Cas Practic nº1 (2016)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura Dret Mercantil
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 19/04/2016
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

Santi Álvarez Parrado B2 23/03/16 CAS PRÀCTIC núm. 1 Sr. Pere Pi: Propietari de deu màquines recreatives Sr. Lluis Puig: 10.000€ Aportació Sra. Montserrat: 10.000€ al Sr. Pi 17 de gener de 2014  Contracte Privat de Societat Guanys: Sr. Pi = 60% Sr. Puig: 20% Sra. Montserrat = 20% 23 d’abril de 2014  Creació de “Recreatius Pi, S.L.” Administrador: Sr. Pi Beneficis (en dividends) de la Societat: Sr. Pi = 60% Montserrat = 20% Sr. Puig: 20% Sra.
Societat pendent d’autorització d’empresa operadora de màquines recreatives i Inscripció al Registre Mercantil.
13 de desembre de 2014  Mor el Sr. Puig 29 de juny de 2015  Hereus del Sr. Puig reclamen diners al Sr. Pi, ja que no han rebut res per la participació a l’empresa des de la mort del Sr. Puig.
PREGUNTES 1.- Com definiríeu la situació societària generada a partir del document signat el 17 de gener de 2014, dia de Sant Antoni Abat.
El 17 de gener de 2014, tres persones, el Sr. Pi, el Sr. Puig i la Sra. Camps, van signar un contracte privat de societat. Les societats de capital es constitueixen mitjançant un contracte entre dos o més persones o per contracte unilateral. En aquest contracte els socis estipulen l’aportació i la porció dels beneficis que correspon a cada soci de la societat, els quals van lligats a la quantitat d’aportació feta pels socis.
El fet de que es creï aquest contracte i es faci la signatura d’aquest mateix manifesta que existeix un vincle comercial entre les persones que el varen signar, ja que la societat, que més endavant es va crear, en el moment de la signatura del contracte privat, estava en procés de formació d’un contracte de societat davant notari.
En aquest moment la societat, i fins la inscripció en el Registre Mercantil, no disposa de personalitat jurídica.
Santi Álvarez Parrado B2 23/03/16 2.- Com definiríeu la situació societària generada a partir del document signat el 23 d’abril de 2014, diada de Sant Jordi.
El 23 d’abril de 2014, tots tres socis, amb l’ajuda d’un gestor, compareixen davant notari per crear una societat de responsabilitat limitada a partir del document de contracte privat que prèviament tenien signat. Per tant, el vincle que s’havia començat a crear el 17 de gener s’ha enfortit el 23 d’abril amb la creació de la societat “Recreatius Pi, S.L.” mitjançant escriptura pública. La societat, a partir d’aquest moment, es queda pendent d’inscriure’s al registre mercantil. La responsabilitat es de portar l’escriptura i presentar-la en el Registre Mercantil en un termini màxim de dos mesos recau en els socis fundadors. Aquesta responsabilitat s’anomena deure legal.
En aquest termini de dos mesos com a màxim, a la societat se l'anomena societat en formació.
3.- Com definiríeu la situació societària generada a partir de la defunció del Sr. Puig, el 13 de desembre de 2014, dia de Santa Llúcia.
El 13 de desembre de 2014, la situació de la societat “Recreatius Pi, S.L.” no està molt ben definida, ja que després del 23 d’abril, dia de la signatura i de la creació de la societat davant notari, els socis acorden que el seu administrador, en aquest cas el Sr.
Pi, es faria càrrec de que la societat obtingués l’autorització d’empresa operadora de màquines recreatives i, després d’obtenir l’autorització, la inscriurien al Registre Mercantil. Per tant, en aquesta data la societat s’ha creat i té escriptura pública però no queda constància si aquesta està inscrita al Registre Mercantil, s’està tramitant aquesta operació o, pel contrari, si aquesta està actuant en situació de societat irregular.
Suposem que la intenció d’obtenir l’autorització i d’inscriure la societat al Registre Mercantil encara continua vigent, per això la societat esdevé una societat irregular, ja que han passat més de dos mesos des de que s'ha fet l'escriptura pública i encara no s'ha portat al Registre Mercantil per a la inscripció corresponent.
A més de tot això, en aquesta data, mor un dels socis que formava part de la societat.
La societat experimenta un vuit que ha d’omplir, o be heretant la condició de soci als hereus del soci mort o una altra opció és transmetre les accions/participacions del soci mort als socis sobrevivents.
Respecte el negoci de la societat, els altres dos socis poden continuar amb normalitat.
Santi Álvarez Parrado B2 23/03/16 4.- Com definiríeu la situació societària amb que es troben els hereus del Sr. Puig el 29 de juny de 2015, dia de Sant Pere i Sant Pau.
Ja ha passat més d’un any sense que la societat s’hagi inscrit al Registre Mercantil, per tant, a 29 de juny del 2015, aquesta societat ha passat a ser una societat de caràcter irregular. En aquest cas els efectes del pas del temps sense aconseguir la inscripció al registre mercantil serien negatius, perquè la societat havia iniciat les operacions comercials al mercat econòmic sense estar inscrita.
La Llei de Societats de Capital estipula que, al haver passat més d’un any des de que es va fer l’escriptura publica de la societat, s’apliquen les normes de Societat Col·lectiva.
Com aquesta societat ha passat a ser una societat de caràcter irregular, qualsevol dels socis de la societat podrà demanar la dissolució d’aquesta davant de la justícia mercantil. Tot això després d’haver liquidat el patrimoni social de la societat i les quotes de les aportacions dels socis que es retornaran al les persones pertinents sempre que sigui possible.
En quant als socis de la societat, passen a tenir les responsabilitats dels socis de la Societat Col·lectiva, és a dir tenen:     Responsabilitat personal: responen amb el seu propi patrimoni empresarial, Responsabilitat il·limitada: respon amb tots els seus béns, tant els presents com els futurs, Responsabilitat solidària: el creditor pot exigir tot el deute pendent a qualsevol soci perquè són solidaris entre ells. Si un sol soci satisfà el deute de tots els socis, aquest tindrà el dret de demanar la part corresponent del deute total a la resta dels socis.
Responsabilitat subsidiària: els deutes socials s'hauran de cobrir primerament amb el patrimoni de la societat. Només en el cas que aquest no sigui suficient es podrà actuar contra el patrimoni dels socis.
5.- En quina posició jurídica es trobaria el Sr. Pi com a soci fundador i administrador únic de la societat? A quin règim de responsabilitat quedaria sotmès? El Sr. Pi, al ser l’administrador únic de la societat, representa a aquesta davant de terceres persones (altres empreses, proveïdors, clients, etc.) i gestiona l’activitat que pot portar a terme la societat. En el cas que el Sr. Pi actuï conforme a la llei i no atempti contra els beneficis de la societat a propòsit, no respondrà mai pels actes o deutes que hagi generat la societat mentre aquesta actuï en el seu exercici econòmic.
El Sr. Pi, com a administrador de la societat, ha de ser conscient d’on acaben les seves funcions, ja que si les supera per algun motiu podria ser objecte de la justícia. Les funcions dels administradors venen emparades per la Llei, els Estatuts Socials o, fins i tot, venen derivades d’un Acord amb el Socis de la societat.
Santi Álvarez Parrado B2 23/03/16 En el supòsit de que aquesta societat hagués estat actuant com a societat irregular, perquè no està inscrita en el Registre Mercantil i no té l’autorització per operar amb màquines recreatives, tots els socis són els que haurien de respondre a les obligacions contretes en nom de la societat.
Per tant, la responsabilitat del Sr. Pi com a administrador únic d’aquesta societat, serà la mateixa que la resta dels socis, és a dir, tindrà una responsabilitat personal, solidària i il·limitada davant dels deutes (en el cas que el patrimoni de la societat no fos suficient per cobrir els deutes esdevinguts de les operacions efectuades en el seu exercici econòmic).
6.- En quina posició jurídica es trobaria la Sra. Camps com a sòcia? A quin règim de responsabilitat quedaria sotmesa? La Sra. Camps és sòcia de la societat igual que el difunt Sr. Puig, ja que tots dos tenien la mateixa part d'interès dels beneficis de la societat, en aquest cas era d’un 20%. La Sra. Camps té els mateixos drets i obligacions que tenia abans de la mort del Sr. Puig.
És a dir, les seves obligacions són les aportacions, el treball i la lleialtat amb la societat, i com a drets, té el dret a administrar la societat, a tenir certa informació sobre la societat, sigui administradora o no d’aquesta. Tots els socis que han aportat un capital es reserven el dret a participar en el repartiment dels guanys i del patrimoni en cas d’haver-hi liquidació de la societat, el dret d’obtenir preferentment participacions de la societat en cas de creació de unes noves, el dret d'assistir i votar a les juntes generals i d’impugnar acords duts a terme per la societat, en aquest cas, fets per l’administrador.
7.- En quina posició jurídica es trobarien els fills i hereus del Sr. Puig? Els fills i hereus del Sr. Puig es troben en una posició jurídica en la qual Segons la Llei de Societats Capitals, l'adquisició de les participacions per causa de la mort, confereix als hereus la condició de soci i, per tant, els fills i hereus del Sr. Puig es trobarien en la mateixa posició jurídica que la Sra. Camps, es a dir, passarien a formar part de la societat “Recreatius Pi, S.L.”.
Si aquest no fos el cas, i els fills del Sr. Puig no volen entrar a ser socis d’aquesta societat, llavors la societat es dissoldria, ja que la mort d’un dels socis es motiu de dissolució per a les societats col·lectives. Tot això obviant el fet que aquesta societat esta suposadament actuant de forma irregular al mercat.
Santi Álvarez Parrado B2 23/03/16 8.- Podrien recuperar la inversió del seu pare difunt? Com? Els fills i hereus del Sr. Puig sí que podrien recuperar la inversió del seu pare ja que la Llei de Societats Mercantils manifesta que si la societat passa a ser considerada com una societat de caràcter irregular, qualsevol soci d’aquesta podrà exigir la aportació que va fer i que, per tant, li correspon.
També hem de tenir en compte que existeix un règim de transmissió mortis causa per part dels fills del Sr. Puig que atorga la condició de soci als seus hereus. Llavors aquests, al ser ara socis de la societat, podran recuperar els 10.000€ que va aportar el seu pare en el moment de constituir la societat “Recreatius Pi, S.L.”, ja que es pressuposa que al ser una societat irregular els socis agafaran els diners de la seva aportació.
...