Comunicació no verbal (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Teories de la comunicació
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 22/10/2014
Descargas 7
Subido por

Descripción

Classe 22-10-2014. Comunicació no verbal

Vista previa del texto

Teories de la Comunicació Clàudia Ramos COMUNICACIÓ NO VERBAL - - Definició: Comunicació no verbal són tots els aspectes que acompanyen al llenguatge verbal Relació entre comunicació verbal i no verbal: reiteració, contradicció, substitució (la comunicació no verbal a vegades pot substituir la verbal), complementació (es poden complementar), èmfasi, regular la interacció.
Alguns investigadors donen més importància a la comunicació no verbal que a la verbal: o A EEUU és on més s’ha estudiat la comunicació no verbal o A. Merhabian (1972): COMUNICACIÓ paraules veu llenguatge corporal 7% 55% 1 38% - Funcions: o Gestió i control de la situació immediata o Recolzament i complement de la comunicació verbal: el llenguatge no verbal ratifica el que diu el llenguatge verbal o Substitució de la comunicació verbal en ocasions o Expressió de les emocions: el llenguatge verbal, que també és un llenguatge estructural, necessita la comunicació no verbal per expressar les emocions. En primer lloc, perquè no les podem controlar, i en segon, perquè no en som conscients. La comunicació no verbal per excel·lència és la que transmet les emocions. La que ens dóna credibilitat però alhora ens delata.
o Valor simbòlic per expressar el jo davant la resta de persones. Ens permet mostrar als demés el jo que nosaltres volem, la construcció de la nostra pròpia imatge.
o Metacomunicativa (subministrar informació per a la interpretació dels missatges verbals). La comunicació no verbal ens ajuda a donar sentit a les coses que nosaltres diem i les que diuen els altres. Permet integrar element dels dos codis: verbal i no verbal.
o Canal de dispersió de la comunicació verbal al estar menys subjecta a intervencions de censura a nivell conscient i inconscient - 7 expressions facials universals de l’emoció: Alegria, sorpresa, por, menyspreu, tristesa, fàstic, ira.1 Aquesta idea ve de Charles Darwin quan parlava sobre l’evolució dels animals i l’ésser humà. En aquest llibre, considerava que les emocions de l’ésser humà són una herència dels animals. S’ha David Matsumoto & Paul Ekman (1988): Facial Expression Analysis 1 Teories de la Comunicació Clàudia Ramos - arribat a aquesta conclusió estudiant les migracions i estudiant com les persones d’una cultura s’integren a una cultura estrangera.
Paul Ekman: un dels grans investigadors que ha estudiat les emocions. Cada una de les grans emocions dóna lloc a micro expressions facials. Pensa que les emocions són universals.
Comunicació i expressió de les emocions - Classes de conducta no verbal2 o o o o o o o Cinèsica: àmbit d’estudi dels moviments i l’expressió gestual i corporal.
Característiques físiques de les persones, per constitució. A la psicologia antiga, s’atribuïa a cada constitució física un tipus de caràcter. Però ara sabem que el tipus de constitució física no t’estableix una personalitat, però sí que és significatiu.
Conducta tàctil: de quina manera, al parlar amb altres persones, tendim a tocar o no a l’altra persona. Això depèn del caràcter i de la persona.
Parallenguatge: fa referència a l’entonació, el ritme, la intensitat, el volum..
Forma que tenim de dir les coses (sovint inconscientment) Proxèmica: moviments que fem quan estem parlant amb l’altra persona.
Treballa sobre la proximitat i la llunyania física dels interlocutors Artefactes: totes aquelles coses que portem posades (vestit, complements, perfum...) Factors del entorn: context en el qual estem parlant Ampliació classes de conducta no verbal: - - - 2 Característiques físiques: o Condicionants biològics: constitució, ulls, cabell...
o Condicionants relatius a les experiències de vida del subjecte: estil de vida, alimentació, etc...
o Condicionants socioculturals: cànons de bellesa, valors estètics, pràctiques culturals, etc...
Cinèsica: o Ray Birdwhistell (membre de l’Escuela de Palo Alto): Introduction to Kinesics (1952) o Moviment de tot el cos: gestos, postures, actituds,... que realitzem de forma conscient o inconscient o Expressió corporal: coherència amb el discurs verbal, la experiència personal i el context o Gestualitat: Gestos amb les mans i el cap o Mirada: Expressió de les emocions i definició de la relació entre els comunicants Característiques físiques: o Físico o forma del cos o Olors o Alçada o Pes o Aspectes culturals Knapp (1985): Comunicació no verbal 2 Teories de la Comunicació - - - - - Clàudia Ramos Conducta tàctil: o És la més decisiva per comunicar emocions i afectes i per a relacionar-se amb altres persones o Està determinada per:  el caràcter de cada persona i experiències pròpies  el rol masculí i femení  la cultura (diferencies a cada societat)  les normes socials Paralingüística: o Timbre de veu: registre o altura musical de la veu o Intensitat o volum o Velocitat o To: registres greus i aguts o Ritme o Diferenciadors per caracteritzar relacions emocionals: riure, badall, plor...
Proxèmica: o E. Hall, (1966): The Hidden Dimension o Proxèmica: estudia l’ús del espai i la distància de la comunicació o Estratègies de preservació del espai davant els intrusos a través de la posició, postura i gest o L’intrusisme és causa d’incomoditat segons diversos factors: sexe, edat, mode, factors culturals (cultures de contacte i no contacte) Artefactes: o Manipulació d’objectes que poden actuar com a estímuls: perfum, roba, ulleres...
Factors del entorn o Configuració de l’entorn: mobles, estil arquitectònic, olors, temperatura, sorolls...
3 ...