TEMA 11 El Tribunal de Comptes (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Derecho de la Unión Europea
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 08/04/2015 (Actualizado: 08/05/2015)
Descargas 29
Subido por

Vista previa del texto

Tema 11 El Tribunal de Comptes 1. Concepte i característiques Malgrat el seu nom, no té funcions jurisdiccionals, es tracta de funcions de control i consulta sobre temes pressupostaris. Exerceix funcions de control i consulta, assisteix al Parlament Europeu i al Consell, però la majoria de tasca que a és l’ atenció pressupostària de la Comissió, ja que aquesta executa les polítiques així com el pressupost. Article 13 TUE menciona aquest tribunal, que remet a uns articles del TFUE: 285-287 TFUE, així mateix té un reglament intern.
2.Composició 28 membres, 1 per cada estat membre, que han de tenir garanties d’ independència amb un estatut similar. Funcions prèvies que demostrin una qualificació per al lloc. Són nomenats per 6 anys pel Consell amb renovacions parcials. Els membres escullen entre ells el seu president, actuen de forma col·legiada encara que quan hi ha inspeccions en les seves tasques, es reparteixen els temes per sectors d’ activitat.
3. Organització i funcionament.
3 grups d’ auditoria, cada persona està assignada a un grup però pot assistir a les reunions de les altres auditories. Aquestes preparen i discuteixen els projectes d’ informes i dictàmens que finalment es decideix en el ple.
4. Competències.
Art. 287 TFUE.
 De control. Són competències molt àmplies, el tribunal de comptes pot estudiar qualsevol ingrés o despesa de, la Unió en general o qualsevol dels seus organismes excepte si hi ha una exclusió expressa en els tractats, i de qualsevol persona física o jurídica que rebi fons del pressupost de la Unió. Procediment d’ inspecció. Expressa opinions, no només sobre la legalitat, sinó també en funció de l’ oportunitat de despeses: Cooperació amb les agències estatals que tenen les mateixes funcions.
Tribunal de comptes espanyol. A més, el TC emet informes anuals per una banda 1 obligatoris, que són els referents a l’ exercici pressupostari de la Unió (és el més important), així com informes anuals especialitzats que es poden fer per decisió del popi TC o a petició d’ una institució europea. En el fons aquests informes especialitzats sintetitzen a posteriori el resultats trobats denunciant incorreccions detectades. Aquest tribunal no té capacitat de sanció. També pot emetre informes específics per sectors d’ activitats.
 Consultives. Consisteixen en consultes abans de l’ aprovació o canvi del reglament financer o bé altres decisions que tinguin implicacions financeres per la Unió. Les institucions poden fer consultes sempre que vulguin.
2 ...

Tags: