Tema. Protecció civil (2011)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 4º curso
Asignatura Risc Ambiental
Año del apunte 2011
Páginas 5
Fecha de subida 31/08/2014
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

TEMA. PROTECCIÓ CIVIL .
Que és la Protecció Civil? La PROTECCIÓ CIVIL és un servei públic configurat com un sistema integrat de planificació i coordinació. Són accions destinades a protegir les persones, els béns i el medi ambient, davant situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes i de calamitats públiques. (Llei 4/97 de Protecció Civil de Catalunya).
Es distingeix de les emergències “quotidianes” per ser situacions de baixa freqüència i àmplia afectació.
També inclou els riscos de conseqüències perjudicials no col·lectives, però on les mesures de coordinació intra- o inter- administratives augmentes la garantia de seguretat.
- No existeix un sistema diferent per als diferents tipus d’emergències.
Existeixen diferents formes d’obtenir la informació i gestionar les emergències.
Qui integra la Protecció Civil? És un sistema integrat, on hi ha diferent nivells que actuen (segons la Llei de Protecció Civil de Catalunya).
- Administracions públiques (Estat, Generalitat, Municipi) Serveis d’autoprotecció (empreses, entitats, organismes...) Voluntaris de protecció civil Ciutadans Exemples d’elements “no propis” de la protecció civil, però amb funcions de protecció civil en algun moment:  Mossos d’Esquadra; policia local; bombers; serveis sanitaris d’urgència; Creu Roja; Agencia Catalana de l’Aigua (ACA), Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); mitjans de comunicació...
Exemples d’elements d’organitzacions “pròpia” de la protecció civil:  Comissió de Protecció Civil de Catalunya; CECAT; CECOPAL; Direcció General de Protecció Civil; servei de protecció civil en municipis de mes de 20.000 habitants; voluntaris de protecció civil en cada municipi...
Què és emergència? Una EMERGÈNCIA és una fluctuació, més o menys important, respecte als paràmetre que es consideren dins de la normalitat.
Les grans emergències són sistemes amb fortes desviacions de la normalitat. Es considera grans emergències aquelles situacions on: - Falta molta informació i és mol difícil d’obtenir-la en poc temps Importants quantitats de gent afectada i/o gran alteracions ambientals i/o als béns.
Mobilitzacions de gran quantitat de recursos Gestió de gran dificultat Necessaris mecanismes importants d’informació i coordinació Són les emergències que normalment es consideren de protecció civil.
Les emergències mitjanes són aquelles situacions on: - Participa de les característiques de les grans emergències i de les petites emergències.
Les emergències petites és un sistema simple. són aquelles situacions on: - La informació que es necessita per descriure l’emergència es poca i en general fàcil d’obtenir Tan sols afecta a persones de forma individual Es mobilitzen pocs recursos Donat la seva gran freqüència la gestió no presenta dificultats Actuacions bàsiques de Protecció Civil 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Previsió Prevenció Planificació (Plans Territorials; Plants Especials; Plans d’autoprotecció) Intervenció Informació i formació Rehabilitació Plans d’emergència de Protecció Civil Existeix el tetràedre dels plans d’emergències de protecció civil.
els Plans d’Emergències de Protecció Civil són una responsabilitat de tots i cal elaborar-los i implantar-los entre tots:  Autoritats; organismes responsables; organismes afectats; entitats privades; ciutadans; mitjans de comunicació; magistrat...
Per fer que els plans funcionin es necessiten formació i informació dels responsables, actuants i població.
RESUM dels PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL SEGONS TIPUS I ENTITAT ELABORANT ENTITAT ELABORANT Municipi Generalitat Territorials Plans bàsics d’emergències municipals TIPUS DE PLANS Especials Plans d’actuació municipal (PAM) Plans específics municipals Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) Plans especials (inundacions, nevades, incendis forestals...) Pla nuclear Pla bèl·lic Estat Particulars Autoprotecció Plans d’autoprotecció responsabilitat del Municipi Plans d’autoprotecció responsabilitat de la Generalitat Plans d’autoprotecció responsabilitat de la l’Estat Plans d’autoprotecció responsabilitat de particulars Els Plans Territorials (PROCICAT) inclou Plans d’Actuació per emergències en: - Transport viatgers ferrocarril Episodis de contaminació a l’Ebre aigües avall de l’envasament de Flix Pandèmies Risc de subsidències en el barri de l’Estació (Sallent) ...i també a riscos de conseqüències perjudicials no col·lectives, pero on les mesures de coordinació intra- o inter- administratives augmenten la garantia de seguretat.
Els Plans Especials inclouen: - INFOCAT (risc d’incendis forestals) INUNCAT (risc d’inundacions) TRANSCAT (risc en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril) SISMICAT (risc de moviments sísmics) PLASEQCAT (ris d’accident en establiments afectats per la normativa d’accidents greu) NEUCAT (risc de nevades) CAMCAT (risc de contaminació accidental de les aigües marines) ALLAUCAT (risc d’allaus) RADCAT (risc radiològic) PENTA (risc d’accidents nuclears) AEROCAT (risc d’accidents aeronàutics) El contingut dels Plans d’Emergències consta de - Document de Previsió (coneixement del risc). Aquest inclou un estudi del RISC. El risc és la probabilitat d’ocurrència d’un dany, en un determinat període de temps i una àrea donada, degut a un fenomen o conjunt de fenòmens determinats.
La perillositat ve donada per la intensitat, la severitat i la magnitud de l’esdeveniment.
La vulnerabilitat és la mesura de la susceptibilitat intrínseca a patir danys d’un tipus d’elements vulnerables exposat a un fenomen d’una magnitud determinada que pot produir danys. També entenem com les característiques d’un sistema que determina el grau d’incapacitat per preveure, prevenir, resistir i recuperar-se de l’impacte de una amenaça.
L’exposició és el numero i factor temporal d’elements vulnerables exposats al perill.
El risc zero no existeix. Cal posar un llindar mínim per a determinar el risc.
- Document d’Organització: Aquest inclou l’estructura de comandament i funcions; els mitjans humans; els mitjans materials; les actuacions (operativitat) Esquema del càlcul de Risc S’ha d’aplicar un sistema d’activació per aquelles situacions de risc: suficientment greus o imminents; i per aquelles que precisen posar en funcionament immediatament l’estructura del pla.
Els criteris generals d’activació són:  Alerta: L’estat d’alerta es dona quan hi ha desplegament parcial de l’estructura contemplada al pla. És l’activació d’alguns grups en funció de les característiques de la situació. (ex: alerta de risc d’incendis, s’avisen als bombers...)  Emergència: l’estat d’emergència es dona quan hi ha desplegament total o pràcticament total de l’estructura contemplada al pla. És l’activació de tots els grup actuants.
 En totes dues activacions (alerta i emergència) cal informació a la població perquè pugui actuar correctament.
Risc de Contaminació Marina 1. Pla Especial d’Emergències per Contaminació Accidental d’Aigües Marines (CAMCAT) Les característiques d’aquests plans són: - - Paràmetres temporals: o Emergències poc freqüents; àmbit temporal de l’emergència és de dies; hi ha marge per un temps de reacció en el qual es pot desplegar l’estructura de gestió i mitigació de l’emergència.
Paràmetres espacials, magnitud de les conseqüències: o Diferents afectacions segons si la contaminació és limitada a mar o la contaminació afecta a terra.
Dependrà de:  La substància implicada; la quantitat vessada; la meteorologia; els corrents; l’onatge; altres.
Els possibles focus de contaminació són: - Instal·lacions industrials; emissaris submarins; operacions portuàries; transport de mercaderies a mar obert; extracció de cru.
En l’anàlisi de risc es tenen en compte l’anàlisi de perill (quines zones de la costa catalana tenen més probabilitat de patir els efectes d’una contaminació marina accidental) i l’anàlisi de vulnerabilitat (quin impacte tindrà sobre els ecosistemes, les activitats socioeconòmiques, la població...).
Risc d’Accidents Químics 1. Pla Especial d’Emergències per Accidents en Instal·lacions Químiques (PLASEQCAT) El pla determina la zona de màxima afectació possible. Distingeix dues zones d’afectació: - Zona d’intervenció: zona on les conseqüències dels accidents produeixen un alt nivell de danys que justifica l’aplicació immediata de mesures de protecció - Zona d’alerta: zona on les conseqüències dels accidents provoquen efectes que, encara que perceptibles per la població, no justifiquen la intervenció excepte per als grups crítics, definits per responsable del Grup Sanitari per a cada cas concret.
2. Pla Especial d’Emergències per Accidents en el Transport de Mercaderies Perilloses (TRANSCAT) Es defineixen les principals vies de distribució de mercaderies perilloses en el territori (en quan al número de camions i freqüència) i es defineixen les principals vies de transport de mercaderies perilloses que afecten a municipis (en quan vulnerabilitat).
Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) Aquest inclou el pla d’emergència per episodis de contaminació a l’Ebre aigües avall de l’embassament de Flix.
L’objectiu del pla és gestionar els problemes de contaminació que puguin sorgir “per remenar els sediments contaminats” durant les tasques de descontaminació. Té un abast espacial des de l’embassament de Flix fins a la seva desembocadura.
Complementàriament a aquest pla d’emergència, es preveu un increment del control de l’emissió de radionúclids a l’atmosfera, a traves de la xemeneia de la planta de desorció tèrmica.
...