Examen Abril 2014 (2016)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ingeniería Informática - 3º curso
Asignatura Gestio i desenvolupament del software
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 05/04/2016
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

Abril 2014 1. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? A l’hora de realitzar la Gestió de la Configuració s’ha de tenir en compte que els requeriments del software poden canviar al llarg del procés de desenvolupament.
2. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? Per a un sistema de GC, un IC sempre correspon a un fitxer del sistema.
3. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? Dues versions consecutives d’un IC poden no diferir en res entre elles.
4. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? Una promoció és un conjunt de IC que han estat revisats i acceptats per posar sota control de la GC i que es fan accessibles a altres desenvolupadors.
5. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? El Model de Composició considera que la configuració del sistema equival a una baseline més un increment definit per un conjunt de canvis.
6. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? Les fases d’una petició de canvi son: creació, implementació i lliurament.
7. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? Organitzar els IC en components amb versió associada permet que una versió determinada del SW total estigui composada per les baselines de diferents components.
8. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? Una de les best practice de la GC és crear baselines molt frequentment.
9. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? Una de les best practice de la GC és organitzar i integrar conjunts consistents de versions utilitzant activitats.
10. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? Un IC pot pertanyer a diferents CM aggregates a la vegada.
11. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? Quan tenim diferents canvis que no tenen overlapping, el desitjable és treballar en cada canvi en una branca diferent, i quan hi ha diversos canvis en un mateix component (és a dir, hi ha overlapping) el millor és treballar en una única branca.
12. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? Una de les tasques del Change Control Board és seleccionar i avaluar promotions per convertir-les en releases.
13. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? Un dels components d’un projecte és el work (fins aquí l’afirmació és certa). Per a un desenvolupador, el work és el resultat del treball realitzat, i pel client el work és un deliverable.
14. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? Un Model de Gestió és la representació dels components (work, schedule, etc.) del projecte, les seves restriccions i les seves dependències.
15. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? El work breakdown structure és la descomposició jeràrquica del work en diferents deliverables? 16. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? Una de les activitats del Project Management és la planficació (fins aquí l’afirmació és certa). En aquesta activitat s’identifiquen rols i responsabilitats, i alguns d’aquests rols es mapegenal work corresponent.
17. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? El procés de skill identification es realitza durant la fase anomenada project start.
18. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? Un dels work products de la gestió de projectes és el top-level design i aquest es produeix durant l’activitat d’organització.
19. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? La descripció del Work Breakdown Structure forma part del document Software Configuration Management Plan.
20. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? La descripció dels deliverables, les dates d’entrega i els acceptance criteria es troba dins el problem statement.
Respostes: 1. c f 2. c f 3. c f 4. c f 5. c f 6. c f 7. c f 8. c f 9. c f 10. c f 11. c f 12. c f 13. c f 14. c f 15. c f 16. c f 17. c f 18. c f 19. c f 20. c f ...