Tema 6.1 Psicometria Introducció (2017)

Apunte Español
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Psicología - 3º curso
Asignatura MOEC
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 08/06/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

ccarbonell Psicometria A partir d’ara, mitjançant els ítems del test s’ha de mirar si és a nivell nominal, ordinal, interval o raó. És el primer que s’ha de buscar abans de buscar fiabilitats, valideses...
Nominal: Calcular moda com mitjanes de tendència central, proporcions i percentatges.
Ordinal: Ja podem afegir l’anàlisi de medianes. Centils i percentils, ...
Escales tipus Likert es diuen també escales de pseudointerval i és l’únic cas en el que tractarem una escala ordinal com si fos una escala d’interval.
Interval: No hi ha el 0 absolut. Per exemple: 0 ºC de temperatura no significa absència de temperatura. Talla 0 no significa absència de talla. 0 en la nota de l’examen no significa absència de nota.
De raó: Existència del 0 absolut. Per exemple: 0 fills significa absència de fills. 0€ en la conta del banc significa absència de diners.
Entendre aquestes escales després em servirà per saber quin tipus d’estadístic utilitzaré.
Introducció Quan faig un test em plantejo un constructe (no més de dos constructes).no puc fer un ítem que medeixi dos constructes mesclats. O que medeixi ansietat i depressió a la vegada, o un ítem que em puntuï tant en ansietat com en depressió.
Si comparteixen ítems és perquè els constructes no son octogonals (octogonals significa que es relacionen entre si).
En els que estan relacionats sha de fer un anàlisi factorial. (més endavant).
Tractarem punts com: - - Avaluar que tots els ítems funcionin: Per exemple, si una persona que ha estudiat poc i una persona que ha estudiat molt contesten igual una mateixa pregunta: L’ítem no està servint per mesurar si la persona ha adquirit els coneixements o no.
jo sense mirar l’ítem haig de ser capaç de veure si aquell ítem em serveix per le mue qüestionari o no.
Avaluar la fiabilitat d’un test Emetre judicis sobre la validesa d’un test Calcular els índex estadístics més significatius Transformar puntuacions directes a puntuacions normatives.
Teoria clàssica dels tests El concepte és el mateix que la Tª del observador: Un test sempre em medeix algo però sempre m’ho medeix amb un error.
ccarbonell Com que sempre hi ha un error de mitja parlem de probabilitats Classificació dels tests Classificació general: - - - - - - De llapis i paper-Manipulatiu: tinc un paper i el pleno d’alguna forma. Manipulatiu és que per exemple estic amb uns cubs i els manipulo. Ex: Figura de Rey és un test de llapis i paper.
Cognitius-No cognitius: Cognitius et treuen una puntuació sobre habilitats, rendiment o aptituds (Acerta o no); els no cognitius son proves on no s’avalua l’encert o error, se espera que l’individu contesti tal com es normalment. Exemple: L¡examen de MOEC era cognitiu, tests de personalitat (no hi ha una resposta correcta).
Col·lectius – Individuals: col·lectius es poden administrar simultàniament a varis individus. Individuals només passo tests a una persona. Es sol aplicar malament a formacions d’empresa i a les escoles. Si hago un tests individual i ho passo col·lectivament em pot passar que no només avaluaré el que em demana el test sinó que també avaluaré l’autonomia per fer-ho sol.
Verbal – no verbal: verbal un test basado en entender el llenguatge. No verbal no requereix entendre el llenguatge: per exemple, el de dominós.
Norma de Grupo – Referits a criteris: És la gran diferenciació que s’ha de tenir en compte quan podem agafar un test nou o el volem fer nou.
Referit a criteri: Aquest test ens dóna una puntuació i la puntuació l’ha elegit el creador del test. Per exemple: Examen de MOEC És de criteri. L’autor del test elegeix quina dificultat dona un 5, quina dóna 10. Quan es fa un barem sobre aquest test el converteixo a norma de grup.
Norma de grup: Les puntuacions segons les puntuacions que han obtingut tots els participants.
Són igual de vàlids uns i els altres.
Per qualificació de manejo: Ja no s’aplica tant. Es classificaven els tests en tres nivells.
Per la seva forma i estratègia de presentació: Si que existeixen tests amb versió llarga i versió curta (o adaptativa) però en general no es pot partir un test i passar només petites parts del test. La puntuació del test està condicionada perque el test és d’aquesta forma. Quan jo trec alguna part d’aquesta estructura les puntuacions ja canvien igual que si canvio l’ordre en el que està fet.
Proves situacionals – Personals: Situacionals tenen en compte un context general.
Per el tipus de validació aplicat: Segons el tipus de validació podem distribuir-los en:  Contingut (nº d’ítems representatius)  Criteri (amb altres proves de disseny anterior)  Constructe (gran esforç teòric) CLASSIFICACIONS SECUNDÀRIES Tests d’aptitud, capacitat i rendiment ccarbonell Test de velocitat i de potència. Si és de velocitat: Al punt on s’ha quedat serà la seva puntuació en el test (i s’ha d’anar modificant perque no tothom pot acabar-ho) Potencial: Sense limitació temporal, on els ítems van augmentant de dificultat gradualment.
Tests de personalitat, actituds, interessos, valors i opinions Proves d’estat i tret: Estado: quan et demana per en aquell moment Tret: Quan et demana característiques estables.
Tests de norma de grup i referits al criteri TRC poden ser de dos tipus: - Test referit a domini: Aquells que proporcionen un valor absolut. Dona un anàlisi quantitatiu Tests referits a objectius: Ens informa sobre aptitud o no aptitud (apto o no apto) En una prova de TNG, no em servirà quan tingui poca variança. Perque estic buscant la curvatura normal (normalitat) Els TRC la fiabilitat es calcula pel canvi: Si calculo la fiabilitat dels meus test és al prinicpi de curs passar el qüestionari, veure que ningú aprova, tornar-lo a passar després del curs i veure que les puntuacions canvien.
En un TNG: Fiabilitat per estabilitat: busquem que si jo no actuo sobre les persones em puguin treure el mateix resultat.
En TRC: la validesa que podré controlar serà la de contingut: Si cada un dels ítems està benfets Els TNG: Comprovaré al validesa per comparació amb un criteri extern per exemple: Busco l’ansietat i com que l’ansietat va relacionada amb la tassa cardíaca, pues els hi passo una prova de tassa cardíaca (variable fisiològica o una puntuació que puguis correlacionar).
És una diapo molt important.
...