Python-if (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Física - 1º curso
Asignatura Informatica
Año del apunte 2013
Páginas 1
Fecha de subida 16/03/2016
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

Sentència if Les sentències if permeten l'execució condicional d'un bloc de codi basant-se en expressions booleanes (veure arxiu1.6 Expressions booleanes*). Si l'expressió booleana dóna com a resultat True el bloc de codi s'executa, si dóna com a resultat False no s'executa. La sentència if bifurca el control de flux del programa.
*Operadors de comparació Operador x == y x != y x>y x<y x >= y x <= y Funció Igualtat: retorna 'True' si el valor x és igual al valor y. Altrament retorna 'False'.
Desigualtat: retorna 'False' el valor x és igual al valor y. Altrament retorna 'True'.
Major: retorna 'True' si el valor x és més gran que el valor y. Altrament retorna 'False'.
Menor: retorna 'True' si el valor x és més petit que el valor y. Altrament retorna 'False'.
Major o igual: retorna 'True' si el valor x és més gran o igual que el valor y. Altrament retorna 'False'.
Menor o igual: retorna 'True' si el valor x és més petit o igual que el valor y. Altrament retorna 'False'.
El bloc de codi al que s'aplica la condició es marca mitjançant la indentació.
La forma completa de la sentència té tres parts: •Bloc if inicial •Un o més blocs elif; un bloc s'executa si els anteriors no s'han executat, i cadascun d'ells té la seva pròpia condició per executar-se •Un bloc else que s'executa si cap dels anteriors ho fa Les condicions d'una sentència if poden ser expressions booleanes tan complicades com calgui Sentència if completa: if condició1: sentències elif condició2: sentències else: sentències ...