GENÈTICA BACTERIANA I (2017)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Biotecnología - 2º curso
Asignatura Microbiologia
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 09/06/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

GENÈTICA BACTERIANA I. Anàlisi de Mutacions Exercici 1 8 Es sembra un inòcul d’aproximadament 10 cèl.lules d’una soca mutant d’E. coli en una placa amb medi complert (AN) i forma un cultiu confluent (en gespa). Es preparen rèpliques en medi mínim suplementat amb leucina, timina i prolina. Els resultats són els següents: (a) Quin és el genotip de les colònies que apareixen, i quin pot ser el seu origen? Colònia negre à Leu+ Pro+ Tim+ , pot créixer en totes les plaques encara que li faltin nutrients, és capaç de sintetitzar-los per ell mateix. Colònia gris à Leu+ Pro+ Tim-, només creix en presència de timina, significa que quan no n’hi ha al medi no podrà créixer. Si pot créixer en un medi on només hi ha timina vol dir que és capaç de sintetitzar els altres dos aminoàcids. Colònia blanca à Leu+ Pro- Tim+, només creix en presència de prolina, significa que quan no n’hi ha al medi no podrà créixer. Si pot créixer en un medi on només hi ha timina vol dir que és capaç de sintetitzar els altres dos aminoàcids. Si fos Leu- o Tim- no podria créixer en el medi amb prolina. (b) Quin genotip creus que és el genotip de la soca inicial? Primer hem de presentar els possibles fenotips: Leu+ Pro+ Tim+ Leu+ Pro+ Tim- Leu- Pro- Tim- Leu+ Pro- Tim+ Leu+ Pro- Tim- à És amb la que es Leu- Pro+ Tim- Leu- Pro+ Tim+ fan menys mutacions Leu- Pro- Tim+ Les mutacions son de – a +. Passa de no tenir el gen a tenir-lo Exercici 2 Un cultiu d’una soca salvatge d’E. coli es tracta amb nitrosoguanidina. Es renta el cultiu i es deixa el temps necessari per a l’expressió fenotípica, a continuació es tracta amb penicil·lina. Es sembren diverses plaques amb agar nutritiu i d’entre les colònies que han crescut, se’n selecciona una que presenta el següent comportament davant de diferents medis: a) Quin mètode d’obtenció de mutants descriu l’enunciat? Explica breument el fonament d’aquest tipus d’experiments. El mèdote utilitzat és per un mutàgen químic amb un agent que reacciona amb el DNA. La nitrosoguanidina és un agent alquilant que altera les bases de DNA originant transicions i delecions. Després es fa un tractament amb/per penicil·lina per seleccionar aquelles cèl·lules que haigin mutat. La penicilina mata els protòtrofs però no els auxòtrofs. b) Quina o quines auxotrofies presenta la colònia seleccionada? La colònia seleccionada presenta auxotrofia per Lys ja que només creix en el medi on hi ha Lys. c) Quins medis de cultiu s’haurien de dissenyar per determinar-ho? S’haurien de dissenyar medis de cultiu amb diferents combinacions entre les posibles auxotrofies. Medis en que hi hagues tots els nutrients menys un, medis en que hi hagues tots els nutrients menys dos, medis amb un sol nutrient (a part de M.M i la fornt de carboni)… Exercici 3 En un procés de selecció indirecta de mutants es fan diverses sembres en rèplica en medis selectius per tal de caracteritzar fenotípicament les diferents colònies mutants obtingudes. . a) Quin és el fenotip de les diferents colònies en relació als marcadors que s’analitzen? Tingueu en compte tant la presència d’auxotròfies com la utilització de diferents substrats. Colònies negres à Glu+ Gal+ Arg+ His+ Lys+ Trp+ Penr Colònies amb puntets àGlu+ Gal- Arg? His? Lys+ Trp+ Pens Colònies blanques à Glu- Gal+ Arg? His? Lys- Trp+ Pens b) La colònia negra a la figura es pot considerar un mutant? Raona la resposta. Si la soca inicial presentes auxotrofies podriem dir que la colònia negre és mutant ja que no presenta cap auxotrofia i pot creixer en totes les condicions de medi mínim. El fet que sigui resistent a la penicilina es indica que será mutant sabem que la selvatge no és resistent a la penicilina perquè sino les altres colònies també ho serien. Exercici 4 En un determinat procés experimental on es vol determinar la contribució dels diferents processos de transferència horitzontal gens en la taxa de canvi genètica + + d’una espècie bacteriana s’incuba un llisat d’una soca donadora amb genotip glu trp + + - - asp amb un cultiu competent de la mateixa espècie amb genotip glu trp asp . Marcadors: trp (triptòfan), asp (aspartat) i glu (glucosa) a) En quin procés d’intercanvi genètic es basa aquesta part de l’experiment? Justifica breument la resposta. Es basa en el procés de transformació, una cèl·lula en estat competent és capaç d’incorporar en el seu genoma DNA del medi. Quan la cèl·lula es llisa el DNA queda lliure en el medi. b) Dissenya els medis selectius necessaris per a la detecció dels possibles recombinants que es poden obtenir. Indica els possibles recombinants que poden créixer a cada medi. M.M + glu + + + à glu trp asp M.M + glu + trp + asp + - à glu trp asp- M.M + glu + trp + - à glu trp asp+ M.M + glu + asp + + à glu trp asp- + + + La colònia glu trp asp podrá creixer en tots els medis ...

Tags: