Delictes contra interessos estatals (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Derecho Penal
Año del apunte 2015
Páginas 6
Fecha de subida 10/02/2015
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

BLOC IV Delictes contra interessos estatals TEMA 13 Introducció als delictes contra l’Administració Publica Especial referència als delictes relacionats amb la corrupció 1. Prevaricació L’article 404 CP constitueix el tipus bàsic d’altres delictes de prevaricació que es remeten a aquest precepte però que castiguen, a més, amb penes de presó i de multa.
Art. 404 CP A l’autoritat o funcionari públic que, amb coneixement de la seva injustícia, dicti una resolució arbitrària en un assumpte administratiu se’l castigarà amb la pena d’inhabilitació per un període de 7 a 10 anys.
2. Suborn La doctrina acostuma a classificar els diferents tipus delictius que s’inclouen dins del suborn en suborn passiu i suborn actiu, segons s’entenguin des del punt de vista del funcionari que accepta o sol·licita una promesa o un regal per a realitzar un acte relatiu al seu càrrec, o des del punt de vista del particular que corromp al funcionari amb els seus oferiments i els seus regals.
Ambdues modalitats tenen la mateixa finalitat: prohibir que, en la realització de les seves funcions públiques, una persona obtingui un lucre il·lícit. Així, es tracta de que l’exercici de la funció pública no estigui motivat per raons de caràcter econòmic alienes a la mateixa.
El suborn passiu El suborn propi Els articles 419 i 420 CP recullen les dos modalitats principals del suborn passiu impropi.
Art. 419 CP L’autoritat o funcionari públic que, en profit propi o d’un tercer, rebi o sol·liciti, per si mateix o mitjançant una altra persona, un regal, un favor o una retribució de qualsevol classe o accepti un oferiment o una promesa per realitzar en l’exercici del seu càrrec un acte contrari als deures inherents al mateix o per no realitzar o retardar injustificadament el que hagi de practicar, incorrerà en una pena de presó de 3 a 6 anys, multa de 12 a 24 mesos i inhabilitació especial per un període de 7 a 12 anys, sense perjudici de la pena corresponent a l’acte realitzat, omès o retardat en raó de la retribució o promesa, si fos constitutiu de delicte.
Art. 420 CP L’autoritat o el funcionari públic que, en profit propi o d’un tercer, rebi o sol·liciti, per si mateix o mitjançant una altra persona, un regal, un favor o una retribució de qualsevol classe o accepti un oferiment o una promesa per realitzar un acte propi del seu càrrec, incorrerà en una pena de presó de 2 a 4 anys, multa de 12 a 24 mesos i inhabilitació especial per un període de 3 a 7 anys.
Aquests dos articles s’han de complementar amb l’article 421 CP.
Art. 421 CP Les penes indicades en els articles precedents també s’imposaran quan el regal, el favor o la retribució es rebi o es sol·liciti per l’autoritat o el funcionari públic, en els seus respectius casos, com a recompensa per la conducta descrita en dits articles.
Tipus objectiu Són subjectes actius d’aquest delicte les autoritats o els funcionaris públics. Ara bé, l’article 423 CP equipara expressament a ells una sèrie de subjectes.
Art. 423 CP L’establert als articles precedents també serà aplicable als jurats, els àrbitres, els pèrits, els administradors i els interventors designats judicialment, o a qualsevol altra persona que participi en l’exercici de la funció pública.
Tipus subjectiu En el suborn només és punible la comissió dolosa, de manera que el funcionari ha de ser conscient del caràcter i la finalitat de la sol·licitud, l’acceptació o la recepció del regal o la promesa, i tot i així voler actuar.
El suborn impropi Aquest tipus de suborn es tipifica a l’article 422 CP.
Art. 422 CP L’autoritat o el funcionari públic que, en profit propi o d’un tercer, admeti, per si mateix o mitjançant una altra persona, un regal ofert en consideració al seu càrrec o funció, incorrerà en una pena de presó de 6 mesos a 1 any i suspensió de treball i càrrec públic d’1 a 3 anys.
Mentre els regals no passin de quanties moderades o del que es considera forma habitual de relació amistosa, aquest precepte no ha de ser aplicat, per més que el regal es realitzi en consideració al càrrec o funció pública del subjecte.
El suborn actiu A l’article 424 CP es recullen varies modalitats de suborn actiu, en les que el particular infereix amb el seu suborn en l’actuació de l’autoritat o el funcionari públic. A l’apartat 1 es tipifica la conducta del particular que corromp o intenta corrompre a una autoritat o a un funcionari perquè realitzi alguna de les conductes constitutives de suborn passiu.
Art. 424.1 CP El particular que ofereixi o entregui un regal o una retribució de qualsevol altra classe a una autoritat, un funcionari públic o una persona que participa en l’exercici de la funció pública perquè realitzi un acte contrari als deures inherents al seu càrrec o un acte propi del seu càrrec, perquè no realitzi o retardi el que hauria de practicar en consideració al seu càrrec o funció, serà castigat amb les mateixes penes de presó i multa que l’autoritat, el funcionari o la persona corrompuda.
A l’apartat 2 es castiga al particular que atén la sol·licitud de l’autoritat o el funcionari.
Art. 424.2 CP Quan un particular entregui un regal o una retribució atenent a la sol·licitud de l’autoritat, el funcionari públic o la persona que participa en l’exercici de la funció pública, se li imposaran les mateixes penes de presó i multa que a ells els hi corresponguin.
A l’apartat 3 es castiga el suborn relacionat amb certs processos de caire administratiu.
Art. 424.3 CP Si l’actuació aconseguida o pretesa de l’autoritat o el funcionari té relació amb els procediment de contractació, de subvencions o de subhastes convocats per les Administracions o els ens públics, s’imposarà al particular i, en el seu cas, a la societat, associació o organització a qui representi, una pena d’inhabilitació per obtenir subvencions i ajudes públiques, per contractar amb ens, organismes o entitats que formin part del sector públic i per gaudir de beneficis o incentius fiscals i de la SS per un període de 3 a 7 anys.
L’article 425 CP preveu una causa d’atenuació de la pena.
Art. 425 CP Quan el suborn medi en una causa criminal a favor del reu per part del seu cònjuge o una altra persona a la que es trobi lligat de forma estable per anàloga relació d’afectivitat, o d’algun ascendent, descendent o germà per naturalesa, per adopció o afins en els mateixos graus, s’imposarà al subornador la pena de presó de 6 mesos a un any.
A l’article 426 CP es recull una excusa que concedeix impunitat al particular involucrat en casos de suborn.
Art. 426 CP Quedarà exempt de pena pel delicte de suborn el particular que, havent accedit ocasionalment a la sol·licitud d’un regal o d’una altra retribució realitzada per una autoritat o un funcionari públic, denunciï el fet a l’autoritat que tingui el deure de procedir al seu descobriment abans de l’apertura del procediment, sempre que no hagin transcorregut més de dos mesos des de la data dels fets.
Finalment, a l’article 427 CP s’estableix una extensió de la responsabilitat penal als funcionaris de la Unió Europea.
Art. 427 CP L’establert als articles precedents també serà d’aplicació quan els fets siguin imputats o afectin als funcionaris de la UE o als funcionaris nacionals d’un altre Estat membre de la Unió.
3. Tràfic d’influències Amb la tipificació d’aquest delicte es pretén evitar la desviació de l’interès general a fins particulars.
La influència sobre un funcionari o una autoritat L’article 428 CP tipifica la influència exercida pel funcionari o l’autoritat sobre un altre funcionari o una altra autoritat.
Art. 428 CP El funcionari públic o l’autoritat que influeixin en un altre funcionari públic o una altra autoritat prevalent-se de l’exercici de les facultats del seu càrrec o de qualsevol altra situació derivada de la seva relació personal o jeràrquica amb aquest o amb un altre funcionari o autoritat per aconseguir una resolució que els hi pugui generar directa o indirectament un benefici econòmic per a si mateixos o per a un tercer, incorreran en una pena de presó de 6 mesos a 2 anys, multa pel doble del benefici perseguit i inhabilitació especial per un període de 3 a 6 anys. Si han obtingut el benefici perseguit, aquestes penes s’imposaran en la seva meitat superior.
L’article 429 CP tipifica la mateix influència exercida pel particular, que òbviament no pot prevaler-se de l’exercici de les facultats del seu càrrec però si d’alguna situació derivada de la seva relació personal.
Art. 429 CP El particular que influeixi en un funcionari públic o una autoritat prevalent-se de qualsevol situació derivada de la seva relació personal amb aquest o amb un altre funcionari públic o una autoritat per aconseguir una resolució que li pugui generar directa o indirectament un benefici econòmic per a si mateix o per a un tercer, serà castigat amb una pena de presó de 6 mesos a 2 anys i multa del doble del benefici perseguit. Si ha obtingut el benefici perseguit, aquestes penes s’imposaran en la seva meitat superior.
L’oferiment d’influència a un particular L’article 430 CP és una espècie de tipus residual que no afecta directament a cap bé jurídic protegit.
Art. 430 CP Qui, oferint-se a realitzar les conductes descrites als articles anteriors, sol·liciti de tercers regals, presents o qualsevol altra remuneració, o accepti un oferiment o una promesa, serà castigat amb una pena de presó de 6 mesos a 1 any.
Per acabar, l’article 431 CP preveu el decomís.
Art. 431 CP En tots els casos previstos en aquest apartat, els regals cauran en decomís.
4. Malversació La malversació pròpia Dins de la malversació pròpia s’inclouen tots els tipus de malversació que fan referència a autoritats o funcionaris públics i cabdals o efectes públics pròpiament dits. Per cabdal o efecte s’ha d’entendre qualsevol objecte o cosa moble, els diners, els efectes negociables...
que tinguin un valor econòmic apreciable. El caràcter públic es determina per la pertinença d’aquests béns a l’Administració Pública.
La regulació actual obliga a distingir dos modalitats diferents de malversació: Les conductes d’apropiació Són les previstes a l’article 432 CP. El primer apartat d’aquest precepte conté una modalitat activa i una modalitat passiva de malversació.
Art. 432.1 CP L’autoritat o el funcionari públic que, amb ànim de lucre, sostregui o consenti que un tercer, amb ànim de lucre, sostregui els cabdals o els efectes públics que tingui al seu càrrec per raó de les seves funcions, incorrerà en una pena de presó de 3 a 6 anys i inhabilitació absoluta per un període de 6 a 10 anys.
Els apartats 2 i 3 de l’article 432 CP contenen les regles aplicables per a la determinació de la pena.
Art. 432.2 CP S’imposarà una pena de presó de 4 a 8 anys i d’inhabilitació absoluta per un període de 10 a 20 anys si la malversació revestís especial gravetat atenent al valor de les quantitats sostretes i al dany o entorpiment produït al servei públic. Les mateixes penes s’imposaran si les coses malversades han estat declarades de valor històric o artístic, o si es tracta d’efectes destinats a alleujar alguna calamitat pública.
Art. 432.3 CP Quan la sostracció no arribi a 4.000€, s’imposarà una pena de multa superior a 2 i fins a 4 mesos, presó de 6 mesos a 3 anys i suspensió del treball o càrrec públic per un període de fins a 3 anys.
Les conductes de distracció En aquest apartat s’inclouen les conductes del funcionari que, sense apropiar-se dels cabdals, els aparta de la finalitat a la que estaven assignats, aplicant-los a un ús aliè a la funció pública. En aquest grup es troben els delictes previstos als articles 433 i 434 CP.
Art. 433 CP L’autoritat o el funcionari públic que destini a usos aliens a la funció pública els cabdals o efectes posats al seu càrrec per raó de les seves funcions, incorrerà en una pena de multa de 6 a 12 mesos i suspensió del treball o càrrec públic per un període de 6 mesos a 3 anys.
Si el culpable no reintegra l’import sostret dins dels 10 dies següents a la incoació del procés, se li imposaran les penes de l’article anterior.
Art. 434 CP L’autoritat o el funcionari públic que, amb ànim de lucre propi o aliè i amb greu perjudici per a la causa pública, doni una aplicació privada a béns mobles o immobles pertanyents a qualsevol Administració o Entitat estatal, autonòmica o local, o a Organismes dependents d’alguna d’elles, incorrerà en una pena de presó d’1 a 3 anys i inhabilitació especial per un període de 3 a 6 anys.
La malversació impròpia Art. 435 CP Les disposicions anteriors són extensives: a. Als que es trobin encarregats en qualsevol concepte de fons, rentes o efectes de les AP.
b. Als particulars legalment designats com a depositaris de cabdals o efectes públics.
c. Als administradors o depositaris de diners o béns embargats, segrestats o depositats per una autoritat pública, encara que pertanyin a particulars.
8. Negociacions prohibides als funcionaris Art. 439 CP L’autoritat o el funcionari públic que, havent d’intervenir per raó del seu càrrec en qualsevol tipus de contracte, assumpte, operació o activitat, s’aprofiti d’aquesta circumstància per forçar o facilitar-se qualsevol forma de participació, directament o mitjançant una altra persona, en aquests negocis o actuacions, incorrerà en una pena de presó de 6 mesos a 2 anys, multa de 12 a 24 mesos i inhabilitació especial per un període d’1 a 4 anys.
h. Infidelitat en la custòdia de documents.
Sostracció, destrucció, inutilització o ocultació de documents Art. 413 CP L’autoritat o el funcionari públic que, amb coneixement, sostregui, destrueixi, inutilitzi o oculti, total o parcialment, documents la custòdia dels quals li està encomanada per raó del seu càrrec, incorrerà en una pena de presó d’1 a 4 anys, multa de 7 a 24 mesos i inhabilitació especial per un període de 3 a 6 anys.
La vulneració dels mitjans posats per impedir l’accès Art. 414.1 CP L’autoritat o el funcionari públic que, per raó del seu càrrec, tingui encomanada la custòdia de documents respecte dels que l’autoritat competent ha restringit l’accés, i que amb coneixement destrueixi o inutilitzi els mitjans posats per impedir aquest accés o consenti la seva destrucció o inutilització, incorrerà en una pena de presó de 6 mesos a 1 any o multa de 6 a 24 mesos i, en qualsevol cas, inhabilitació especial per un període d’1 a 3 anys.
Art. 414.2 CP El particular que destrueixi o inutilitzi els mitjans a que es refereix l’apartat anterior, serà castigat amb una pena de multa de 6 a 18 mesos.
L’accés a documents secrets Art. 415 CP L’autoritat o el funcionari públic no comprès en l’article anterior que, amb coneixement i sense la deguda autorització, accedeixi o permeti accedir a documents secrets la custòdia dels quals li està confiada per raó del seu càrrec, incorrerà en una pena de multa de 6 a 12 mesos i inhabilitació especial per un període d’1 a 3 anys.
Reducció de la pena Art. 416 CP Seran castigats amb una pena de presó o multa immediatament inferior a les respectivament indicades als tres articles anteriors, els particulars encarregats accidentalment del despatx o custòdia de documents, per comissió del Govern o de les autoritats o funcionaris públics als qui han estat confiats per raó del seu càrrec, que incorrin en les conductes descrites en els mateixos.
...