Bloc 5 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención + Derecho - 1º curso
Asignatura Mètodes d'investigació criminològica
Año del apunte 2017
Páginas 5
Fecha de subida 12/07/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Bloc 5: TREBALLS D’INVESTIGACIÓ CRIMINOLÒGICS • Contingut Treball d’investigació criminològics Ø Recerca bibliogràfica Per a realitzar la investigació podem utilitzar: § Fons primàries: proporcionen dades de primera mà, originals. Són el primer objectiu de font a buscar. Exemples: articles originals, llibres, antologies, monografies, tesis, dissertacions, treballs de conferències o seminaris... § Fons secundàries: són textos basats en fonts primàries, i impliquen generalització, anàlisi, síntesi dels mateixos. És a dir, reprocessen la informació de fonts primàries. Exemples: articles de revisió, complicacions. “El buen investigador utiliza las dos pero siempre va a la Fuente primaria” Estratègia de recerca: Paraules clau o descriptors. Utilitzar les paraules clau amb operadors booleans : AND, OR, NOT. Exemples de bases de dades: Ø Revistes criminològiques nacionals i internacionals Ø Estructura treball acadèmic § INTRODUCCIÓ Justificació: freqüència, gravetat, cost, conseqüències, etc. Antecedents: resum de la literatura més rellevant sobre el tema. Objectiu: objecte/tema/problema central del treball. § MATERIAL I MÈTODES o Tipus d’estudi: estudi transversal. o Base de dades utilitzada o Població d’estudi o Variables d’estudi o Anàlisi estadístic § RESULTATS o Resultats de l’estadística univariada o Resultats de l’estadística bivariada o Taules i gràfics Indicadors principals vinculats al sistema penitenciari: § DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS o Destacar principals troballes o Comparar els resultats amb altres estudis o Interpretar diferències i similituds observades o Limitacions de l’estudi i implicacions per la interpretació dels resultats o Conclusió: relacionar-ho amb els objectius i resultats § BIBLIOGRAFIA o La bibliografia s’ha de posar dins el document quan citem algun article. o Llistat de la bibliografia utilitzada al final del document. o Tipologia de la bibliografia: Vancouver (números), APA, AMA... tota igual al llarg del document. o Gestors de bibliografia: Mendeley, Zotero. § Mendeley: és un gestor de referències bibliogràfiques i una xarxa social acadèmica que pot ajudar-vos a organitzar la vostra recerca, col·laborar amb altres usuaris en línia, i conèixer els darrers documents publicats. § Zotero: és una extensió lliure, principalment, per al navegador Firefox, que permet als usuaris recol·lectar, gestionar i citar tot tipus de fons documental des del navegador. Ø Cites i referències Ø Ètica, plagi NO podeu copiar frases textuals de documents i posar-ho en els vostres treballs. Si poseu frases textual -à s’ha de posar entre “...” i citar la referència original. Heu d’agafar les idees dels documents (articles, llibres..) i escriure-ho en les vostres paraules. Si copieu textualment à PLAGI ...