Problemes Temes 1-3 (amb respostes)_2006 (2006)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Química
Año del apunte 2006
Páginas 3
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 2

Vista previa del texto

PROBLEMES DE QUÍMICA (CCAA) Curs 2005-2006 TEMES 1, 2 i 3 1.
Els raigs X emesos pel Cu tenen una longitud d'ona de 1,58 x 10-8 cm. Calculeu la freqüència, el nombre d'ona i la energia d'aquesta radiació.
2.
Representeu gràficament com varia l'energia d'un fotó en funció de : a)  b)  c) 1/ d) la seva velocitat 3.
Calculeu l'energia, en eV, alliberada en la transició d'un electró en l'àtom d'hidrogen, des del nivell n=3 al nivell n=1. Trobeu la longitud d'ona de la radiació emesa en aquesta transició així com totes les ratlles espectrals que es podrien observar en excitar una col·lecció d'àtoms d'hidrogen amb una energia de 12,1 eV. Indiqueu també la regió de l'espectre a la qual pertanyen cadascuna de les radiacions.
4.
Calculeu l'energia de ionització de l’àtom d'hidrogen: a) En el seu estat fonamental b) Quan l’electró està ja excitat al nivell n=2.
5.
Calculeu la freqüència de la radiació emesa per l’ió Mg+, en recuperar el seu electró, si el primer potencial de ionització d'aquest element és 1,221 x 10-18 J/àtom.
6.
Volem determinar la posició d'un electró amb velocitat de 1 x 106 m/s, mitjançant un feix de llum verda de 14 -1 freqüència 6 x 10 s . Quina relació tenen l'energia d'un fotó d'aquesta llum amb l'energia de l’electró que pretenem localitzar? 7.
Indiqueu quants orbitals existeixen i quins són per: a) n = 2 b) n = 3, l = 2 c) n = 4, l = 2 8.
Indiqueu els valors possibles dels quatre nombres quàntics per a un electró que es troba en un orbital: a) 5p 9.
b) 3d c) 5f d) 3f Donades les següents configuracions : a) [1s22s1] ;b) [ 1s1] ;c) [2s1] ;d) [1s23s1] ;e) [1s22s22p83s1] ;f) [1s22s22p62d2] Indicar quines configuracions acceptables corresponen a àtoms en l’estat fonamental, quines a àtoms en estat excitat i quines configuracions son inacceptables.
10. Amb l'ajuda de la taula periòdica, Escriviu les estructures electròniques en els orbitals de l’últim subnivell ocupat dels àtoms i ions següents: 2a) Si b) S c) Co d) Ba 11. Escriviu la configuració electrònica dels àtoms i ions següents: a) Criptó b) Gali c) Ió cinc (Zn2+) d) Ió bromur (Br-) e) Sodi.
12. Per l'element 53 del sistema periòdic indiqueu: a) període, grup i bloc electrònic al qual pertany b) Càrrega elèctrica del seu ió més estable 13. Sense mirar la taula periòdica dóna la configuració electrònica dels següents elements tot indicant el nombre d'electrons desaparellats: a) El setè de la primera sèrie de transició b) El quart gas noble c) L'ió més estable de l'element 38 d) L'element dels grups principals amb el orbital 4p mig ple 14. Compara i ordena els radis iònics de les següents espècies: Na+, Mg2+, Al3+, P5+ 15. Compareu el tercer potencial d'ionització del Mn amb el tercer del Fe.
16. Raona, sense recórrer a la taula periòdica quina espècie dels següents parells té el radi més gran: a) L'element 35 o l'ió més probable d'aquest element b) L'element 18 o l'element 19 c) L'element 22 o l'ió més probable d'aquest element d) L'element 14 o el 32.
17. Ordena les següents espècies segons radi creixent: a) Na+, Mg2+, Cl-, Ar b) Si, S, Ge, Ba, Pb c) Ti4+, Ti2+, Ti, Fe2+, Ni2+, Zn2+ d) Fe, Ru, Os, Fe2+.
18. Ordena els elements següents de menys a més variació d’entalpia associada a l’afinitat electrònica ( HAE) Al, Cl, P, Si, S.
19. A) Quin àtom té el potencial d'ionització més petit: Li, F, Cs, Xe.
B) Quin àtom té una AE més petita: Cl, I, O, Na.
20. Indiqueu raonadament, quin d’aquests dos elements : S (Z=16) o Cl (Z=17) tenen el valor més gran de cada una de les següents propietats : a) Radi atòmic b) Primer potencial d’Ionització c) Segon Potencial d’Ionització d) Primera AE e) Segona AE RESPOSTES 1,90 x1018 s-1 6,3 x107 cm-1 1,25 x10-15J 3. E = 12,11 eV  = 102,5 nm n = 3  n = 2 (Visible: verd) n = 2  n = 1 (Ultraviolat) n = 3  n = 1 (Ultraviolat) 4. a) E = 13,65 eV; b) E = 3,4 eV 5. = 1,84 x1015 s-1 6. Efotó = 3,98 x10-19 J Eelectró = 4,55 x10-19 J 7. a) n=2;l=0,1;ml=-1,0,1 b) n=3;l=2;ml=-2,-1,0,1,2 c) n=4;l=2;ml=-2,-1,0,1,2 8. a) n=5,l=1,ml =-1,0,1, s=  1/2 b) n=3,l=2,ml =-2,-1,0,1,2, s=  1/2 c) n=5,l=3,ml =-3,-2,-1,0,1,2,3,s=  1/2 d) Configuració no permesa 9. a) i b) fonamentals; c) i d) excitades; e) i f) incorrectes 10. a) 3p2 b) 3p6 c) 4s2 d) 6s2 1.
11. a) [Ar]3d104s24p6 b) [Ar]3d104s24p1 c) [Ar]3d10 d) [Ar]3d104s24p6 e) [Ne]3s1 12. a) període: 5; Grup 17; Halògens b) -1 13. Electrons desaparellats: a) 3 b) 0 c) 0 d) 3 5+ 3+ 2+ + 14. P <Al <Mg <Na 15. Mn > Fe 16. a) Ió b) 19 c) Element d) 32 17. a)Mg2+<Na+<Ar<Clb) S<Si<Ge<Pb<Ba c) Ti4+<Zn2+<Ni2+<Fe2+<Ti2+<Ti d) Fe2+<Fe<RuOs 18. Cl>S>Si>P>Al 19. a) Cs : [Xe]6s1 b)Na: [Ne]3s1 20. a) S b) Cl c) S d) S e) Cl ...