Exemple examen (0)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Geologia
Año del apunte 0
Páginas 3
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 2

Vista previa del texto

La Llei de Darcy expressa la velocitat del flux de l’aigua en funció de: A. el gradient hidràulic B. el gradient hidraulic i la permeabilitat del medi C. el gradient hidraulic, la permeabilitat del medi i la fondària de l’aqüífer Els tills són A. instruments per mesurar el paleomagnetisme B. dipòsits de glacera C. intrusions tabulars concordants En una conca marina, en quina de les següents condicions és favorable la formació de petroli? A. a 2000 m de fondària i 50ºC B. en dominis amb gradients geotèrmics inferiors a 18ºC/km C. en dominis amb gradients geotèrmics superiors a 55ºC/km La fotografia annexa mostra una discontinuïtat de tipus: A.
B.
C.
discordança angular contacte intrusiu no-conformitat En relació a la falla del mapa geològic adjunt, podem dir que: A. el bloc SE s’ha enfonsat i per tant és una falla normal B. el bloc SE s’ha aixecat i per tant és una falla inversa C. el bloc NW s’ha enfonsat i per tant és una falla normal Els còdols del nivell de conglomerats del Paleocè-Eocè inferior que trobem al Figaró provenen de: A. l’erosió dels materials del sòcol paleozoic B. l’erosió de materials de zones properes que s’estaven aixecant per efecte de l’orogènia Alpina C. l’erosió de materials de zones llunyanes ja que són còdols molt arrodonits Normalment les roques metamòrfiques es poden distingir de les ígnies per: A. les roques metamòrfiques solen estar foliades, mentre que les ígnies no B. les associacions minerals presents són sempre diferents C. les roques metamòrfiques són de gra més fí Quina de les següents estructures és típica d’un context compressiu? A. Falles verticals B. Encavalcaments C. Falles normals En quin dels següents dominis litosfèrics té lloc actualment una orogènia? A. Costa occidental d’Austràlia B. Costa occidental d’Àfrica C. Costa occidental d’Amèrica del Nord Quin és el nombre mínim de sismògrafs que es necessiten per localitzar de forma acurada l’epicentre d’un terratrèmol? A. tres B. quatre C. cinc Identifica la roca de la fotografia: A. és una riolita B. és un travertí C. és un conglomerat Com podem reduir el risc per inestabilitats gravitatòries? A. el.laborant mapes de risc sísmic B. amb actuacions per millorar la resistència del terreny C. injectant aigua al subsòl De quin o quins factors depèn el tipus d’erupció volcànica (efusiva o explosiva)? A. del contingut en SiO2 del magma B. del contingut en H2O del magma C. del contingut en SiO2 i H2O del magma La inclinació màxima a la qual un material no consolidat es manté en equilibri és: A. angle de lliscament B. angle de repòs C. cabussament La millor manera de predir en una zona determinada els llocs on hi pot haver esllavissades és: A. Una fotografia satèl.lit de la zona B. Un mapa topogràfic amb relleu de la zona C. Un mapa geomorfològic de la zona En quina de les següents situacions és favorable la formació d’un aqüífer? A. en un sistema càrstic altament fracturat B. en un substrat sorrenc per sobre de nivells impermeables d’argiles C. en ambdues situacions (A i B) La foliació és una estructura tectònica que resulta de l’orientació preferent dels grans segons plans A. paral.lels a la direcció de màxima compressió B. perpendiculars a la direcció de màxima compressió C. perpendiculars a la direcció de màxima extensió Segons la pressió, el gel de les glaceres pot mostrar dos tipus de comportament: A. fràgil i dúctil B. sòlid i granular C. plàstic i líquid Quin dels següents agents és un factor del metamorfisme? A. pressió B. gravetat C. porositat Aquesta fotografia aèria mostra un tipus de modelat del relleu creat essencialment a partir de: A.
B.
C.
la meteorització en boles d’un massís granític la meteorització física en roques sedimentàries la meteorització química per dissolució en calcàries Per quina branca de la geologia son més útils els mètodes de la geocronologia absoluta? A. Paleontologia B. Petrologia C. Geotècnia Les principals menes metàl.liques estàn formades per minerals del grup dels: A. filosilicats B. sulfats C. sulfurs Quines roques són les més antigues? A. les representades amb la lletra K són les més antigues B. les representades amb la lletra L són les més antigues C. les representades amb la lletra M són les més antigues ...