Examen 1 (2010)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 1º curso
Asignatura Bioquímica
Año del apunte 2010
Páginas 2
Fecha de subida 14/04/2016
Descargas 65
Subido por

Vista previa del texto

EXAMEN BIOQUÍMICA -Els 20 aminoàcids constituents de les proteïnes tenen el carboni alfa asimètric. Fals.
-A pH neutre el glutamat té càrrega negativa. Cert.
-A pH 8,5, la histidina (pk1=1,82; pK2=9,17; pKR=6,00) tindrà càrrega neta positiva.
Fals.
-A pH fisiològic, la histidina (pk1=1,82; pK2=9,17 i pKR=6,0), tindrà certa capacitat tamponant. Cert.
-El caràcter parcial de doble enllaç de l’enllaç peptídic permet la seva rotació. Fals.
-La hèlix alfa queda estabilitzada per enllaços de nitrogen entre el grup CO d’un aminoàcid n i el grup NH del aminoàcid N+4. Cert.
-En presència d’agents desnaturalitzants com la urea, els enzims perden la seva estructura tridimensional però no la seva activitat. Fals.
-Dues proteïnes d’idèntic pes molecular i igual pI poden separar-se per isoelectroenfoc.
Fals.
-La seqüenciació d’una proteïna mitjançant el mètode de Edman s’inicia mitjançant la reacció del fenilisotiocianat amb el seu extrem carboxil. Fals.
-En un gel filtració, les proteïnes de menor mida surten més tard per la columna. Cert.
-La cromatografia d’afinitat es bassa en la interacció entre els grups lligats a la matriu de la columna i la proteïna objecte de la purificació. Cert.
-La cadena polipeptídica de la mioglobina està constituïda en un 75% per fulles plegades beta. Fals.
-La mioglobina té més afinitat per l’oxigen que la hemoglobina. Cert.
-El hemo (aïllat en solució) té una afinitat pel CO molt major que pel O2. Cert.
-Un descens en el pH condueix a la captació d’oxigen per part de la hemoglobina. Fals.
-La hemoglobina F uneix 2,3-BPG més dèbilment que la hemoglobina A. Cert.
-El 2,3-bisfosfoglicerat disminueix l’afinitat de la hemoglobina per l’oxigen. Cert.
-La mutació present en la hemoglobina S condueix a una reducció de la seva solubilitat quan està desoxigenada. Cert.
-Isoenzims són proteïnes diferents que catalitzen la mateixa reacció. Cert.
-La Km és el número de molècules de substrat convertides en producte per unitat de temps quan l’enzim està totalment saturat de substrat. Fals.
-Variant la concentració de substrat podem medir Km però no Vmax. Fals.
-Un inhibidor no competitiu no altera el valor de Km de l’enzim pel substrat. V.
-Un inhibidor competitiu no varia la Vmax de la reacció. Cert.
-Un inhibidor reversible s’uneix covalentment a l’enzim. Fals.
-Els enzims modifiquen el valor de la Keq de les reaccions que catalitzen Fals.
-La inhibició competitiva pot ser superada augmentant la concentració de substrat. V.
-La fosforilació en residus de serina condueix sempre a la inactivació d’enzims. F.
-Existeixen enzims que són activats mitjançant una ruptura proteolítica específica. V.
-Les hormones peptídiques actuen a través del seu receptor sense penetrar en la cèl·lula. V.
-El receptor beta-adrenèrgic desencadena la producció de cAMP contactant directament amb l’adenilat ciclasa. F.
-L’activació de la fosfolipasa C origina dos missatgers intracel·lulars, IP3 i diacilglicerol.
V.
-La activitat tirosina quinasa dels receptors que tenen aquesta activitat es troba en el domini extracel·lular. F.
...