00. Examen parcial 2013 (2013)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Farmacologia i Terapèutica 2
Año del apunte 2013
Páginas 2
Fecha de subida 09/04/2016
Descargas 65
Subido por

Vista previa del texto

Examen'de'Farmacologia'II.'Ensenyament'de'Farmàcia.'10'd’abril'de'2013' ! TIPUS!D’EXAMEN:!B! ' Cognoms'i'Nom:' ' ' P.M.!té!25!anys,!un!historial!de!episodis!depressius!amb!ansietat!i!trastorn!de! la!son,!alternats!amb!períodes!en!el!que!presenta!un!comportament!compulsiu! 1.'Seria'adequat'l’ús'de'trazodona'en'el'tractament'dels'episodis'depressius.'V' 2.'Un'possible'tractament'dels'trastorns'de'la'son'a'curt'termini'és' ''''l’alprazolam.'V' 3.'Si'segons'la'DMSJV'se'li'diagnostiqués'depressió'bipolar,'es'podria'usar'liti' ''''pel'tractament'dels'períodes'de'mania.'V' 4.'Als'60'anys'se'li'diagnostica'hipertensió'i'a'mes'd’una'dieta'hiposòdica,'se'li' ''''prescriu'un'diürètic'depleccionador'de'sodi,'en'aquest'cas's’ha' ''''d’incrementar'la'dosi'de'liti.'F' ' Antipsicòtics! 5.'El'tractament'a'llarg'termini'amb'antipsicòtics'és'convenient'durJlo'a'terme' ''''amb'derivats'com'el'decanoat'de'flufenacina.'V' 6.'L’haloperidol'presenta'un'efecte'antipsicòtic'potent,'amb'efectes' ''''secundaris'intensos'sobre'el'control'dels'moviments'(tremolor,'discinèsies,' ''''etc.).'V' 7.'L’ús'd’antagonistes'dopaminèrgics'pot'donar'lloc'a'la'síndrome'neurolèptica' ''''maligna,'efecte'tóxic'que'pot'causar'la'mort'del'pacient.'V' 8.'L’efecte'antipsicòtic'dels'atípics'es'deu'tant'a'la'seva'acció'sobre'receptors' ''''serotoninèrgics'com'dopaminèrgics.'V' ' Tractament!de!la!depressió! 9.'L’episodi'depressiu'es'pot'tractar'amb'amitriptilina,'perquè'té'un'efecte' ''''terapèutic'immediat.'F' 10.'En'el'cas'de'depressió'associada'a'ansietat,'estaria'indicada'la'trazodona.'V' 11.'En'el'tractament'de'manteniment'en'la'teràpia'antidepressiva'es' ''''''adequada'la'fluoxetina.'V' 12.'El'tractament'antidepressiu'de'seguiment'està'indicat'en'aquells'pacients' ''''''que'no'responen'al'tractament'amb'el'fàrmac.'F' ' ' ' C.M.! té! 4! anys! i! presenta! crisis! d’absència.! Quan! arriba! a! la! adolescència! si! suspèn!el!tractament!amb!antiepilèptics!pateix!convulsions!tònico!clòniques! 13.'Durant'la'infantesa'les'crisis'd’absència'responen'a'etosuximida.'V' 14.'Durant'la'infantesa'el'antiepilèptic'd’elecció'seria'la'carbamazepina.'F' 15.'El'tractament'de'les'convulsions'tònicoJclòniques,'pot'incloure'l’ús'd’àcid' ''''''valproic'i'fenobarbital.'V' 16.'Les'crisis'd’absència'i'també'les'crisis'generalitzades'responen'a' ''''''monoteràpia'amb'levetiracetam.'F' ' J.P.!té!49!anys!i!comença!a!patir!tremolors!a!la!mà!esquerra,!al!cap!d’uns!anys! les! alteracions! del! moviment! són! bilaterals,! presenta! bradicinèsia,! rigidesa! i! dificultats!per!caminar! 17.'En'el'tractament'inicial'del'tremolor'estarà'indicada'la'rotigotina.'V' 18.'En'el'tractament'inicial'del'tremolor'estarà'indicada'l’amantadina.'V' 19.'Si'el'pacient'presenta'alteracions'cardiovasculars,'com'bradicàrdia,'el' ''''''tractament'd’elecció'sean'els'anticolinèrgics'com'el'biperidè.'F' 20.'Quan'la'simptomatologia'parkinsoniana'empitjora's’ha'd’administrar' ''''''monoteràpia'amb'levodopa.'F' ' Tractament!del!dolor!neuropàtic! 21.'Els'antidepressius'com'l’amitriprilina'són'eficaços'en'el'dolor'neuropàtic' ''''''continu.'V' 22.'Els'opioids'són'la'primera'opció'en'el'tractament'del'dolor'neuropàtic'de' ''''''baixa'intensitat.'F' 23.'Les'dosis'que's’usen'd’ATC'pel'tractament'del'dolor'neuropàtic'són'més' ''''''baixes'que'en'el'tractament'de'la'depressió.'V' 24.'La'lamotrigina'és'eficaç'en'el'dolor'neuropàtic'continu.'F' ' Una!pacient!presenta!atacs!de!migranya!intensos!amb!una!freqüència!de!4!o!5! al! mes.! Prèviament! havia! estat! tractada! amb! AINEs! per! via! oral! i! rectal,! però! aquest! tractament! no! va! resultar! efectiu.! Quin! o! quins! d’aquests! tractaments! seria!l’indicat?! 25.'Propranolol'sol'com'a'profilàctic.'V' 26.'Propranolol'combinat'amb'amitriptilina'com'a'profilàctic.'F' 27.'Un'triptan'per'l’atac'agut.'V' ' ' ' ' ' Un! amic! que! practica! culturisme! et! comenta! que! vol! començar! a! prendre! hormona! de! creixement! per! augmentar! la! massa! muscular.! Quin! o! quins! d’aquests!arguments!podries!utilitar!per!ferXlo!desistir!del!seu!propòsit! 28.'L’administració'd’hormona'del'creixement'pot'produir'pèrdua'de'massa' ''''''òssia.'F' 29.'L’administració'd’hormona'del'creixement'pot'produir'hipertiroïdisme.'F' 30.'L’administració'd’hormona'del'creixement'podria'causarJli'resistència'a'la' ''''''insulina'i'a'la'llarga'diabetis'tipus'2.'V' ' Hipertiroïdisme! 31.'En'la'malaltia'de'Graves'en'una'persona'jove'el'més'adequat'és'tractament' ''''''amb'tionamides.'V' 32.'En'la'majoria'dels'pacients,'les'tionamides'produeixen'una'remissió' ''''''permanent'de'la'malaltia.'F' 33.'Un'dels'efectes'adversos'més'freqüents'de'les'tionamides'és'la'leucopènia.' ''''''V' 34.'Just'abans'd’iniciar'un'tractament'amb'iode'radiactiu'és'aconsellable' ''''''administrar'iodurs.'F' ' Un!pacient!amb!malaltia!d’Addison!(insuficiència!suprarrenal!crònica!primària)! està! tractat! amb! cortisol! (20! mg! al! matí! +! 10! mg! a! la! tarda)! i! fludrocortisona! (0.1!mg/dia)! 35.'En'la'malaltia'd’Addison'no'és'necessari'administrar'cap'mineralcorticoide.' ''''''F' 36.'És'incorrecte'utilitzar'fludrocortisona'com'a'mineralcorticoide,'és'necessari' ''''''administrar'aldosterona.'F' 37.'La'pauta'de'dosificació'és'incorrecta,'ja'que'el'cortisol's’ha'de'prendre'a'la' ''''''nit,'coincidint'amb'el'pic'de'secreció'màxima'fisiològica.'F' 38.'Si'el'pacient'ha'de'ser'sotmès'a'una'operció'quirúrgica,'caldrà'reduir'les' ''''''dosis'a'la'meitat.'F' ' Pautes!d’insulinoteràpia!en!pacients!amb!diabetis!tipus!1! 39.'La'pauta'd’injecció'múltiple'consisteix'en'l’administració'de'3'dosis' ''''''d’insulines'bifàsiques'al'dia.'F' 40.'La'infusió'subcutània'contínua'd’insulina'no'es'recomana'per'l’altra' ''''''incidència'd’episodis'd’hipoglucèmia.'F' ' ' ' ' 41.'Els'anàlegs'de'la'insulina'd’acció'ultra'curta's’administren'3'vegades'al'dia.' ''''''V' 42.'La'pauta'convencional'és'la'que'aconsegueix'un'millor'control'de'la' ''''''glucèmia.'F' ' Terapèutica!de!la!diabetis!tipus!2! 43.'Les'sulfonilurees'es'consideren'el'tractament'de'primera'elecció.'F' 44.'En'el'moment'del'diagnòstic'es'recomanen'canvis'en'l’estil'de'vida'(dieta,' ''''''exercici,'control'del'pes)'però'no'el'tractament'farmacològic.'F' 45.'La'metformina'no'es'pot'combinar'amb'sulfonilurees'per'l’elevat'risc' ''''''d’hipoglucèmica.'F' 46.'Si'amb'la'monoteràpia'no's’assoleix'l’objectiu'terapèutic,'la'metformina'es' ''''''pot'combinar'amb'insulina'basal.'V' ' Dislipèmies:!UN!pacient!de!80!anys!presenta!nivells!de!colesterol!total!de!250! mg/dl!de!triglicèrids!de!400!mg/dl,!i!se!li!diagnostica!hiperlipèmia!mixta! 47.'Aquest'pacient'pot'ser'tractat'només'amb'estatines.'F' 48.'Un'possible'tractament'és'la'combinació'd’una'estatina'+'àcids'grassos' ''''''omegaJ3.'V' 49.'La'combinació'de'fàrmacs'més'adequada'és'un'fibrat'amb'una'resina' ''''''d’intercanvi'iònic.'F' 50.'La'combinació'd’estatines'amb'fibrats'pot'produir'miopatia.'V' ...