DEU PRINCIPIS PSICOPEDAGÒGICS (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Maestro en Educación Primaria - 1º curso
Asignatura PSICOLOGIA A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 09/06/2014
Descargas 11
Subido por

Descripción

DEU PRINCIPIS PROPIS PSICOPEDAGÒGICS QUE PODEN SER EN UN PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Vista previa del texto

Principis psicopedagògics 1- Fomentarem que l'alumne interactuï amb el seu entorn i que el permeti desenvoluparse en la societat en la qual vivim.
(Socialització - Bloc 1 – Tema 1) J: La socialització del discent per tal que s'acostumi a la societat es molt important ja que en un futur poc llunyà necessitarà d'aquest coneixement per afrontar la vida. Sense això no podria comunicar-se eficaçment amb la gent que l'envolta i li dificultaria molt la vida.
2- L'alumne ha de construir el seu propi aprenentatge en relació als continguts explicats a l'aula.
(Individualització – Bloc 1 – Tema 1).
J: També en aquest es mostra com el nen ha de ser autónom per aprendre i mostrar aquesta intenció. Tots els nens han de pensar per ells mateixos o poc a poc perdran aquesta facultat.
3- En el centre educatiu, els docents actuaran de guia sobre l'alumne, que serà el protagonista de l'acció educativa.
(Interactivitat – Bloc 1 – Tema 1).
4- Apliquem els coneixements nous als alumnes atribuint significat i sentit al contingut previ, per tal d’establir una relació entre ells.
(Construcció de coneixements i processament de la informació – Bloc 1 – Tema 1).
J: Aquesta metodologia fa que l'alumne que ja té uns coneixements previs els ampliï amb els nous coneixements. Aquest pas es crucial perquè els esquemes de coneixement es facin complexos i més rics en sabers culturals.
5- En el nostre projecte educatiu relacionarem els conceptes i significats amb fonts reals, amb l'objectiu que els alumnes estableixin una connexió entre aquests.
(Aprenentatge significatiu – Bloc 2 – Tema 2).
6- A l'escola treballarem els components afectius, motivacionals i relacionals envers als nens, i així, aconseguirem un millor rendiment escolar.
(Components teoria de l'assimilació – Bloc 2 – Tema 2).
J: Aquests components fan que una classe pugui ser productiva o no. Un nen sense els components afectius, motivacionals i relacionals no pot rendir al seu nivell i pot baixar el seu aprenentatge. Per això crec important aquest punt.
7- Ajudarem a què l'alumne aconsegueixi l'autonomia necessària per desenvolupar les seves capacitats personalment.
(Aprendre a aprendre, competències – Bloc 2 – Tema 3).
J: Les competències bàsiques són de gran ajuda perquè en un futur l'alumne pugui resoldre les exigències que se li demana, tant individualment com socialment, per realitzar una tasca. Aquesta autonomia es necessària en ell.
8- Els docents del centre analitzaran la manera d'avaluar de forma que es tindrà en compte el procés d'evolució i de desenvolupament de les capacitats de l'alumne i el resultat final.
(Avaluació – Bloc 2 – Tema 3).
J: Aquesta avaluació per part dels docents a l'alumnat és la millor perquè no es veuen els resultats de qui té més memòria sinó com el nen a anat assolint els coneixements i sobretot com els aplica als contextos, tasques, etc. Per tant estem avaluant el procés continu i integral de l'aprenentatge significatiu.
9- Prioritzarem l'ensenyament d'estratègies d'aprenentatge per tal que l'alumne pugui triar la que s'adapti millor a la seva situació real, com per exemple la lectura, elaboració de resums i/o mapes conceptuals, comprensió de textos, entre d'altres.
(Estratègies d'aprenentatge – Bloc 2 – Tema 4).
10- Col·laborarem amb l'alumne a perfeccionar les seves capacitats de raonar i la seva autoregulació.
(Metacognició – Bloc 2 – Tema 4).
11- Desenvoluparem l'interès dels nens envers la tasca educativa mitjançant activitats dinàmiques i creatives proposades pels docents, per tal de motivar l'alumne.
(Motivació - Bloc 3 -Tema 5).
12- Despertarem la curiositat i les ganes per aprendre de l’alumnat, fent que utilitzin les seves pròpies habilitats, experiències personals i destresses amb l'objectiu d'aconseguir l'aprenentatge autònom. (Motivació intrínseca – Bloc 3 – Tema 5).
13- Intentarem que l'alumne s'autoavalui, reconegui i detecti els seus errors, per tal de modificar-los i d'aprendre d'aquests.
(Metes – Bloc 3 – Tema 5).
14- Farem que els alumnes examinin els seus coneixements previs i les seves experiències amb l’objectiu d'integrar la informació donada en noves idees.
(Enfocament profund – Bloc 3 – Tema 5).
15- Procurarem ajustar al màxim l'autoestima a una realitat, en la qual els alumnes s'autoregulin amb l'ajuda del mestre o tutor. Aquests faran de suport envers els discents.
(Autoestima – Bloc 3 – Tema 6).
16- En el nostre centre educatiu, entenem el treball en grup com una eina metodològica, impulsora del treball col·laboratiu que produirà aprenentatge significatiu.
(Treball col·laboratiu – Bloc 4 – Tema 7).
17- A l'escola tindrem en compte les estructures socials de l’aula; aquesta obtindrà un tipus d'organització segons convingui en aquell precís moment.
(Estructura social de l'aula - Bloc 4 – Tema 7).
18- Els nostres alumnes treballaran junts al llarg de tot el desenvolupament i la resolució d'una tasca acadèmica, és a dir, tots treballaran per igual durant el procés i aconseguiran el major grau d'aprenentatge possible segons el seu ritme d'aprenentatge.
(Aprenentatge en col·laboració – Bloc 4 – Tema 7).
19- Motivarem a l'alumne per tal que tingui i produeixi interaccions entre el docent i l'alumnat; d’aquesta manera s’aconseguirà un bon ambient de treball dins l'aula.
(Factors interpsicològics i interactivitat – Bloc 4 – Tema 7).
20- Ens enfocarem en un espai d’interacció social col·lectiu dins de l’aula per tal que l’alumne incrementi el seu nivell real a un potencial, gràcies a l’ajuda dels components de classe (professor i els propis companys) i a la pròpia implicació personal.
(ZDP – Bloc 5 – Tema 8).
21- Els professors procuraran realitzar ajudes educatives òptimes i eficaces envers el nivell de cada discent durant les sessions de classe.
(Ajuda ajustada – Bloc 5 – Tema 8).
22- Intentarem arribar a un coneixement comú a través d’una negociació de significats i d’un intercanvi d’idees entre professor i alumne i els propis companys a partir de l’ús del llenguatge.
(Estratègies discursives – Bloc 5 – Tema 8).
23- En el nostre centre educatiu aplicarem ajudes progressives als nostres discents, les quals posteriorment es retiraran amb l’objectiu principal de garantir una certa autonomia.
(Bastida – Bloc 5 – Tema 8).
24- Guiarem als nens i a les nenes en el seu desenvolupament locomotor per aconseguir una millora en les habilitats motrius pròpies de cadascun.
(Desenvolupament psicomotor – Bloc 6 – Tema 9).
25- Farem que els nens desenvolupin un raonament cognitiu de forma individual i característic en relació a la seva edat per mitjans empírics.
(Desenvolupament cognitiu – Bloc 6 – Tema 9).
26- Efectuarem interaccions i vincles afectius entre iguals per tal que tinguin una comprensió de les emocions tant de les pròpies com de les altres persones, per poder entendre com se senten i d’aquesta manera poder emfatitzar amb ells.
(Desenvolupament afectiu emocional – Bloc 6 – Tema 9).
27- Proporcionarem l’adquisició d’un domini de la llengua apropiat i correcte a l’edat corresponent de cada nen/a, amb la finalitat d’aconseguir que aquests siguin competents en totes les àrees.
(Desenvolupament de la comunicació i del llenguatge – Bloc 6 – Tema 9).
...