Demografia - Tema1 (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura Demografia
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 08/01/2015
Descargas 27
Subido por

Vista previa del texto

DEMOGRAFIA TEMA 1: INTRODUCCIÓ I FONTS D’INFORMACIÓ DEMOGRAFIA I SALUT    Elaborar taxes i altres indicadors sanitaris Desenvolupar estudis epidemiològics Dur a terme la planificació i programació sanitàries Ciència social que estudia la població humana, tant des del punt de vista descriptiu com analític.
La seva etimologia prové del grec demos (poble) i grafos (descripció).
Demografia: “Ciència que té per objecte l’estudi de les poblacions humanes i que tracta de la seva dimensió, de la seva estructura, de la seva evolució i dels seus caràcters generals considerats, sobretot, des d’un punt de vista quantitatiu” (OMS) Població: “Conjunt d’individus constituïts de forma estable que coincideixen en el temps i l’espai, lligats per vincles de reproducció, i identificats per característiques polítiques, ètniques i/o religioses” Característiques de la població: Dimensió: n. D’efectius Distribució: dels efectius sobre el territori Estructura o composició: edat i sexe dels efectius en un moment donat Dinàmica o evolució en el temps Relació amb altres fenòmens socials Utilitat sanitària demografia     Conèixer el comportament de la població o Reproducció o Mortalitat Previsió de recursos o Humans o Materials Planificació i programació sanitàries Avaluació de la qualitat de l’atenció sanitària a la població La teoria de la transició demogràfica o Model Europeu      Marc teòric de la demografia Primer va disminuir la mortalitat i després la natalitat a Europa (s. XVIII) “Consciència col·lectiva” Coincideix amb “la modernització” Gran creixement de la població Esquema Teòric de la Transició Demogràfica (finals s.XVIII i durant el s.XIX) Europa (s. XIX) La població Europea es va doblar i la població Española també.
Fonts de la informació demogràfica Per a obtenir “numeradors” Per a obtenir “denominadors”     El cens de població El padró municipal El registre civil Les enquestes demogràfiques Cens Llistat oficial o padró estadístic de la població d’un territori determinat per conèixer les característiques socials i demogràfiques dels seus habitants.
 Es realitza a nivell estatal  El fa l’administració pública (INE) Característiques  Simultani  Instantani  Periòdic: Cada 10 anys (últim, any 2011)  Confidencial Objectius  Comptar la població i la seva distribució  Conèixer l’estructura de les llars d’un país i les formes de convivència  Situació laboral/Estudis  Mitjans de transport i desplaçaments  Característiques dels habitatges/edificis Planificar i avaluar polítiques demogràfiques, educatives, assistencials, medioambiantals...
Cens 2011 (http://youtu.be/_6Jd5XZw_ZQ) Va canviar a fer-se mostreig al 2011.
¿Cuáles son las principales diferencias con censos anteriores? Tradicionalmente, los Censos de Población y Viviendas han requerido la visita exhaustiva de todos los hogares para realitzar el recuento de la población. Por eso la diferencia más destacable de los censos 2011 con los anteriores es que, en esta ocasión, bastarà con recoger la información de una muestra de aproximadamente un 12% de la población (unos 5,7 millones de persones, 3 millones de viviendas, repartidos por toda la geografia nacional) ya que se aprovechará la información disponible en el Padrón y otros registros.
Padró municipal  Relació de persones que viuen en un determinat municipi. Qui s’ha de donar d’alta?  Empadronar-se és un dret que comporta automàticament altres drets  Des de 1996 – Padró continu  Xifres oficials de població – s’obtenen dels municipis amb data de referència 1 de gener Padró  Finalitat administrativa  Guarda informació dades nominal per finalitat administrativa  Conté informació respecte: nom i cognoms, DNI, domicili, sexe, data i lloc de naixement, nacionalitat i nivell d’estudis  Registre viu  Municipal Cens  Caràcter estadístic  No guarda informació dades (nom i cognoms, DNI) per secret estadístic.
 Inclou molta informació: com ara l’estat civil, l’activitat econòmica, el tipus de transport utilitzat, formes de convivència, característiques dels edificis i les vivendes...
 Proporciona foto fixa  Estatal Registre civil  Naixements  Defuncions  Canvis d’estat civil Enquestes  Enquesta nacional de fecunditat (1999)  Enquesta de discapacitats, deficiències i estat de salut (1999)  Enquesta demogràfica de Catalunya 2007 Fonts d’informació  Per a obtenir “denominadors” o Habitants  Cens i padró  Per a obtenir “numeradors” o Civils: registre naixements o Altres (sanitaris): registre mortalitat  Complementàries o Enquestes Limitacions de les fonts d’informació  Organització administrativa  Nivell cultural  Accessibilitat  Registre dels nounats Errors de les fonts d’informació  Administratius Involuntaris  Estadístics  D’interpretació  Voluntaris Organismos a nivel Español www.ine.es  Instituto nacional de estadística (INE) o Cifras de población y censos demograficos o Movimiento natural de la población o Migraciones o Proyecciones de población o Análisis y estudiós demográficos Organismes-publicacions Catalunya  Institut d’estadística de Catalunya (IDESCAT) o Anuari estadístic de Catalunya o Disponible a: www.idescat.cat  Institut metropolità d’estadística (IME) o Anuari estadístic de la Ciutat de Barcelona o Disponible a: www.bcn.cat  Departament de Salut o Disponible a: http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_san itaries/dades_de_salut_i_serveis_sanitaris/ (Departament/Dades de Salut i serveis sanitaris) Organismes i publicacions internacionals  Europa (EUROSTAT) o EUROSTAT regional yearbook o Disponible a: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes  UNFPA (Fondo de población de las naciones Unidas) o Anual report o Estado de la población mundial o Disponible a: http://www.unfpa.org  L’OMS o World Health Statistics (anual) o Disponible a: http://www.WHO.int ...

Tags: