Tema 3: Com exerceix l’ambient la seva influencia en el comportament? (COMPLET) (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments de Psicobiologia II: Genètica del comportament
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 12/03/2016
Descargas 34
Subido por

Descripción

Tema 3: Com exerceix l’ambient la seva influencia en el comportament? COMPLET!

Vista previa del texto

Genètica del comportament Laura Casado Tema 3: Com exerceix l’ambient la seva influencia en el comportament? 1. Ambient compartit i no compartit  Quin pes té l’ambient en la genètica i quina és la seva importància?  En cada comportament interactuen una gran quantitat de gens amb l’ambient.
1.1: Bessons monozigòtics: Com és possible que dos bessons homozigòtics (tenen el mateix material genètic) no tinguin un comportament igual?  Les diferències són degudes a l’ambient. Els trets de la personalitat estan altament influïts per l’ambient (normalment un 50% genètica i un 50% ambient).
En els trastorns psicopatològics (exemple: esquizofrènia, trastorn bipolar...) també estan influït per l’ambient (aproximadament un 20%).
Els bessons monozigòtics tenen:   Alta semblança: Volum cerebral, percentatge de matèria grisa i percentatge de matèria blanca Baixa semblança: Desenvolupament de l’escorça cerebral (part superficial)  Això és degut a que el desenvolupament de l’escorça és pràcticament post-natal.
1.1.2: Factors ambientals: Trobem molts factors ambientals (intrauterins i post-natals) que poden afectar als bessons homozigòtics i poden provocar un comportament completament diferent en tots dos:    Nivell socioeconòmic Educació Dieta: Fins i tot dins la mare la dieta pot ser diferent. Un 33% dels bessons homozigòtics NO comparteixen placenta, i per tant pot ocórrer que la quantitat de nutrients o oxigen que reben no sigui la mateixa.
Epigenètica: Ciència que explica com l’ambient pot provocar canvis en l’expressió gènica (mutacions).
Genètica del comportament Laura Casado 1.1.3: Tipus d’ambient: L’ambient pot ser compartit o no compartit pels dos bessons. També pot tractar-se d’un ambient compartit en certs casos (ex: a casa) i un ambient no compartit en d’altres (ex: grups a l’escola)   Ambient compartit: Factors ambientals compartits amb la resta de membres de la família  això fa als bessons iguals entre ells (ja que es troben en el mateix ambient) Ambient no compartit: factors ambientals no compartits amb la resta de membres de la família  això explica la diferencia en els bessons Ambient compartit Ambient no compartit   Definició Terminologia emprada Tots els factors ambientals  Ambient compartit (pot compartits amb els familiars ser familiar o no) que fan que els parents  Ambient comú s’assemblin Tots els factors ambientals no  Ambient no compartit compartits amb els familiars (pot ser familiar o no) que fan que els parents siguin  Ambient únic diferents  Ambient idiosincràtic  Ambient específic Els bessons monozigòtics criats pels mateixos pares  les diferencies seran degudes a l’ambient no compatit.
Un fill biològic i un altre adoptat criat pels mateixos pares  les similituds seran en gran parts degudes a l’ambient compartit  s’assemblen molt poc entre ells.
Conclusió: l’ambient no compartit té un pes molt important, fins i tot molt més que l’ambient compartit, tot i que podem concloure que tots dos tenen influencia.
1.2: Com exerceix l’ambient la seva influencia sobre el comportament? Les influencies ambientals poden estar condicionades genèticament (correlacions entre factors genètics i ambientals) 1.2.1: Correlacions genotip-ambient: Control genètic de l’exposició a l’ambient:    Passiva: Els pares aporten els gens...però també l’ambient de criança Activa: Seleccionem aquells ambient que millor correlacionen amb la nostra manera de ser Evocativa: Provoquem en els altres aquells comportament que millor correlacionen amb la nostra manera de ser.
1.2.2: Interacció genotip-ambient: El control genètic de la sensibilitat a l’ambient. Els efectes no son additius entre els factors ambientals i factors genètics1.2.2.1: Experiment Cooper & Zubeck: Criança de rates en un ambient normal. Els hi fan un test d’intel·ligència i les classifiquen entre “tontes” i “llestes”. Seguidament, alteren l’ambient en el que es troben: Genètica del comportament Laura Casado  Enriqueixen l’ambient: Se’ls hi posen objectes per explorar, rodes, objectes de colors.
Resultats: Les rates “llestes” seguien igual, el nivell de destresa seguia sent el mateix. En canvi, en les rates “tontes” els errors han disminuït i pràcticament s’han equiparat.
Conclusió: L’ambient enriquit sí que esta afavorint, però només a la configuració genètica de les rates “tontes”.
 Restringeixen l’ambient: Menys interacció amb germans i mare, menys colors i objectes.
Resultats: Les rates “tontes” hi feien igual de malament, però les rates “genèticament llestes” augmentaven el nombre d’errors, equiparant-se a les rates tontes.
Conclusió: L’ambient empobri perjudica a les rates “llestes” Els efectes no son additius: s’equiparen per sota o per dalt, però no se sumen els efectes.
Apareixen en una situació o no, però no es produeix sumació dels efectes.
Una configuració genètica concreta pot tenir efectes diferents en funció de l’ambient. La genètica controla la sensibilitat al medi ambient, en funció dels gens que tingui l’individu.
Amb una configuració genètica determinada els efectes de l’ambient s’expressen i amb una altra determinada combinació genètica els efectes de l’ambient no s’expressen o s’expressen poc.
1.2.3: Adopcions: Dissenys Pares biològics Presència Pares adotptius Absència Presència Absència La part d’a baix és el mateix.
Mètode d’estudi dels adoptat Mètode de la criança creuada Estudis d’adopcions: Exemple 1: Factors genètics Factors ambientals Presència Absència Presència 10 3 Absència 8 1 Explicació: Tenim dos variables que fluctuen. Hem de controlar una de les dues variables, per això anem a “absència”. En absència de factors ambientals els genètics son 8 a 1 més importants.
Genètica del comportament Laura Casado En absència de factors genètics, els factors ambientals són 3 a 1 més importants. Per tant, podem determinar que els factors genètics son més importants. El control sempre es A-B-.
Exemple 2: Factors genètics Factors ambientals Presència Absència Presència 26 24 Absència 7 5 Explicació: Pesen més els factors ambientals. Primerament, controlem els factors genètics per veure com fluctuen els ambientals  absència de factors genètics. En absència de factors genètics, tenim un 24:5 pels ambientals. Seguidament controlem els ambientals. Els genètics fluctuen 7 presència 5 absència.
La diferència és més gran de 24 a 5 que de 7 a 5, per tant podem determinar que els factors ambientals tenen major pes.
1.2.4: Bessons monozigots Tret o malaltia Concordança/correlació Extraversió 0,51 Neuroticisme 0,46 Esquizofrènia severa 0,75 Trastorn bipolar 0,70 Depressió 0,54 TDAH 0,80 Si comparo l’extraversió amb el TDAH puc dir que l’ambient no compartit és més important per l’extraversió que pel TDAH, ja que si són bessons monozigots sé que totes les diferència que hi hagin son ambientals. Per tant, si la concordança és menor significarà que té més important l’ambient no compartit.
Conclusions finals: NATURA VIA AMBIENT  Nurture vs nature: Natura vs. Criança  Què és genètic i què és ambient?. Aquest concepte està obsolet: no es contraposen l’ambient i la genètica, sinó que es complementen.
...