del tema 1 al 3 deconomia de mercat (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Trabajo Social - 1º curso
Asignatura economia aplicada al treball social
Año del apunte 2014
Páginas 9
Fecha de subida 07/11/2014
Descargas 5
Subido por

Descripción

es un resumen de los 3 temas del dossier de eocnomia que entran en el primer examen ( faltan las graficas y las formulas como ejemplo pero las explicaciones estan todas)

Vista previa del texto

ECONOMIA Ensenya a administrar els recursos que tenim per aconseguir allò que necessitem.
És la ciència que estudia l'administració eficient d'uns recursos limitats.
Factors de producció • • • • • Treball: capacitat de les persones per generar riquesa amb l'esforç capital: màquines, eines per produir altres bens capital humà: capacitat productiva de les persones i formació recursos naturals: primeres matèries capacitat empresarial: facultat d'organitzar els factors de procucció per produir bens inputs: recursos per crear bens outputs: bens finals Tipus de bens econòmics ( tenen preu ) ---------------------------- lliure ( no té preu ) físic ( roba ) --------------------------------------------inmaterial ( educació ) de consum ( entrepà )---------------------------------capital ( màquina ) duradors ( cotxe )--------------------------------------no duradors ( menjar ) públics ( per a tothom ) ------------------------------privats ( per alguns ) Sistema econòmic: conjunt dinstitucions i relacions que permeten l'organització econòmica d'una societat.
ECONOMIA DE MERCAT Es basa en el mercat per pendre decisions. Llei de l'oferta i la demanda.
Oferta: capacitat dels fabricants per posar a disposició del comprador una mercaderia a un preu concret.
Demanda: disposició dels consumidors a pagar per un producte determinat.
Els preus transmeten l'informació sobre el que volen adquirir els consumidors.
Que ? allò que els consumidors volen adquirir Qui? Les empreses decideixen la manera d'organitzar els treballadors i la tecnologia.
Per a qui? Nivell adquisitiu alt => molts productes. Nivell adquisitiu baix => pocs productes.
L'estat intervè...
• • • Quan el mercat no ofereix bens públics ( carreteres ) Quan l'activitat d'uns perjudica als altres ( contaminació ) Quan una part de la població esta mancada d'un mínim per sobreviure ( protecció social, salarais minims... ) ECONOMIA PLANIFICADA L'estat dirigeix l'economia seguint directius politiques.
1- es planteja les necesitats. 2- elabora un pla per cobrirles. 3- crea burocràcia per executar el plà.
• • Decideix quins bens i serveis es produeixen, com i per a qui.
Assigna els recursos productius i fixa els objectius de la producció i el creixement econòmic.
Les empreses es consideren un bé social, propietat de l'estat. Segueixen criteris socials i produeixen llocs de treball.
Els supermercats tenene els mateixos productes i preus marcats per l'estat.
ECONOMIA MIXTA Recorre al mercat per assignar recursos però l'estat intervé per regular el funcionament.
AGENTS ECONÒMICS - Consumidors: compren els bens i posen a disposiciò els facotrs de producció dels que disposen ( treball ).
- Empreses: produeixen els bens i serveis utilitzant el treball, capital i recursos naturals.
- Institucions financeres: bancs, caixes... capten els recursos que no es destinen al consum ( estalvi ) i permet invertir i augmentar la capacitat productiva de la societat.
Sector exterior: relacións financeres amb l'exterior. Importació i exportació.
- Sector públic: administracions de l'estat central, autonòmic i local. Els organismes de seguretat social i empreses públiques. Admin. Públiques: consumeixen i inverteixen. Actúen com a agents econòmics importants.
• • Produeix bens i serveis que el sector privat no produiria ( seguretat justicia ) Altres bens politica i socialment rellevants ( sanitat, educació..) Tot aixo es paga amb els impostos.
FRONTERA DE POSSIBILITATS DE PRODUCCIÓ Quantitats màximes de béns i serveis que una economia pot produir fent servir tots els seus coneixements tecnològics u factors producitius dels que disposa.
VIES DE CREIXEMENT ECONÒMIC Increment de recursos: descobriment denoves riqueses naturals, augment de l'ocupació, creixement dels potencial productiu.
Progrès tecnològic: innovacions que representin un increment de l'eficiencia, formar els treballadors.
COST D'OPORTUNITAT Consumir un producte significa renunciar a un altre i això té un cost. Hem de seleccionar les nostres prioritats.
És el cost de la millor alternativa perduda i reflecteix allò a que es renuncia per obtenirlo.
MACROECONOMIA: comportament de l'economia a l'escala global.
MICROECONOMIA: comportament de l'economia a escala individual.
TEMA 2 Producció: transformació d'uns determinats factors de producció ( inputs ) en bens i serveis ( outputs ) mitjançant una tecnologia determinada.
Funció de producció: relació entre la quantitat d'output obtingu i l'input utilitzat.
Productivitat: cost de producció Productivitat mitjana: Productivitat marginal: (q) En la que varia l'output quen puja una unitat de l'input treball (L) Procès productiu eficient: x obtenir una mateixa quantitat d'outputs s'utilitza menys d'un dels inputs.
Eficiència econòmica: quan x obtenir una quantitat d'un producte el cost dels gastos productius és minim.
Rendiments decreixents: si puja la q. Utilitzada d'un F.P. La producció cada cop és menor.
Costos: pagaments necessàris per ocontractar els factors productius o serveis.
Funció de cost: relació entre el volum de producció i el cost més adequat.
Cost mitjà: Cost marginal: variació del cost total (CT) quan la unitat de producte varii en una unitat.
Cost fix: màquines, edificis Cost variable: depén de laproducció Cost total: CT= CV+CF Llarg termini: tots els factors són variables Curt termini: hi ha factors variables i factors fixos.
Economia d'escala: reducció dels costos que deriva de produir a escala més amplia.
Beneficis: diferència entre ingressos i costos.
Els ingressos (i) depenen de la quantitat (q) i del preu (p) unitari.
BENEFICIS I COSTOS (i)= p·q -> els ingressos depenen de la (q) venuda i del preu (p) per unitat.
CT = Cmi · q -> el cost total (CT) és el resultat de multiplicar la quantitat venuda (q) pel cost mitjà (Cmi) OFERTA DE L'EMPRESA (s) indica la quantitat de producte que esta disposada a fabricar i a vendre a cada preu de mercat, tenint en compte eLs preus dels F.P, les alternatives d'utilització d'aquests factors i la tecnologia existent.
( normalment representada amb pendent positiu ).
llei d'oferta: la quantitat d'oferta d'un bé varia positivament en relació amb el seu preu. Com més alt és el preu, més s'augmenta l'oferta. ( ja que el venedor pot guanyar més ).
Desplaçament de la corba d'oferta Quan s'altera algun dels elements que haviem considerat constant ( tecnología, impostos...). Una millora tecnològica permet produir una mateixa quantitat sense que disminueixi la rentabilitat de l'empresa.
L'elasticitat de l'oferta Variació % que experimenta una variable (q) en relació a la variació % d'un altre. L'elasticitat indica la capacitat de reacció dels productors davant alteracions dels preus.
Si la demanda puja a curt termini l'oferta sera rígida o inelàstica.
Si la demanda (d) continua amb preus a l'alça, s'incrementa la (q) d'oferta (s) a curt termini. Sera elàstica.
Si la resposta a l'oferta és gran i ràpida -> elàstica si la resposta a l'oferta és lenta -> inelàstica.
TEMA 3 DEMANDA És la disposició per comprar un bé a diferents preus durant un periode de temps si els altres factors són constants.
Té en conte – – – preferències renda preu Demanda individual: relació entre el preu i la demanda d'un consumidor. Si puja el preu baixa la demanda.
Demanda de mercat: és la suma de les demandes individuals.
• • Demanda inferior: quan la renda puja la demanda baixa demanda normal: quan la renda puja la demanda puja.
Moviments de la corba de demanda Mostra com la demanda va canviant a mesura que el preu canvia. Com més alt és el preu, més baixa és la demanda.
Desplaçament de tota la corba de demanda Si la renda baixa i la demanda baixa -> la corba es desplaça cap a la dreta.
Si la renda puja i la demanda baixa, o la renda baixa i la demanda puja-> la corba es desplaça cap a l'esquerra.
Canvi dels preus dels bens • • Si l'augment del preu d'unbés fa pujar la demanda d'un altre bé -> són bens substitutius. ( quan s'encareixen la corba es desplaça cap a la dreta ).
Si la baixada del preu d'un bé fa que la demanda d'un altre puji-> són bens complementaris ( quan puja el preu d'un bé complementari la corba es desplaça a l'esquerra.
Canvis dels gustos del consumidor Si els consumidors demanden més unbé la cobra es desplaça a la dreta perquè s'incrementa la venda.
– – moviments a la corba de demanda: 1. varia el preu del mateix bé la corba de demanda es desplaça: 1. canvia la renda dels consumidors 2. canvien els preus dels bens 3. canvien els gustos dels consumidors 4. canvien les expectatives dels consumidors L'elacticitat de la demanda: sensibilitat de resposta de la quantitat de demanda d'un bé davant de variacions dels seus factors.
Elasticitat del preu de la demanda Si el preu baixa, la demanda puja i si el preu puja la demanda baixa.
L'elasticitat del preu de la demanda (Ep) depén del % en que varii la demanda d'un producte. Si la demanda varia, el preu també.
Exemple: Elasticitat de la renda (Er) Mesura el canvi % en la (q) de demanda d'un producte en relació amb el canvi % de la renda.
Normalment és positiva, com més ingressos més consum.
Elasticitat encreuada (Exy) Com el preu d'un producte (y) afecta a la cuantitat demanda d'un altre producte(X) Pot ser positiva o negativa.
Si l'elasticitat és positiva-> és un bé substitut Si l'elasticitat és negativa-> és un bé complementari.
L'OFERTA Són les unitats que estan disposats a ofertar per un preu demandat. Si puja el preu, puja l'oferta del producte.
La quantitat (q) d'oferta varia en funció al preu de l'unitat.
L'EQUILIBRI DE MERCAT Preu d'equilibri-> es dibuixen les dos corbes ( oferta i demanda ). és el que permet que els béns dels venedors siguin absorbits pels consumidors.
Exès de demanda i oferta • • AB -> exès de demanda: la competència entre els compradors puja i per tant els venedors poden pujar el preu. Quan passa això el preu s'ajusta i s'acosta al preu d'equilibri de mercat.
FG-> exès d'oferta: no tots els venedors aconsegueixen vendre i per tant es rebaixa el preu. Un alte cop s'acosta al preu d'equilibri del mercat.
REGLES BÀSIQUES DE LA LÒGICA DEL MERCAT 1• • Preu inicial: hi ha un augment de la demanda més que de l'oferta els preus pujen Preu inicial: si la demanda és més baixa que l'oferta els preus baixen.
• Si la quantitat de preu disposat a pagar de la demanda inicalment és més alt que el de l'oferta, l'oferta tendeix a augmentar.
Si la quantitat inicial del preu de l'oferta és més alt que la disposició a pagar de la demanda, l'oferta disminueix.
2- • ADAPTACIÓ ALS CANVIS En la demanda Innovacions tecnològiques TEMA1 • El problema ecnòmic sorgeix a causa de l'escassetat de recursos per obtenir tots els bens i serveis necessaris per satisfer les necessitats humanes, • L'economia és la ciència de l'escassetat i la de l'elecció, que estudia com treure el màxim profit amb els recursos limitats.
• Per resoldre els porblemes bàsics les societats han fet resvir diversos sistemes econòmics. El que predomina és el de l'economia de mercat, tot i que l'estat també hi intervé.
• En les economies actuen diversos agents econòmics: consumidors, empreses, institucions ifnanceres, el sector públic i el sector exterior.
• La FPP mostra les (q) màximes de béns i serveis que una economia pot produïr utilitzant tots els coneixements tecnològics i la quantitas de factors productius de que disposa.
• El cost d'oportunitat: cost de la millor alternativa a que es renuncia per obtenir alguna cosa.
• L'economia es divideix en dues branques: economia i macroeconomia.
TEMA 2 • La porducció és la transformació de factors productius en bens i serveis mitjançant la utilització d'una determinada tecnologia.
• La innovació tecnològica suposa aprofitar millor els factors de producció.
• Producte marginal: quantitat en que varia el producte total quan augmenta una unitat l'input utilitzat.
Cost marginal: cost en que varia el producte total quan augmenta una unitat l'input utilitzat.
• Curt termini: peiode de temps en que alguns factor de porducció son fixos i altres variables.
Llarg termini: tots els factors són variables.
• Costos fixos:no depenen del volum de la producció costos variables: estan relacionats mab la producció de l'empresa.
A llarg termini tots els costos són variables.
• L'empresa porcura maximitzar beneficis. D'aquesta manera es duu al mercat una quantitat (q) de producte que es relaciona amb el preu i altres factors ( tecnologia i preu dels inputs ) i així es configura l'oferta de l'empresa.
• La corba d'oferta ens informa de la quanttat que és rendible per cada empresa de dur al mercat per un preu determinat.
Normalment té pendent positiu: com més alts són els preus, més oferta hi ha pq resulta rendible produir i vendre més.
• L'elasticitat de l'oferta indica la capacitat de deacció dels venedors davant de les alteracions en els preus.
TEMA 3 • La corba de la demanda indica la disposició a comprar segons el preu del producte.
• La llei de la demanda afirma que la quantitat demandada d'un bé varia a la inversa del seu preu( més preu menys demanda, menys preu més demanda).
• Qualsevol canvi que incideixi sobre la demanda ( llevat del preu del bé ) dona lloc a un desplaçament de tota la corba de demanda.
• L'elasticitat de demanda és la sensibilitat de resposta de la quantitat demandada d'un bé dabant de variacions en els seus factors determinats.
El preu d'equilibri és el preu que “buida el mercat”. Permet que els bens dels venedors siguin absorbits completament pels consumidors.
• • Els preus informen i incentiven a fi que els agents econòmics responguin a les canviant situacions del mercat.
• Les corbres d'oferta i demanda pateixen desplaçametns com a conseqüència de les variacions del comportament dels consumidors i productors.
...