tant per u per la valoració i obtenim un nombre per cada secció, el qual ens determinarà en quina posició de la matriu ens trobem i depenent d’aquesta, quin camí haurem de seguir: 3 2 1 3 Desenvolupament: manteniment de la posició; ets el líder; vigila a la resta Desenvolupament selectiu: mantenir posició i continuar desenvolupament Selectivitat: conservar rendibilitat o retirar-se selectiva i progressivament 2 Desenvolupament selectiu: millora la posició; inverteix en ser més competitiu Selectivitat: concentrar inversions; si no estàs creixent, buscar un altre projecte Abandonament selectiu: seleccionar els clients, retirar-se progressiva i selectivament 1 Selectivitat: prudència en oportunitats; doblar la competitivitat Abandonament selectiu: segmenta millor o retira’t selectivament Abandonament: minimitzar pèrdues i iniciar el programa de retirada ...