Biologia 1r Parcial (2015)

Apunte Español
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Biologia
Año del apunte 2015
Páginas 5
Fecha de subida 03/01/2015
Descargas 13
Subido por

Vista previa del texto

BIOQUÍMICA − És la ciència que es dedica a l’estudi dels processos químics que tenen lloc en els éssers vius, i amb el qual aspira a interpretar, en termes d’estructura molecular, tots els fenòmens que es produeixen dins i fora de la biosfera.
− La Bioquímica consiste actualmente en estudiar la estructura, la organización i las funciones de los seres vivos desde el punto de vista molecular 1. ÀTOM Els àtoms són les partícules més petites que participen en una reacció química.
Els àtoms són divisibles; estan formats per protons(+), neutrons(/) i electrons(-).
Tot i que els àtoms són les unitats fonamentals que caracteritzen la matèria, en la majoria de substàncies es presenten en forma d'ions o molècules.
Els ions són àtoms o grups d'àtoms amb una càrrega elèctrica global.
CATIONS (+): es formen quan un àtom perd un o més electrons.
ANIONS (-): es formen quan un àtom guanya un o diversos electrons.
Són inestables que intenten buscar l'estabilitat. Per fer-ho intenten aconseguir una configuració electrònica de gas noble.
2. MOLÈCULES Les molècules són les unitats físiques de la matèria.
Són constituides per grups d'àtoms (2 o més) que interaccionen i s'associen de manera característica segons cada tipus de molècula.
Qualsevol molècula que formi part de la matèria viva s'anomena biomolècula. Les propietats d'aquestes depenen dels àtoms que la formen i del tipus d'enllaç que els manté units.
Es poden separar en molècules inorgàniques; com l'aigua i certes sals minerals, i molècules orgàniques; els glúcids, els lípids, les proteïnes i els àcids nucleics 3. ASSOCIACIONS MACROMOLECULARS/ SUPRAMOLECULARS 4. ORGÁNULS CEL·LULARS Cadascun dels components citoplasmàtics ben diferenciats, constituents elementals de qualsevol cèl·lula, dotats de més o menys autonomia. Són orgànuls els mitocondris, l'aparell de Golgi, el reticle endoplasmàtic, els lisosomes i els cloroplasts.
5. CÈL·LULA La cèl·lula és la unitat estructural i funcional dels éssers vius. Àixo vol dir que la nostra estructura i la de tots els éssers vius és formada a base de cèl·lules, i que funcionen i vivim perquè funcionen i viuen cadascuna d'elles.
Teoria cel·lular: 1. Són la unitat anatòmica que integra el cos dels éssers vius.
2. La cèl·lula és la unitat fisiològica o funcional dels organismes.
3. Les cèl·lules s'originen a partir d'altres cèl·lules (per divisió d'aquestes).
4. La informació genètica es transmet de generació en generació.
POLIMERITZACIÓ La polimerització és el procés industrial pel qual s'obté un polímer a partir de la repetició d'un component base (monòmer). Els polímers són productes d'alta massa molecular.
HIDRÒLISI La hidròlisi és una reacció de trencament de substrats per addició d'aigua.
...