T2 Elements bàsics de la comunicació visual 2 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto - 2º curso
Asignatura Disseny Bàsic
Año del apunte 2014
Páginas 38
Fecha de subida 17/05/2014
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 2 D I S S E N Y B À S I C DISSENY INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTE JORDI VOLTAS i AGUILAR D I S S E N Y 1 / 38 Elements Bàsics de la comunicació visual - 2 3r Quatrimestre B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 2 EL COLOR El color omple la nostra realitat, i es vincula dirèctament amb aspectes psicofísics, emocionals, culturals.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 2 / 38 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 2 EL COLOR Generem de manera inconscient associacions amb marques, conceptes, idees, llocs, productes… D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 3 / 38 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 2 EL COLOR D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 4 / 38 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 2 EL COLOR D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 5 / 38 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 2 EL COLOR El color que perceb l’ull humà és un conjunt de freqüències reduït de la totalitat de radiacions que arriben a la terra provinents del sol.
Concretament, l’ull humà abarca dels 380 nm (violat) als 780 nm (vermell). La totalitat de radiació que arriba és molt més alta.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 6 / 38 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 2 EL COLOR La totalitat de l’expectre rebut es perceb com a llum blanca.
Isaac Newton descobreix el 1666 que pot descomposar aquesta llum blanca en passar per un prisma, el resultat era idèntic als colors de l’arc iris: vermell, taronja, groc, verd, blau, indi i violat D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 7 / 38 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 2 E L C O L O R.
Sistemes de Color Color Llum o Color Prisma Els colors obtinguts dirèctament de la descomposició de la llum solar s’anomenen COLORS ADDITIUS.
No cal la unió de tot l’espectre per obtenir el BLANC, en tenim prou amb barrejar els colors VERMELL, VERD i BLAU, que s’anomenen primaris. De la seva mescla obtenim el MAGENTA, GROC i CIAN.
Aquests colors obtinguts són els secundaris dels sistema additiu.
El sistema de COLORS PRIMARIS és el que fa servir el monitor de l’ordinador, que té 3 tubs de radis catòdics. El model en treballs digitals s’anomena RGB.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 8 / 38 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 2 9 / 38 E L C O L O R.
Sistemes de Color Color pigment o Color matèria En reflectir tota la llum blanca que un objecte reb, l’objecte es perceb de color blanc. Quan absorbeix tota la radiació diem que el color d’aquell objecte és negre.
Del fenomen d’absorció de les radiacions s’anomena mescla substrativa. Els primaris substractius són el groc, el cian i el magenta, i la seva barreja fa un marró fosc.
Quan al conjunt hi afegim el negre, tenim el model CMYK. És el que fan servir les impressores de tinta, a partir de la superposició de gotes dels 4 colors diferents.
Així apareix la notació CMYK que determina les proporcions de cadascun dels 4 colors per construir-ne un de nou.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 2 E L C O L O R.
Sistemes de Color Per representar un color en notació RGB s’assigna un nombre DECIMAL a cada canal (de 0 a 255, de menys a més color), i un nombre HEXADECIMAL (de 00 a FF).
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 10 / 38 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 2 11 / 38 E L C O L O R.
Sistemes de Color Un altre sistema és el que relaciona To, Saturació i Llum: HSV El TO fa referència al color en sí. A una fulla, el to seria el VERD.
La SATURACIÓ indica la quantitat de TO que hi ha.
Finalment, la LLUM indica la quantitat de blanc que té.
El mode LAB relaciona LLUM i selecciona el color en dos eixos.
Un eix relaciona el VERD-VERMELL (-a +a) L’altre eix relaciona el BLAU-GROC (-b +b) D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 2 E L C O L O R.
Sistemes de Color Una gama és la quantitat de colors que un model pot reproduir.
L’espectre de colors que veu l’ull humà és superior a les games que reprodueix qualsevol model.
A. El sistema LAB és el que pot aconseguir una gama més àmplia.
B. El sistema RGB és el subconjunt que inclou els colors que veiem per pantalla.
C. Finament, el sistema CMYK és el que té la gama més reduïda.
Una conclusió d’això és que quan fem els nostres dissenys en pantalla, sovint escollim colors que quedaran fora de gama en el cas que volguem imprimir-los per quatricomia.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 12 / 38 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 2 E L C O L O R.
El color normalitzat Existeixen codificacions comercials que asseguren una intercambiabilitat i exactitut. La més comú de totes és el COLOR PANTONE.
La seva aplicació es molt comú en les arts gràfiques.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 13 / 38 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 2 E L C O L O R.
El color normalitzat Carta RAL Una carta molt més reduïda d’aplicació en àmbits de manufactures, plàstics, pintures, etc.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 14 / 38 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 2 E L C O L O R.
El color normalitzat El color psicològic, NCS, Color ratural Es basa en la percepció individual dels colors. Es creu que els colors bàsics de la nostra percepció, aquells que no són el producte d’interaccions de diferents cel·lules retinials són els següents D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 15 / 38 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 2 E L C O L O R.
Elements bàsics To És allò que ens fa dir que un objecte és blau o vermell. També es defineix com la variació qualitativa en relació a la longitut d’ona de la seva radiació.
Igualment fa referència al recorregut que cal fer per passar d’un to a un altre pel cercle cromàtic.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 16 / 38 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 2 E L C O L O R.
Elements bàsics Saturació o intensitat És la quantitat pròpia d’un color determinat. La màxima saturació possible es dona quan el color no conté gens de blanc ni de negre.
Els colors purs són els que estan totalment saturats, també se’ls diu colors vius.
El color saturat és el que es troba a la perifèria del cilindre cromàtic Un color perd la seva màxima saturació en barrejar-lo amb blanc, amb negre, o dessaturant-lo, és a dir, barrejar-lo amb un gris amb el mateix nivell de llum.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 17 / 38 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 2 E L C O L O R.
Elements bàsics Llum o valor La capacitat d’un color per reflectir la llum blanca que incideix en ell. Fa referència a la claredat o foscor que conté el color, és a dir, al nivell d’altura que ocupa dins del cilindre cromàtic.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 18 / 38 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 2 E L C O L O R.
Elements bàsics Espai de color de Munsell Finalment, es comprova que no tots els colors tenen la mateixa capacitat de saturació, reunint-se tots ells en l’espai de color de Munsell.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 19 / 38 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 2 20 / 38 E L C O L O R.
Elements bàsics Exemple Paleta de Colors ADOBE PHOTOSHOP En aquest exemple es veu com canvia un vermell pur (256,0,0 / #FF,0,0) en manipular la saturació i la llum 0,0,100 0,50,100 0,100,100 0,100,50 Eix de la LLUM 0,100,0 Eix de la SATURACIÓ D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 2 E L C O L O R.
Elements bàsics Cercle cromàtic (Model RYB) És la representació visual dels colors respecte la seva relació cromàtica.
El model RYB no respon a la distribució de freqüències de l’espectre però es fa servir a nivell compositiu Per la seva construcció es parteix de la disposició, en forma de triangle, dels colors primaris.
Es disposa llavors un segon triangle invertit amb la ubicació dels secunadaris.
Finalment es tracen els intermitjos, que representen els terciaris.
http://www.glamkolor.com/colombia/rueda/index.html D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 21 / 38 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 2 E L C O L O R.
Grups de Colors Colors complementaris Són els colors disposats en punts oposats del cercle cromàtic.
Són els que més bé combinen i encaixen.
En oposar dos colors complementaris molt saturats podem tenir problemes de limits vibrants.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 22 / 38 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 2 E L C O L O R.
Grups de Colors Colors complementaris perceptuals Són aquells colors que hom creu que són els complementaris quan no té un cercle cromàtic de referència.
Varien en cada persona, ja que tenen a veure amb les característiques perceptives de cadascú. Les seves diferències són un element d’estudi molt important.
Complementaris perceptuals proposats a http://www.worqx.com/color/complements.htm D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 23 / 38 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 2 E L C O L O R.
Grups de Colors Colors ACROMÀTICS Són els colors que estan al centre del ercle cromàtic. Han perdut tant saturació que ja no contenen pràcticament cap matís del color original.
Colors CROMÀTICS GRISOS Molt a prop del centre, però fora de la zona grisa.
Contenen una mica del color original, però molt poc satura.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 24 / 38 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 2 25 / 38 E L C O L O R.
Grups de Colors Colors MONOCROMÀTICS Són variacions dins del mateix to de color D I S S E N Y Colors COMPLEMENTARIS Dos colors que estan oposats 180º en el cercle cromàtic.
Colors COMPLEMENTARIS PROPERS Donat un color, els complementaris propers seran els que equidistin del complementaris B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 2 26 / 38 E L C O L O R.
Grups de Colors DOBLES COMPLEMENTARIS Dues parelles de colors complementaris entre si D I S S E N Y TRIADES COMPLEMENTARIES Tres colors equidistants entre si, per tant situats a 120º un de l’altre i a igual distància del centre.
GAMES MÚLTIPLES Escalat de colors entre dos, seguin una gradació uniforme.
B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 2 E L C O L O R.
Grups de Colors Actius - Passius Es distigeixen tal com indica la figura, i es poden anomentar, també, colors FREDS i CALENTS.
Els colors CÀLIDS els associem a: Activitat, alegria, dinamisme, confiança, amistat.
Els colors FREDS estan associats a: Tranquilitat, seriositat, distanciament.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 27 / 38 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 2 E L C O L O R.
Contrastos Un color sols pot ser entès en la mesura en que es compara amb el seu entorn.
En aquesta representació, els colors saturats semblen estar més propers a nosaltres, i transmeten més sensacions d’activitat i energia.
En canvi, els menys saturats transmeten tranquilitat Quan dos colors entren en contacte, el contrast accentúa les característiques de cada color.
El contrast es fa més gran com més gran sigui la diferència entre ambdós colors i com més gran sigui la zona de contacte.
El contrast més gran es donarà quan un color envolti totalment un altre.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 28 / 38 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 2 E L C O L O R.
Contrastos Contrast de lluminositat Es dona en enfrontar un color clar, o saturat amb blanc, amb un color fosc o saturat amb negre.
S’anomena també CLAR-FOSC Funciona bé quan volem destacar un texte sobre un fons.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 29 / 38 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 2 E L C O L O R.
Contrastos Contrast simultani. Es dona en enfrontar un mateix color contrastat amb dos de diferents D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 30 / 38 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 2 E L C O L O R.
Contrastos Contrast simultani. Grisos Per igual motiu que en els casos anteriors, el gris dels requadres interiors semblen tenir valors diferents, quan són, en realitat, idèntics. La falsa aparença d’intensitat del gris interior es deu al contrast produït pel color que l’envolta D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 31 / 38 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 2 E L C O L O R.
Contrastos Contrast simultani. Grisos Per igual motiu que en els casos anteriors, el gris dels requadres interiors semblen tenir valors diferents, quan són, en realitat, idèntics. La falsa aparença d’intensitat del gris interior es deu al contrast produit pel color que l’envolta D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 32 / 38 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 2 E L C O L O R.
Escales de color Cromàtiques S’obtenen barejant el to saturat amb quantitats diferents de negre o de blanc, de forma que perden força cromàtica o lluminositat Acromàtica Sempre és una escala de grisos D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 33 / 38 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 2 E L C O L O R.
Games Monocromàtiques Variacions d’un sol color, afegint blanc, negre o tots dos De saturació. Desplaçant-nos cap a la part superior de l’espai de color De lluminositat. Desplaçant-nos cap a la part inferior de l’espai de color De valor. Desplaçant-nos cap al centre de l’espai de color (dessaturació) D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 34 / 38 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 2 E L C O L O R.
Games Cromàtiques Inclouen més d’un color Altes. Colors situats a la zona superior de l’espai de color Mitges. Properres al punt de saturació Baixes. Fosques, desplaçades a la zona inferior de l’espai de color D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 35 / 38 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 2 E L C O L O R.
Significats del color Color denotatiu S’anomena així quan es fa servir com atribut realista per entendre la realitat.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 36 / 38 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 2 E L C O L O R.
Significats del color Color connotatiu Fa referència a significats no descriptius ni realistes de lo representats, si no a valors simbòlics, psicològics o estètics.
http://www.mariaclaudiacortes.com/# D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 37 / 38 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 2 38 / 38 E L C O L O R.
Significats del color Color esquemàtic Sempre és pla, es fa servir per donar color a esquemes i icones Emblemàtic D I S S E N Y Senyalètic B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA ...