Python-dades i variables (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Física - 1º curso
Asignatura Informatica
Año del apunte 2013
Páginas 2
Fecha de subida 06/04/2016
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

Tipus de dades i Variables: 1. Tipus de dades en Python 1.Enters 2.Reals 3.Caràcters 4.Booleans 1.1. Enters Enters: valors sense part decimal (positius o negatius) Estan dividits en int (espais de memòria més petits) i long (espais de memòria grans).
1.2. Reals Reals: tenen part entera i decimal •Suma: + •Resta: •Producte * •Divisió: / •Exponenciació: ** •Mòdul: % (resta de la divisió) float () convertir enters a reals - devant valor per canviar-li el signe // fer divisió entera Eq. de segon grau X_1 = (-b + math.sqrt(b**2 - 4*a*c))/(2*a) X_2 = (-b - math.sqrt(b**2 – 4*a*c))/(2*a) a) Operacions a nivell de bit •and: & •or: | •xor: ^ •not: ~ •Desplaçament esquerra: << •Desplaçament dreta: >> 1.3. Booleans Nomès poden pendre 2 valors : true o false Aquests valors s’operen amb operacions lògiques: AND a and b OR a or b NOT a not b Operadors de comparació: Igualtat: x == y Desigualtat: x != y Major: x > y Menor: x < y Major o igual: x >= y Menor o igual: x <= y 1.4. Cadenes Permet guardar qualsevol tipus de dades text = “” Caràcters especials per posar control als strings: \t introdueix una tabulació \n introdueix un salt de línia \\ per posar el signe ” variable = “text” o bé 'text' # Longitud del text len(text) # Passar a majúscules text.upper() # Passar a minúscules text.lower() # Subcadenes text[0:6] Formatatge de sortida: Tipus Especificador Cadena %s Enter %d Real %f Exemple: print 'Solucio: A=%f, B=%f' % (x,y) 1.5. Complexes s'escriuen amb una j en comptes d'una i importar llibreria cmath per poder fer operacions amb ells (import cmath) 2. Canvis de tipus de dades: cast: canviar el tipus de dada del contingut assignat a una variable ...